Усі уроки інформатики 10 клас

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник підготовлений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого, технологічного профілів. Містить орієнтовне тематичне планування та детально розроблені плани-конспекти уроків. Викладено основи роботи на персональному комп’ютері з використанням сучасного програмного забезпечення (Windows, Word, Excel тощо). Наведено велику кількість контрольних питань, прикладів та тренувальних завдань до уроків. Для вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів педагогічних спеціальностей.

Автор: Н.М. Сазоненко
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2009
Кількість сторінок: 318
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 15.4 mb

Зміст
Передмова

Тема 1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (5 годин) 
Урок 1. Інформатика — наука ХХ століття. Поняття «інформація» і «повідомлення». Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації 11
Урок 2. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення 17
Урок 3. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації 20
Урок 4. Представлення інформації. Системи обчислення 26
Урок 5. Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів 31

Тема 2. Інформаційна система (5 годин) 
Урок 6. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Підготовка комп’ютера до роботи. Правила техніки безпеки під час роботи
з комп’ютером 36
Урок 7. Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку. Модем. Види модемів та їх функції 42
Урок 8. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках. Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль. Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера. Принципи роботи комп’ютера: принцип програмного управління, принцип адресності 47
Урок 9. Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів. Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів 51
Урок 10. Контрольна робота 1 за темами 1, 2 «Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система» 55

Тема 3. Операційні системи (9 годин) 
Урок 11. Поняття файла. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файла. Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера 60
Урок 12. Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем 64
Урок 13. Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює операційна система 67
Урок 14. Практична робота 1. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами 73
Урок 15. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи 75
Урок 16. Практична робота 2. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками 80
Урок 17. Робота з довідковою системою. Пошук файлів 84
Урок 18. Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем 89
Урок 19. Контрольна робота 2 з теми «Операційна система» 93

Тема 4. Основи роботи з дисками (5 годин) 
Урок 20. Форматування диска. Діагностика диска 98
Урок 21. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет 101
Урок 22. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи «зараження» комп’ютерним вірусом диска і пам’яті комп’ютера 104
Урок 23. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Захист інформації 108
Урок 24. Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів 111

Тема 5. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (4 години) 
Урок 25. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики 119
Урок 26. Навчальні програми для підтримки навчання біології 125
Урок 27. Навчальні програми для підтримки навчання математики 135
Урок 28. Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп’ютерні енциклопедії 141

Тема 6.1. Текстовий редактор (12 годин) 
Урок 29. Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора 147
Урок 30. Практична робота 1. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп’ютера. Уведення тексту
з клавіатури 153
Урок 31. Практична робота 2. Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії 156
Урок 32. Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту 162
Урок 33. Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту — видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення 166
Урок 34. Використання таблиць у текстах 170
Урок 35. Практична робота 4. Використання таблиць у текстах 175
Урок 36. Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора 177
Урок 37. Практична робота 6. Уведення формул, оздоблення тексту 181
Урок 38. Робота зі шрифтами. Шаблони документів. Робота з ними. Структура документа. Друкування документа 185
Урок 39. Контрольна робота 3 з теми «Текстовий редактор» 188
Урок 40. Узагальнюючий урок за темою «Текстовий редактор» 192

Тема 6.2. Графічний редактор (4 години) 
Урок 41. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення 197
Урок 42. Практична робота 1. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора 202
Урок 43. Практична робота 2. Вказівки до малювання графічних примітивів 204
Урок 44. Вставлення графічних об’єктів та малюнків у текст 207

Тема 6.3. Комп’ютерні презентації (4 години) 
Урок 45. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентації 211
Урок 46. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації, та їх властивості 216
Урок 47. Практична робота 1. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації) 222
Урок 48. Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації 225

Тема 6.4. Електронні таблиці (10 годин) 
Урок 49. Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції 228
Урок 50. Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації 231
Урок 51. Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги 237
Урок 52. Практична робота 2. Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування 240
Урок 53. Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів 243
Урок 54. Практична робота 3. Використання формул і вбудованих функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації 247
Урок 55. Практична робота 4. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм 252
Урок 56. Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних 257
Урок 57. Робота у середовищі табличного процесора. Аналіз даних у середовищі табличного процесора 261
Урок 58. Контрольна робота з теми «Електронні таблиці» 265
Тема 6.5. Бази даних. Системи управління базами даних (10 годин) 268
Урок 59. Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних 269
Урок 60. Практична робота 1. Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних 275
Урок 61. Практична робота 2. Різні способи введення та редагування даних 282
Урок 62. Основні об’єкти бази даних. Робота з таблицями. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами 289
Урок 63. Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних 294
Урок 64 Практична робота 4 .Фільтрація даних. Використання простих і складних фільтрів 301
Урок 65 Практична робота 5. Формування форм та звітів 305
Урок 66. Мова запитів. Проектування бази даних 309
Урок 67. Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи 311
Урок 68. Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних» 313
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *