Українська мова 5 клас. Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання

Скачати файл
(2 бал, середній: 3,00 із 5)
Завантаження...

Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.). Видання містить детальні розробки 102 різнопланових уроків з української мови у 5 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи з класом, що мають на меті найкраще засвоєння навчального матеріалу. Ураховано вік п’ятикласників. Подано теоретичні відомості, тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо.

Автор: І.А. Кривіч, Л.І. Сургай
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2008
Кількість сторінок: 242
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.5 mb

Для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Зміст
ПередМоВа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
каЛеНдарНе ПЛаНуВаННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
урок № 1
Значення мови в нашому житті. Місце і роль
української мови в Українській державі . . . . . . . . . 11
урок № 2
Розвиток зв’язного мовлення. Загальне
уявлення про мовлення і спілкування.
Види мовленнєвої діяльності

ПоВТореННЯ ВиВЧеНоГо у ПоЧаТкоВиХ кЛаСаХ
урок № 3
частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
урок № 4
Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки.
Докладний усний переказ тексту . . . . . . . . . . . . . . 18
урок № 5
Іменник. Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
урок № 6
Дієслово. Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
урок № 7
Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення . . . . . 24
урок № 8
Прислівник. Сполучник. Прийменник . . . . . . . . . . . 27
урок № 9
Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

СиНТакСиС. ПуНкТуаціЯ
урок № 10
Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?1
урок № 11
Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення . . . . . ??
урок № 12
Речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?5
урок № 13
Порядок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?8
урок № 14
головні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?9
урок № 15
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний
усний переказ тексту розповідного характеру . . . . . . 42
урок № 16
Другорядні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4?
урок № 17
Речення з однорідними членами . . . . . . . . . . . . . . . 45
урок № 18
Звертання. Вставні слова і сполучення слів . . . . . . . 48
урок № 19
Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса . . . . . . . 51
урок № 20
Складні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5?
урок № 21
Пряма мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
урок № 22
Діалог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
урок № 23
Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів . . 60
урок № 24
Контрольний диктант. читання мовчки . . . . . . . . . . 62
урок № 25
Контрольне тестування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ФоНеТика. орФоеПіЯ. ГраФіка. орФоГраФіЯ.
урок № 26
Звуки і букви. голосні й приголосні звуки . . . . . . . . 69
урок № 27
Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості
приголосних на письмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
урок № 28
Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-
розповідь на основі власного досвіду . . . . . . . . . . . . 76
урок № 29
Правила вживання м’якого знака . . . . . . . . . . . . . . 77
урок № 30
Правила вживання м’якого знака . . . . . . . . . . . . . . 79
урок № 31
Розвиток зв’язного мовлення. Оповідання
про випадок із життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
урок № 32
Алфавіт. Співвідношення звуків і букв . . . . . . . . . . 82
урок № 33
Сполучення йо, ьо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
урок № 34
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
помилками, допущеними у творі-оповіданні
про випадок із життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
урок № 35
Правила вживання апострофа . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
урок № 36
Правила вживання апострофа . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
урок № 37
Розвиток зв’язного мовлення. Особливості
побудови опису. Художній і науковий описи . . . . . . . .91
урок № 38
Вимова приголосних звуків і позначення
їх на письмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
урок № 39
Вимова приголосних звуків і позначення
їх на письмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
урок № 40
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний
письмовий переказ тексту-опису предмета . . . . . . . . 96
урок № 41
Подвоєння букв унаслідок збігу . . . . . . . . . . . . . . . 98
урок № 42
Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова . . . . . . . . 99
урок № 43
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
виправленням помилок, допущених у переказі . . . . .101
урок № 44
Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що
перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
урок № 45
Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не
перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
урок № 46
Спрощення в групах приголосних . . . . . . . . . . . . . .109
урок № 47
Контрольне тестування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11?
урок № 48
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання . . . 117
урок № 49
Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
урок № 50
чергування у-в, і-й, з-зі-із . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
урок № 51
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета
за власним спостереженням . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
урок № 52
Вимова і написання слів із подовженими
м’якими приголосними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
урок № 53
Вимова і написання слів із подовженими
м’якими приголосними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
урок № 54
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
помилками, допущеними у творі-описі . . . . . . . . . .129
урок № 55
Вживання м’якого знака й апострофа у словах
іншомовного походження. Подвоєні букви
в словах іншомовного походження . . . . . . . . . . . . .1?0
урок № 56
Букви и-і в словах іншомовного походження . . . . . .1?2
урок № 57
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис
предмета за картиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1?4
урок № 58
Узагальнення знань, умінь і навичок із фонетики,
графіки, орфографії та орфоепії . . . . . . . . . . . . . . .1?8
урок № 59
Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

ЛекСикоЛоГіЯ. ФраЗеоЛоГіЯ
урок № 60
Словниковий склад української мови.
Власне українські й запозичені слова . . . . . . . . . . .142
урок № 61
Загальновживана лексика. Діалектні слова.
Професійні слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
урок № 62
Застарілі слова і нові слова (неологізми) . . . . . . . . .148
урок № 63
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний
письмовий твір-опис тварини . . . . . . . . . . . . . . . . .150
урок № 64
Лексичне значення слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15?
урок № 65
Однозначні й багатозначні слова . . . . . . . . . . . . . . .155
урок № 66
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
виправленням помилок, допущених у переказі . . . . .157
урок № 67
Пряме і переносне значення слова . . . . . . . . . . . . .158
урок № 68
групи слів за значенням. Омоніми . . . . . . . . . . . . .160
урок № 69
Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий
твір-опис тварини за власним спостереженням . . . . .16?
урок № 70
Синоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
урок № 71
Антоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
урок № 72
Розвиток зв’язного мовлення. Робота
над помилками, допущеними у творі-описі . . . . . . .170
урок № 73
Фразеологізми, їх лексичне значення.
Вживання фразеологізмів у мовленні . . . . . . . . . . .171
урок № 74
Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання
фразеологізмів у мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17?
урок № 75
Узагальнення і систематизація знань
з лексикології та фразеології . . . . . . . . . . . . . . . . .175
урок № 76
Контрольний диктант.
Контрольне читання мовчки . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
урок № 77
Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

БудоВа СЛоВа. СЛоВоТВір. орФоГраФіЯ
урок № 78
Основа слова і закінчення змінних слів.
Форми слова і спільнокореневі слова . . . . . . . . . . . .18?
урок № 79
Значущі частини слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
урок № 80
Значущі частини слова. Розбір слів за будовою . . . . 188
урок № 81
Розвиток зв’язного мовлення. Особливості
побудови роздуму. Докладний усний переказ
тексту-роздуму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
урок № 82
Вимова і написання префіксів з-, с- . . . . . . . . . . . .192
урок № 83
Вимова і написання префіксів роз-, без- . . . . . . . . . .194
урок № 84
Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- . . . . . . .196
урок № 85
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум
на основі власного досвіду . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
урок № 86
Творення слів. Основні способи словотвору . . . . . . .200
урок № 87
Творення слів. Основні способи словотвору . . . . . . .202
урок № 88
чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
урок № 89
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
виправленням помилок, допущених
у творі-роздумі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
урок № 90
чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ
та г, к, х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
урок № 91
чергування приголосних у коренях слів . . . . . . . . .209
урок № 92
Тестові завдання «Будова слова. Словотвір.
Орфографія». Аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
урок № 93
Зміни приголосних при творенні слів . . . . . . . . . . .216
урок № 94
Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні
вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
уроки № 95—96
Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний
докладний переказ тексту розповідного
характеру з елементами роздуму . . . . . . . . . . . . . . .221
урок № 97
Написання складних і складноскорочених слів . . . .222
урок № 98
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
помилками, допущеними у переказі . . . . . . . . . . . .225
урок № 99
Узагальнення і систематизація знань із теми
«Будова слова, словотвір», «Орфографія» . . . . . . . .225
урок № 100
Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
урок № 101
Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні
вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
урок № 102
Повторення вивченого. Тренувальні вправи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *