Шпаргалка до екзамену з фізики

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Файна шпора до іспиту з курсу “Фізика”. Відповіді на тестові завадння та задачі вже готові. Удачі на екзамені!

Авогадро N=6,02210 моль вказує  на: А) кількість молекул (атомів, іонів), які містяться в молі будь-якої речовини за будь-яких умов;

Автобус рушив з місця з прискоренням 2 м/с2. Яка сила інерції діє на пасажира масою 70 кг (g=10м/c2). В) 140 Н; 

Автомобіль масою 2 т рушає з місця з прискоренням 5 м/с2. Яку силу розвиває мотор? (в Кн) Д) 10.

Автомобіль масою 2,5 т рухається сповільнено. Під дією середньої сили тертя Н він зменшив швидкість з 20 м/с до 8 м/с. За який час відбулось гальмування? (в секундах) А) 20;  

Амплітуда результуючого коливання при додаванні коливань одного напряму однакової частоти з різними фазами . Г);

В основу моделі ідеального газу покладені слідуючі припущення: В) молекули газу  мають власний об’єм ,  між ними  існують  сили  притягання на відстані , зіткнення їх між собою і з стінкою посудини абсолютно пружні;

В результаті нагрівання повітря на 3К його об’єм збільшився на 1% від початкового значення. Знайти початкову температуру повітря. Тиск сталий. В) 300К;

В чому полягає відмінність інерціальної і тяжіючої маси? Г) інерціальна маса характеризує інертність тіла, а тяжіюча — силу взаємодії в законі всесвітнього тяжіння;

В чому проявляється дія сили? Д) в зміні руху тіла і деформації тіла .

В яких одиницях вимірюється імпульсВ) кг×м/с;

В яких одиницях вимірюється потужністьБ) Ват;

В яких одиницях вимірюється робота:А) Джоуль;  

В якій системі виконується закон збереження імпульсу?Б) в замкненій;

В якій системі справедливий закон збереження імпульсу?А) В ізольованій системі;

Визначити імпульс тіла масою 3 кг, якщо швидкість його руху 5 м/с. А)  15 кг×м/с;

Визначити кінетичну енергію кулі масою 40 кг, яка котиться по горизонтальній поверхні з швидкістю 5 м/c. Г) 1000 Дж;

Визначити кутове прискорення однорідного диска, момент інерції якого 0,4 кг×м2, якщо на нього діє момент сили рівний 0,08Н×м. Б) 0,2 рад/с2 ;

Визначити момент інерції матеріальної точки, масою m=0,3кг відносно осі, яка віддалена від точки на r=20см.А)  1,2∙10-2 кг∙м2

Газ, стиснутий ізотермічно від об’єму 8 л до 6 л. Тиск  при цьому  збільшився на 4 кПа. Який був початковий тиск?А) 12 кПа;

Гідростатичний тиск (напір) в законі Бернуллі:Б);   

Градієнт швидкості це:А) зміна швидкості за величиною;

Дві маленькі кульки масою по 10г кожна, з’єднані тонким невагомим стержнем довжиною 20см. Визначити момент інерції системи відносно осі, яка проходить через середину стержня перпендикулярно до нього. Б) 2∙10-4   кг∙м2  

Декремент затухання —­­­ це Б) відношення двох послідовних амплітуд; 

Динамічний тиск (напір) в законі Бернуллі:В);

Диференціальне рівняння затухаючих коливань:А);

Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:А) моменту імпульсу;

Добуток моменту інерції твердого тіла відносно заданої осі обертання на кутове прискорення відносно цієї осі дорівнює:А) моменту імпульсу;

Добуток моменту сили М відносно осі обертання на елементарний кут повороту тіла dφ дорівнює:А) елементарній роботі;

Довжина хвилі — це А) найкоротша відстань між точками, що коливаються в однакових фазах;

Додавання сил і мас:А)  сили додаються векторна, а маси — адитивно;

Другий закон Ньютона для тіла змінної маси (формула):Б)  ;

Ефективним діаметром молекули називається: Г) мінімальна відстань на яку зближуються при зіткненні центри двох молекул;

З яким прискоренням (в м/с2) рухається вантаж масою 1 кг, підвішений на пружині, при розтягнені пружини на 2 см після відпускання вантажу. Коефіцієнт жорсткості пружини k=500 Н/м. Б)  5;

З яким прискоренням рухається ліфт, якщо динамометр, на якому підвішено вантаж m=0,2 кг, показує 3 Н? (g=10 м/с2В) 5 м/с2;  

З якою властивістю простору пов’язується закон збереження імпульсу?А) однорідністю простору;

З якою силою притягаються дві кулі радіусами 10 см при дотику, якщо маса кожної кулі 30 кг? Гравітаційна стала 6,67·10-11 (Н·м2/кг2). Відповідь дати в мкН. Д) 1,5.

За яким законом обчислюється енергія гравітаційної взаємодії?А);

За якою формулою визначається миттєва швидкість?А);

За якою формулою визначається миттєве прискорення?А);

За якою формулою визначається середнє прискорення?Г);

За якою формулою визначається середня швидкість?Г);

За якою формулою обчислюється гідростатичний тиск:Б) rgh;   

За якою формулою обчислюється потужність: Г);

За якою формулою обчислюється сила інерції Коріоліса?Д).

За якою формулою обчислюється тиск:В);   

Закон Архімеда (формула):А) rрgVт;  

Закон всесвітнього тяжіння (формула):Д).

Закон збереження енергії при пружному ударі:В);

Закон збереження імпульсу для двох тіл (формула):А);

Закон збереження імпульсу для двох тіл: Г);

Закон збереження імпульсу при не пружному ударі:Б);

Закон збереження механічної енергії справедливий в системі:Б) яка енергетично ізольована (консервативна);

Закон збереження повної енергії при не пружному ударі:Г);

Закон Ньютона , який описує явище внутрішнього тертя має вигляд: В) F= –;

Закон Ньютона про в’язкість (внутрішнє тертя):В);

Закон Паскаля:б) тиск, що діє на рідину, передається у всіх напрямках однаково;

Закон Фіка , який описує явище дифузії має вигляд: Б) dm = –D;

Закон Фур’є , який описує явище теплопровідності має вигляд: А);

Залежність найбільш ймовірної швидкості  від температури задається формулою:Г) =;

Залежність середньої арифметичної швидкості  від температури  задається формулою:Б) =;

Залежність тиску ідеального газу р від його температури Т і концентрації молекул n дається рівнянням: Г) p=nkT;

Зв’язок між логарифмічним декрементом затухання та коефіцієнтом затухання: Б);

Зв’язок між напруженістю і потенціалом:Г);

Зв’язок між роботою і кінетичною енергією:А);

Знайти густину Гідрогену (Н2) при температурі 15°C і тиску 98 кПа. Молярна маса Гідрогену 2·10-3 кг/моль. R=8,31 Дж/(моль·К). В) 0,082 кг/м3;    

Знайти зміну моменту імпульсу тіла DL, на яке діяв момент сили 8 Н м протягом 0,2 с. А) 1,6 кг·м2/с;

Знайти кінетичну енергію махового колеса, момент інерції якого 0,2 кг·м2, а кутова швидкість 4 рад/с. В) 1,6 Дж;

Знайти кутову швидкість маховика, момент імпульсу якого рівний 2,4, а момент інерції 0,4кг×м2. Д) 6рад/с

Знайти середнє значення момента сили під дією якого момент імпульсу гіроскопа зріс на 1,5 кг·м2/с за 30 с. А) 4,5 Н·м;

Знайти середнє число зіткнень в одиницю часу молекул вуглекислого газу (СО2) при температурі 100?С. Якщо середня довжина вільного пробігу рівна 870 нм. Молярна маса вуглекислого газу рівна 44·10-3 кг/моль. А) 4,9·108 с-1;            

Імпульс тіла визначається за формулою: Б);

Кількість молекул N яка міститься в масі m речовини  з  молекулярною

Кінетична  енергія махового колеса 1,2 Дж , а кутова швидкість 2 рад/с. Знайти момент інерції. Д) 0,6 кг·м2.

Кінетична  енергія махового колеса 8 Дж, а момент інерції 1 кг·м2. Яка кутова швидкість обертання? Г) 4 рад/с;

Кінетична енергія валу , що обертається з постійною кутовою швидкістю 30 рад/с рівна 60 Дж. Знайти момент імпульсу вала? Б) 4 (кг·м2)/с;      ( 2E/w)

Кінетична енергія тіла, що обертається навколо нерухомої осі дорівнює: Б) половині добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість;  

Кінетична енергія: Б) енергія рухомого тіла;

Коефіцієнт дифузії  обчислюється по формулі: Б);

Коефіцієнт затухання — це: Б) відношення коефіцієнту опору до подвійної маси

Коефіцієнт теплопровідності обчислюється по формулі: А);

Колесо радіусом 0,5 м рухається згідно рівняння , де  – в радіанах, t – в секундах. Визначити повне прискорення точки на ободі через 3 секунди після початку відліку. Г) 27,4;

Кутова швидкість махового колеса змінюється за законом w=A+Bt. В=0,2 рад/с2. Момент інерції махового колеса I=0,8 кг×м2. Знайти момент сили, що діє на махове колесо. Б) 0,16 Н×м;

Ламінарним потоком називається потік: А) в якому швидкості в різних точках перерізу різні по величині і напрямку;

Людина яка стоїть на лаві, що обертається з кутовою швидкістю ω різко розводить руки, при цьому кутова швидкість обертання: А) зменшується;

Людина, яка стоїть на лаві, що обертається, розводить руки і починає обертатися повільніше, при цьому виконується закон збереження: Б) імпульсу;

Маса ліфта з пасажирами дорівнює 800 кг. Натяг троса, що підтримує ліфт,  Н. Якого імпульса досягне ліфт через 2 секунди після початку руху? Відповідь дати в . Г) 4000;

масою µ  рівна: А) N=mNA/µ;

Матеріальна точка рухається вздовж вісі Х : . Визначити прискорення точки через 1 секунду після початку руху. Б) -1,23 м/с2; 

Маховик обертається навколо нерухомої осі по закону , де = 20 рад/с, = 2 рад/с. Визначити нормальне прискорення точки, що знаходиться на відстані 0,1 м выд осі обертання через 5 с. Відповідь дати в км/с2. В) 160;

Маховик обертається під дією моменту сили 0,08 Н×м з кутовим прискоренням 0,1 рад/с2. Який момент інерції маховика? В) 0,8 кг×м2

Момент імпульсу вимірюється в: Д) правильної відповіді тут немає.

Момент імпульсу вимірюється в: Д).

Момент імпульсу матеріальної точки відносно заданої точки простору визначається: Г) векторним добутком радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до матеріальної точки на імпульс точки;

Момент імпульсу твердого тіла відносно заданої осі обертання дорівнює:А) добутку моменту інерції тіла на кутову швидкість;

Момент імпульсу твердого тіла, що обертається відносно якоїсь осі з кутовою швидкістю  w=8рад/с дорівнює 2,4кг×м2/с. Який момент інерції цього тіла?В) 0,3кг×м2

Момент інерції вимірюється в: Б);

Момент інерції диска відносно осі що проходить через центр мас  перпендикулярно до площини диска рівний 0,8 кг×м2 , а відносно осі  що проходить через край диска паралельно даній він рівний 2,4 кг×м2. Радіус диска 0,4 м. Знайти масу диска. В) 10 кг; 

Момент інерції диска відносно осі, яка перпендикулярна до площини диска і проходить через центр мас рівний 0,5 кг×м2. Знайти момент інерції диска відносно осі, яка проходить через край диска, паралельно даній. Маса диска 4 кг, радіус – 0,5 м. А)  1,5 кг×м2 ;

Момент інерції диска масою 5 кг відносно осі що проходить через центр мас  перпендикулярно до площини диска рівний 0,4 кг×м2. Знайти радіус диска. Б) 0,4м;      

Момент інерції тіла, яке обертається з кутовою швидкістю w=4рад/с рівний 1,2кг×м2. Знайти момент імпульсу тіла. Г) 4,8

Момент сили вимірюється в: В);

Момент сили вимірюється в: Д) правильної відповіді тут немає;

Моментом інерції матеріальної точки називається: Б) добуток маси матеріальної точки на квадрат радіуса обертання;

Моментом інерції твердого тіла відносно зведеної осі обертання називається:А) сума добутків мас матеріальних точок на квадрати їх відстаней до осі обертання;

Моментом сили відносно заданої точки простору називається:Б) векторний добуток радіус-вектора проведеного з заданої точки простору до точки прикладання сили на силу;

Мотоцикліст масою 80 кг при повороті радіусом 5 м мав швидкість 36 км/год. Яка сила інерції діяла на мотоцикліста? Г) 1600 Н;

На рисунку показані вектори швидкості тіла в першій та другій точці траєкторії. Швидкість v2 паралельно перенесена в точку 1. Відрізки  1А  і 1С рівні. Що означає вектор ?А) зміну швидкості по величині;

На рисунку показані вектори швидкості тіла в першій та другій точці траєкторії. Швидкість v2 паралельно перенесена в точку 1. Відрізки  1А  і 1С рівні. Що означає вектор ?Б) зміну швидкості по напряму;

На рисунку показані вектори швидкості тіла в першій та другій точці траєкторії. Швидкість v2 паралельно перенесена в точку 1. Відрізки  1А  і 1С рівні. Що означає вектор ?В) зміну швидкості по величині і напряму;

На який кут повернеться тіло якщо під дією момента сили 3 Н×м була виконана робота 6 Дж? Б) 2 рад;

На якій відстані від осі знаходиться матеріальна точка , момент інерції якої 0,1 кг∙м2 , а маса 0,4 кг. Б) 0,5м

Найбільш ймовірною називається швидкість:В) при якій функція розподілу молекул ідеального газу по швидкостям максимальна;

Непружний удар. А) після удару форма тіл не відновлюється;

Одиницею вимірювання кількості речовини є: Г)моль;

Одиницею вимірювання концентрації є: В)м-3  ;

Одиницею вимірювання молярної маси є: А) кг/моль;

Однорідний диск радіусом R=0,2 м і масою 5 кг обертається навколо осі , що проходить крізь його центр. Залежність кутової швидкості від часу дається рівнянням ω=А+Вt , де В=8 рад/с2.Знайти величину дотичної сили  прикладеної до ободу диска. А) 8 Н ;

Означення напруженості поля тяжіння: Б) сила тяжіння, що діє на кожну одиницю маси тіла;

Період коливань — це:В)  час, на протязі якого виконується одне повне коливання;

Період коливань математичного маятника: Б);

Період коливань пружинного маятника: В);

Під дією моменту сили в 10 Н·м махове колесо зробило повний оберт.  Яка при цьому виконалася робота? Б) 31,4 Дж;

Потенціальна енергія: А) залежить від розташування взаємодіючих тіл;

Потужність це: Б) робота виконана за одиницю часу;

Потяг масою 500 т рухається  сповільнено, на протязі 1 хв зменшив швидкість з 10 м/с до 4 м/с. Визначити середню силу гальмування. (в Кн) Д) 500.

Похідна від момента імпульсу тіла по часу рівна: Б) моменту інерції;

Початкова фаза результуючого коливання при додаванні коливань одного напряму однакової частоти: В);  

При нагріванні ідеального газу,що знаходиться в закритій посудині на 2 К, його тиск збільшився у два рази. Обчислити початкову температуру газу. Г) 2К;

При пружному ударі виконується закон. А) закон збереження маси і перший закон Ньютона;

Причина виникнення реактивної сили. В) виконання закону збереження імпульсу системи;

Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище дифузії? Г) маси;

Просторовим переносом якої фізичної величини супроводжується явище теплопровідності?А) імпульсу;

Пружний удар. Б) після удару форма тіл відновлюється;

Резонансна крива — графік залежності В) амплітуди вимушених коливань від частоти вимушених коливань;

Рівняння Бернуллі (закон збереження енергії для рідини): Б); 

Рівняння биття має вигляд: Б);

Рівняння гармонійних коливань: А);

Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є амплітудою коливань? Г)  A; 

Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є циклічною частотою? А)  w;

Рівняння гармонічного коливання має загальний вигляд . Яка з величин є фазою коливань?? В)  (wt+φ);

Рівняння затухаючих коливань (розв’язок диференціального рівняння затухаючих коливань): В);

Рівняння Клапейрона-Менделєєва для довільної маси ідеального газу: В) pV=(m/µ)RT;

Рівняння нерозривності і рівняння Бернуллі справедливі: А) для двох однакових перерізів трубки струмени;

Рівняння нерозривності струмени для об’єму: А);

Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити координату Х в момент часу t=2 с. (Х=8м)

Рівняння руху матеріальної точки вздовж вісі Х має вигляд: , де А=2 м, В=1 м/с, С=-0,5 м/с3. Визначити прискорення точки через 4 секунди після початку руху. Д) 12 м/с2.

Робота при переміщення тіла визначається за формулою: Б) F×S×cosj;

Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити швидкість руху колони. А) 1,2 м/с;   

Рух бурильної колони бурової установки задано рівнянням . Визначити час, на протязі якого колона буде піднята на висоту 38 м. В) 30 с;

Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити прискорення колони через 5 секунд після початку підйому. Б) 21,6 м/с2;

Рух бурильної колони задано рівнянням . Визначити швидкість колони через 5 секунд після початку підйому. В) 108 м/с;

 

Середня довжина вільного пробігу молекул визначається як: В) відстань яку проходять молекули в середньому між  двома послідовними зіткненнями;

Сила пружності, формула: А)  ;

Сила тяжіння. Формула. Г)  ;

Стаціонарний рух рідини: Б) в будь-якому перерізі протікає однакова кількість рідини;

Стояча хвиля — це накладання Д) прямої і відбитої хвилі (не переносить енергії в просторі).

Теорема Штейнера: Б) Момент інерції І твердого тіла відносно довільної осі рівний сумі момента інерції Іо відносно осі яка проходить через центр мас тіла паралельно даній, і добуток маси тіла на квадрат відстані між осями;  

Тиском називається: Б) сила, що діє на одиницю площі;

Тіло масою 2 кг під дією сили рухається прямолінійно. Залежність координати від часу задана рівнянням . Визначити силу, що діє на тіло через 3 секунди після початку руху. (в Н) В) 72;

Тіло масою 5 кг рухається з прискоренням 2 м/с2. Яка сила (в ньютонах) діє на тіло?В)  10;

Тіло масою m=2 кг рухається за законом , де х — в метрах, а t — в секундах. Визначити імпульс тіла (в кг×м/с) через 2 секунди після початку руху. Д)  112.

Тіло обертається з постійним кутовим прискоренням, якщо: Г) сума сил, що діють на тіло є величина стала;  

Тіло обертається з постійною кутовою швидкістю якщо: Г) сума моментів сил, що діють на тіло є величина змінна;  

Тіло рухається по круговій траєкторії. Який фізичний зміст має відрізок АВ? В) середня швидкість;

Тонкостінний обруч котиться горизонтально з швидкістю 4 м/с. Яка маса обруча, якщо його кінетична енергія рівна 80 Дж? А) 10 кг;

Третій  закон Ньютона (формула): В)  ;

Умови переходу ламінарної течії в турбулентну (критерій Рейнольса): Б);

Усталена амплітуда вимушених коливань: А);

Формула для обчислення другої космічної швидкості: Б);

Формула для обчислення першої космічної швидкості: Г);

Формула Пуазейля (рух рідини в тонких трубках): Б);

Формула Стокса (сила опору при русі кульки в рідині): А) F=6phr;

Формула Торрічеллі (швидкість витікання рідини із посудини висотою h): Б) ;

Функція розподілу Максвела молекул ідеального газу за швидкостями   визначає : Г) відносне число,  молекул швидкості яких знаходяться в інтервалі   від  до ;

Характеристика сили: Б) сила характеризується напрямком і величиною;

Хвильове число — це відношення Д) 2π до довжини хвилі.

Хлопець тягне санчата, прикладаючи  до мотузки, спрямованої під кутом 30°, силу Н. З яким прискоренням рухаються санчата масою 10 кг, якщо тертя відсутнє? (в м/с2) Б) 5,2;

 

Циклічна частота — це: Б)  кількість коливань за 2p секунд;

Циклічна частота затухаючих коливань: А);

Частота коливання — це: А)  кількість коливань за 1 секунду;

Чи можна користуватися другим законом Ньютона в неінерціальних системах?Б) можна користуватись, додаючи до реальних сил фіктивні сили, викликані прискоренням системи;

Чим відрізняються сили інерції від звичайних сил? В) сили інерції діють в прискорених системах і направлені в протилежний бік до прискорення системи. Це фіктивні сили;

Що називається вагою тіла? Г) сила, що діє на опору або на підвіс;

Що називається імпульсом тіла? В) добуток маси на швидкість руху тіла;

Що називається потенціалом гравітаційного поля? Д) відношення енергії гравітаційного поля в даній точці до маси тіла.

Що означає друга космічна швидкість? А) швидкість виведення супутника на колосонячну орбіту;

Що означає перша космічна швидкість? Г) швидкість, при якій тіло стає супутником Землі;

Що таке імпульс? (формула) В);

Що таке невагомість? В) коли сила нормального тиску дорівнює нулю;

Що таке сила? В)  міра дії одного тіла на друге;

Як виразити кутову швидкість через частоту обертання? Б);

Як виразити шлях при обертовому русі через кут повороту? Г);

Як залежить тиск ідеального газу, який знаходиться в полі сили тяжіння від висоти над рівнем моря (при T=const) ? Б) збільшується з висотою по лінійному закону;

Як змінюється кутова швидкість при рівномірному обертовому русі?В)  не змінюється;       

Як змінюється кутова швидкість при рівноприскореному обертовому русі? Г)  змінюється за законом ;

Як змінюється кутова швидкість при сповільненому обертовому русі?А)  зменшується;       

Як можна задати рух матеріальної точки в просторі?А)  встановити залежність положення матеріальної точки від часу відносно системи координат (тіла відліку);

Як називається процес,  який відбувається з певною масою ідеального газу (m=const) при сталому об’ємі (V=const)? А) ізохорний;

Як називається процес, який відбувається з певною масою ідеального газу (m=const) при сталій температурі (T=const)? В) ізотермічний;

Як називається рух тіла, що рухається по колу  і не рухається обертально? А)  поступальний;     

Які величини характеризують обертовий рух? Б)  ;

Як напрямлена відцентрова сила? Г) вздовж радіуса від центра;   

Як напрямлене середня і миттєва швидкість?А)  середня — по дотичній, миттєва — по дотичній;       

Як рухається центр мас системи? Б) як матеріальна точка з тою ж масою;

Яка сила (в Н) відхиляє людину масою 60 кг, якщо людина рухається вздовж радіуса каруселі з швидкістю 1,5 м/с? Кутова швидкість каруселі ω=3 рад/с. Д) 540.

Яка сила інерції (в кН) діє на пілота літака, коли він виконує «мертву петлю» радіусом 15 м, а швидкість літака v=300 м/с, маса пілота m=60 кг? Б) 360;   

Яка сила інерції виникає при поступальному прискореному русі системи?Б) ;

Яка сила інерції виникає при русі тіла вздовж радіуса в системі, яка обертається?Д) сила Коріоліса.

Яка сила інерції виникає при русі тіла по колу? Г) відцентрова сила;  

Яка сила тяжіння тіла масою 2 кг на поверхні Землі? Прискорення вільного падіння g=10 м/с2. А) 20 Н;

Яка система відліку називається інерціальною? В)  система, яка знаходиться в спокої або рухається рівномірно;

Яка система відліку називається неінерціальною? Г) система, яка рухається з прискоренням;

Яка система називається замкнутою? В)  якщо момент сил, що діє на систему дорівнює 0;

Який графік вірно відображає напрям тангенціального і нормального прискорення для тіла, кинутого під кутом до горизонту? В)

Який зв’язок між кутовим і лінійним прискоренням? В);

Який зв’язок між кутовою і лінійною швидкістю? Г);

Який зв’язок між термодинамічною температурою Т і температурою t вираженою в градусах Цельсія? Г) Т= t+273; 

Який момент сили  діє на тіло при повороті якого на кут π була виконана робота 9,42 Дж ? Б) 3 Н·м;

Який напрям має сила Коріоліса? Г) за правилом векторного добутку кутової швидкості системи і швидкості руху тіла;   

Який напрям нормального і тангенціального прискорення? В)  нормальне прискорення напрямлене вздовж радіуса кривизни, а тангенціальне — по дотичній  до траєкторії;

Який рух називається обертовим? А) рух при якому точка рухається по колу;        Який фізичний зміст нормального прискорення? Д) воно показує напрям миттєвої швидкості руху.

Який фізичний зміст тангенціального прискорення? В) воно показує зміну величини швидкості за одиницю часу;

Які кількісні залежності між параметрами m,p,V і T ідеального газу над яким здійснюється процес, що описується законом Шарля (V=const)? Д) m=const; =const.

Які кількісні залежності між параметрами m,p,V,T ідеального газу над яким здійснюється процес , що описується законом Бойля -Маріотта (Т=const)? Г) m=constpV=const;

Які кількісні залежності між параметрами m,p,V,T ідеального газу над яким здійснюється процес , що описується законом Гей-Люссака (p=const)?А) m=const; V/T=const;

Які основні фізичні величини характеризують рух матеріальної точки по криволінійній траєкторії? В) переміщення, швидкість, нормальне і тангенціальне прискорення, час, координати;

Якою формулою визначається робота змінної сили: В) ;

Якою формулою визначається робота постійної сили, якщо напрям переміщення співпадає з напрямом дії сили: Б) А=F S cosj;

Яку відстань пройде ліфт масою 500 кг за 1 секунду, якщо натяг троса, що підтримує ліфт, дорівнює  Н? (відстань в м) Г) 2;

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *