Українська мова 4 клас. Календарне планування. Нова програма (2015)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 4 класі. За новою програмою, зі змінами.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 3
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb

Вчитель:

119 годин

І семестр – 64 години (4 години на тиждень)

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

1 семестр

 
Тема уроку Вправи Дата  
Мова і мовлення (3 години)  
1. Мова – жива скарбниця історії народу.      
2. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.      
3. Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях      
Текст (9 годин)  
4. Закріплення поняття про будову текстів різних типів.      
5. Тема і мета висловлювання. Заголовок.      
6. Визначення теми висловлювання у текстах-розповідях, описах, міркуваннях, формулювання основної думки.      
7. Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки.      
8. Розвиток зв’язного мовлення      
9. Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті.      
10. Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців.      
11. Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків.      
12. Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.      
13. Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа      
Речення (8 годин)  
14. Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення.      
15. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень).      
16. Розвиток зв’язного мовлення        
17. Поширення речень словами та словосполученнями.      
18. Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень.      
19. Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення.      
20. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення.      
21. Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.      
22. Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами, використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Граматичні питання до однорідних членів речення      
23. Диктант      
24. Розвиток зв’язного мовлення      
25. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Мова і мовлення», «Текст», «Речення»      
Слово. Значення слова. Частини мови  
26. Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова; морфемну будову слова; розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.      
27. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо).      
28. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо).      
Іменник (18 годин)  
29. Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо).      
30. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.      
31. Спостереження за точним і влучним вживанням з ряду синонімів тих слів, які найбільше відповідають змістові.      
32. Розвиток зв’язного мовлення      
33. Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів.      
34. Змінювання іменників за числами і відмінками.      
35. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.      
36. Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з´], [ц´], [с´] перед закінченням в іменниках різного роду.      
37. Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний.      
38. Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].      
39. Закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини.      
40. Розвиток зв’язного мовлення. Контроль навчальних досягнень. Діалог.      
41. Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини.      
42. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр.      
43. Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини.      
44. Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання).      
45. Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.      
46. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.      
47. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по.      
48. Розвиток зв’язного мовлення      
49. Контроль навчальних досягнень. Диктант      
50. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник»      
Прикметник (20 годин)     3.12
51. Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх роллю у мовленні.      
52. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях.      
53. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів).      
54. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників.      
55. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками.      
56. Розвиток зв’язного мовлення. Контроль навчальних досягнень. Письмовий переказ.      
57. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником.      
58. Контроль навчальних досягнень. Аудіювання      
59. Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині.      
60. Контроль навчальних досягнень. Списування      
61. Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст.      
62. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.      

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *