Конспект на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: актуалізувати знання учнів про стилі мовлення на основі виявлення загальних ознак кожного зі стилів; розвивати вміння визна­чати стилі мовлення; дати уявлення про публіцистичний стиль;
 • розвивальна: збагачувати словниковий запас мовлення учнів засо­бами оцінки, розширювати світогляд учнів;
 • виховна: виховувати культуру мовлення.

Конспект на тему: “Не з дієприкметниками”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: повторити правопис не з прикметниками та іменниками, ознайомити учнів із правописом не з дієприкметниками; розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мов­лення;
 • розвивальна: розвивати логіку, пам’ять; уміння використовувати діє-слова у власних висловлюваннях;
 • виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Конспект на тему: “Написання -н у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: пояснити правила написання нн у прикметниках дієприк­метникового походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на -ний, визначати орфограми «Буква н у суфіксах дієприкметників» та нн у прикметниках дієприкметникового похо­дження»; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою;
 • розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, уміння ана­лізувати, порівнювати, конструювати мовні явища;
 • виховна: виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Конспект на тему: “Безособові дієслівні форми на -но, -то”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: дати знання учням про дієслівні форми на -но, -то; за­кріпити вміння грамотно писати та вживати дієприкметники, робити синтаксичний розбір речень та морфологічний розбір слів; уміння відрізняти дієприкметники та безособові форми на -но, -то від інших частин мови;
 • розвивальна: розвивати увагу, пам’ять; уміння використовувати дієслівні форми у власних висловлюваннях; навички складання діалогів та монологів;
 • виховна: виховувати повагу до українських народних традицій.

Конспект на тему: “Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: поглибити знання учнів про дієприкметник; з’ясувати пра­вила правопису голосних та приголосних у суфіксах та закінченнях діє-прикметників; формувати вміння знаходити дієприкметники в тексті;
 • розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях; навички складання моно­логічного висловлювання;
 • виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Конспект на тему: “Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: поглибити вміння учнів описувати зовнішність людини; формувати навички складання твору-опису за картиною;
 • розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логіч­но; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів;
 • виховна: виховувати шанобливе ставлення до мистецтва.

Конспект на тему: “Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: поглибити знання учнів про дієприкметники; розвивати вміння розрізняти активні та пасивні дієприкметники; навички право­пису дієприкметників; відпрацювати вміння творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу; формувати вміння знаходити дієприкметники в тексті;
 • розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, самостійність, уміння працю­вати у групі, творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях; навички складання монологічного висловлювання;
 • виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Конспект на тему: “Активні й пасивні дієприкметники”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: поглибити знання учнів про дієприкметники; дати поняття про активні та пасивні дієприкметники; формувати навички розпізнан­ня активних та пасивних дієприкметників;
 • розвивальна: розвивати мовне чуття, увагу, пам’ять, уміння працювати самостійно;
 • виховна: виховувати загальнолюдські цінності, екологічну культуру.

Конспект на тему: “Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: сформувати поняття про дієприкметник як особливу фор­му дієслова; ознайомити учнів із граматичними ознаками дієприкмет­ника; формувати навички розпізнання дієприкметників у тексті;
 • розвивальна: розвивати мовне чуття, пам’ять, увагу, образне мислення;
 • виховна: виховувати у школярів повагу до історичної пам’яті.

Конспект на тему: “Тематична контрольна робота № 2 з теми «Дієслово» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю”. Українська мова 7 клас

(немає оцінок)
Loading...

Мета:

 • навчальна: перевірити знання учнів з вивченої теми;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати уважне та шанобливе ставлення до мови.