Українська література 11 клас. Плани-конспекти уроків. (Новий майстер-клас)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Видання містить розробки уроків для 11 класу за програмою «Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень», 2010 р. Система уроків відтворює розроблену й успішно апробовану автором систему розвитку читацьких здібностей школярів, їх літературно-творчих схильностей. Призначено для вчителів української літератури загальноосвітніх шкіл.

Автор: В.В. Паращич
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 370
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.9  mb

Зміст
Урок № 1 Українська література 1920–1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки4
Урок № 2 П ровідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму» 10
Урок № 3 П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців
за вільну Україну 14
Урок № 4 Літературний авангард. М. Семенко 19
Урок № 5 Київські «неокласики». М. Зеров 25
Урок № 6 М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі 30
Урок № 7 Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять. 37
Урок № 8 Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості 39
Урок № 9 Є. Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. 43
Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування. 48
Урок № 11 Українська проза 20–30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях 51
Урок № 12 М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком 55
Урок № 13 Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі 59
Урок № 14 Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість 63
Урок № 15 Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель». 67
Урок № 16 Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу 72
Урок № 17 Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку. 74
Урок № 18 В. Підмогильний — автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто». 77
Урок № 19 В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. 82
Урок № 20 В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. 85
Урок № 21 Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. 89
Урок № 22 Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні 98
Урок № 23 О стап Вишня. Секрети творчої майстерності. 102
Урок № 24 Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір. 111
Урок № 25 Д раматургія 1920–1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. 112
Урок № 26 М. Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. 116
Урок № 27 М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час. 120
Урок № 28 Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд.) Б.-І. Антонич. Життя і творчість. 126
Урок № 29 Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. 131
Урок № 30 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення 135
Урок № 31 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність. 138
Урок № 32 Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк. 143
Урок № 33 Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи. 153
Урок № 34 О гляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця. 158
Урок № 35 І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. 162
Урок № 36 Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування. 174
Урок № 37 Українська література 1940–1950-х рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник. 177
Урок № 38 О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загально-людські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму
авторського бачення й оцінки 182
Урок № 39 О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої. 192
Урок № 40 Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.
Вступ 200
Урок № 41 «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв’язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі. 210
Урок № 42 Д. Павличко — відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною. 217
Урок № 43 І. Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів. 221
Урок № 44 М. Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю». 224
Урок № 45 Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю. 230
Урок № 46 П оезія Ліни Костенко 235
Урок № 47 Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. 237
Урок № 48 Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини 243
Урок № 49 Контрольна робота № 4. «Творчість О. Довженка, поезія “шістдесятників”, творчість Ліни Костенко». Твір. 252
Урок № 50 В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. 253
Урок № 51 В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна — мрія та Україна знищена, скорена — у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці. 260
Урок № 52 П роза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття,
національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість. 264
Урок № 53 О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини. 272
Урок № 54 О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів. 277
Урок № 55 Гр. Тютюнник — «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість 283
Урок № 56 Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу. 287
Урок № 57 В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою 293
Урок № 58 В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади 297
Урок № 59 В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі 302
Урок № 60 Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування. 307
Урок № 61 Українська історична проза. П. Загребельний — життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника. 309
Урок № 62 П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. 313
Урок № 63 П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості 320
Урок № 64 Сучасна українська література (огляд) 323
Урок № 65 Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав’ярня» 329
Урок № 66 Українська російськомовна поезія (огляд) 346
Уроки Література рідного краю 354
№ 67–68
Урок № 69 Контрольна робота № 6 «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування. 354
Урок № 70 П ідсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *