Фізика. Шпаргалка (відповіді на тести)

Скачати файл
(2 бал, середній: 3,00 із 5)
Завантаження...

Cили, що виникають у процесі руху одних тіл, або їхніх частин по поверхні інших, і напрямлені по дотичних до поверхонь тіл та перешкоджають відносному їх переміщенню, називають: а) сили тертя;

Cили, які виникають під час намагання викликати відносний рух тіл, що дотикаються, називаються: г) тертя спокою;

Абсолютно тверде тіло це: б) уявне тіло, яке зовсім не деформується під впливом прикладених до нього сил;

Автомобіль під час руху по горизонтальній ділянці дороги з вимкненим двигуном зменшив швидкість з 72 км/год до 36 км/год, пройшовши шлях 75 м. Визначити коефіцієнт тертя під час руху автомобіля. г) 0,2

Автомобіль при повністю включених гальмах (колеса не обертаються) може втриматись на ділянці похилої дороги з нахилом 30˚. Який гальмівний шлях цього автомобіля на горизонтальній ділянці такої ж дороги, з тим же коефіцієнтом тертя, при швидкості автомобіля 72 км/год? г) 34 м;

Аеростат піднімається вертикально вгору з прискоренням 3 м/с?. Через 5 с від початку руху, з нього випав предмет. За який час цей предмет впаде на землю? в) 4,62 с;

Безпосередній перехід речовини з газоподібного стану в твердий називають: б) аблімацією;

Бурильну трубу, масою 1,5 т опускають за допомогою лебідки, з постійною швидкістю 4 м/с. Яке буде максимальне видовження троса під час раптової зупинки лебідки (час зупинки 0,2 с)? Жорсткість троса прийняти рівною 0,5 МН/м. Масою троса і тертям знехтувати. г) 6 см;

В ліфті встановлено динамометр, який має пружину жорсткістю 280 Н/м. До динамометра підві-сили тіло масою 1 кг. Ліфт, піднімаючись вгору рівноприскорено на шляху 2 м, набуває швидкості 4 м/с. Визначити видовження пружини. г) 5 см;

Вагон рухається рівносповільнено з прискоренням 0,5 м/с?. Початкова швидкість вагона 54 км/год. Через скільки часу та на якій відстані від початкового положення вагон зупиниться? б) 30 с, 225 м;

Вектор переміщення це: б) вектор, що з’єднує початкову і кінцеву точки руху;

Величину, що дорівнює відношенню результуючих пружних сил до площі перерізу тіла на яку вони діють, називають: г) механічним напруженням;

Величину, яка дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно (нормально) на елемент поверхні, до її площі, називають: б) тиском;

Вентилятор обертається зі швидкістю, яка відповідає частоті 900 об/хв. Після виключення, вентилятор обертається рівносповільнено і до зупинки робить 75 обертів. Визначити, через який час вентилятор зупиниться. г) 10 с;

Визначити кінетичну енергію велосипедиста, що рухається зі швидкістю 9 км/год. Маса велосипедиста з велосипедом 78 кг, вважати, що на масу коліс припадає 3 кг. Колеса велосипеда вважати обручами в) 253 Дж;

Визначити момент інерції круга, масою 50 г і радіусом 10 см, відносно вісі, дотичної до круга. г) 7,5·10−4 кг·м2

Визначити момент інерції плоскої однорідної прямокутної пластини, масою 800 г, відносно вісі, що співпадає з однією з її сторін, якщо довжина другої сторони рівна 40 см. г) 4,27·10−2 кг·м2;

Визначити момент інерції тонкого однорідного стержня довжиною, 50 см і масою 360 г, відносно вісі, перпендикулярної до стержня що проходить через точку, яка лежить від кінця стержня на відстані рівній 1/6 його довжини. г) 1,75·10−2 кг·м2;

Визначити найбільшу швидкість, яку може набути свинцева куля, масою12 г, що вільно падає в повітрі, густина якого 1,29 кг/м?, а коефіцієнт опору рухові рівний 1,3. а) 77,6 м/с;

Визначити роботу, яка затрачена на подолання сили тертя під час переміщення води, об’ємом 1,5 м?, у горизонтальній трубі від перерізу, в якому тиск 40 кПа до перерізу, тиск в якому становить 20 кПа. а)30 кДж;

Визначити роботу, яку треба виконати, щоб збільшити швидкість тіла, маса якого 1 кг, від 2 м/с до 6 м/с на шляху 10 м. На всій ділянці руху діє стала сила тертя рівна 2 Н. г) 36 Дж

Визначити силу тяги, яку розвиває двигун автомобіля, що рухається вгору з прискоренням 1 м/с?. Нахил гори рівний 1 м на кожні 25 м шляху. Маса автомобіля 1 т, а коефіцієнт тертя 0,1. а) 2370 Н;

Визначити швидкість течії вуглекислого газу по трубі, якщо відомо, що за півгодини через поперечний переріз труби протікає 0,51 кг газу. Густина газу 7,5 кг/м?, діаметр труби рівний 2 см. г) 0,12 м/с;

Визначити, у скільки разів нормальне прискорення точки, що лежить на ободі колеса, яке обертається, більше її тангенціального прискорення у момент часу, коли повне прискорення цієї точки утворює кут 30˚ з вектором її лінійної швидкості. г) 0,58

Відерце з водою, що прив’язане до шнура довжини 0,6 м, рівномірно обертається у вертикальній площині. Визначити: 1) мінімальну швидкість обертання відра, при якій вода з нього в найвищій точці не виливається, 2) силу натягу шнура при даній швидкості в найвищій і найнижчій точках кола, якщо маса відерця з водою 2 кг. б) 2,43 м/с, 39,2 Н, 0 Н;

Відношення відносної поперечної деформації тіла до відносної поздовжньої деформації називають: б) коефіцієнтом Пуассона;

Відношення елементарної роботи, виконаної силою за малий проміжок часу до величини цього часу називають: б) потужністю сили;

Вільно падаюче тіло, за останню секунду свого падіння, проходить половину свого шляху. Визначити висоту і час його падіння. а) 3,4 с, 57,8 м;

Горизонтальна платформа, масою 100 кг, обертається навколо вертикальної вісі, що проходить через центр платформи, роблячи 10 об/хв. Людина, масою 60 кг, стоїть на краю платформи. З якою частотою почне обертатися платформа, якщо людина перейде від краю платформи до її центра? Вважати платформу круглим однорідним диском, а людину – матеріальною точкою. д) 22 об/хв.

Горизонтальна платформа, масою 100 кг, обертається навколо вертикальної вісі, що проходить через центр платформи, роблячи 10 об/хв. Людина, масою 60 кг, стоїть на краю платформи. Яку роботу виконає людина при переході від краю платформи до її центра? Радіус платформи рівний 1,5 м. Вважати платформу круглим однорідним диском, а людину – матеріальною точкою. в) 162 Дж;

Горизонтальна платформа, масою 80 кг і радіусом 1 м, обертається з частотою 20 об/хв. В центрі платформи стоїть людина і тримає в руках вантажі. Скільки обертів за хвилину зробить платформа, якщо людина, опустивши руки, зменшить цим свій момент інерції від 2,94 кг·м? до 0,98 кг·м?? Вважати платформу круглим однорідним диском. а) 21 об/хв;

Горизонтальна платформа, масою 80 кг і радіусом 1 м, обертається з частотою 20 об/хв. В центрі платформи стоїть людина і тримає в руках вантажі. У скільки разів збільшиться кінетична енергія платформи, якщо людина, опустивши руки, зменшить цим свій момент інерції від 2,94 кг·м? до 0,98 кг·м?? Вважати платформу круглим однорідним диском. б) 1,05;

Два вантажі різної маси, з’єднані ниткою, перекинутою через блок, момент інерції якого 50 кг·м? і радіус 20 см. Блок обертається з тертям і момент сили тертя рівний 98,1 Н·м. Визначити різницю сил натягу нитки по обидва боки блока, якщо блок обертається зі сталим кутовим прискоренням 2,36 рад/с?. в) 1080 Н

Два диски знаходяться на одній вісі, на віддалі 0,5 м один від одного і обертаються з однаковою кутовою швидкістю, яка відповідає частоті 1600 об/хв. Куля, що летить вздовж вісі, пробиває обидва диски, в результаті чого отвір від кулі в другому диску зміщений по відношенні до отвору в першому на кут рівний 12˚. Визначити швидкість кулі. г) 400 м/с;

Два тіла кинуто вертикально вгору з однієї точки, з однаковою початковою швидкістю 20 м/с, з інтервалом часу 1 с. Через який час після кидання другого тіла і на якій висоті тіла зустрінуться? б) 1,5 с, 18,75 м;

Два тіла масами 2 кг і 1,5 кг рухаються назустріч один одному зі швидкостями, відповідно 1 м/с і 2 м/с, і зазнають непружного удару. Скільки часу будуть рухатися тіла після зіткнення, якщо коефіцієнт тертя рівний 0,05? г) 0,58 с;

Дві кульки, радіусом 1 см кожна, одна зроблена з алюмінію, а друга − дерев’яна, і з’єднані між собою ниткою, повільно тонуть у воді, рухаючись зі сталою швидкістю. Визначити силу опору води, що діє на кожну кульку. Густина дерева рівна 600 кг/м?. б) 27,2 мН

Дві маленькі кульки, масою по 10 г кожна, скріплені тонким невагомим стержнем, довжина якого 20 см. Визначити момент інерції системи відносно вісі, яка перпендикулярна до стержня і проходить через центр мас. г) 2·10−4 кг·м2;

Деформацію, що виникає в стержні, коли один кінець його закріпити, а другий закручувати, називають: б) крученням;

Деформацію, яка зникає після припинення дії прикладених сил, називають: д) пружною .

Деформацію, яка повністю або частково зберігається в тілі після припинення дії зовнішніх сил, називають:    а) пластичною;

Диск обертається навколо вертикальної вісі, роблячи 30 об/хв. На відстані 20 см від вісі обертання на диску лежить тіло, і не скочується з нього. Чому дорівнює коефіцієнт тертя між тілом і диском? б) 0,2;

Диск, масою 1 кг і діаметром 0,6 м, обертається навколо вісі, що проходить через центр, перпендикулярно до його площини, з частотою 20 об/с. Яку роботу треба виконати, щоб зупинити диск? а) 355 Дж;

Диск, масою 2 кг, котиться без проковзування по горизонтальній площині зі швидкістю 4 м/с. Визначити кінетичну енергію диска. д) 24 Дж.

Діаметр диска рівний 20 см, а маса рівна 800 г. Визначити момент інерції диска відносно вісі, що проходить через середину одного з радіусів, перпендикулярно площині диска. г) 6·10−3 кг·м2;

Для вимірювання глибини моря з пароплава опустили вантаж на стальному тросі. Нехтуючи масою вантажу, порівняно з масою тросу, визначити, яку найбільшу глибину можна виміряти таким способом. Густину морської води прийняти рівною 1000 кг/м?. г) 11,9 км.

До нитки підвішений вантаж масою 1 кг. Визначити силу натягу нитки, якщо нитка з вантажем піднімається вгору з прискоренням 5 м/с?. а) 15 Н;

До ободу диска, масою 5 кг, прикладена стала дотична сила 20 Н. Яку кінетичну енергію буде мати диск через 5 с після початку дії сили? в) 1,92 кДж

До ободу однорідного диска, радіусом 0,2 м, прикладена постійна дотична сила 98,1 Н. Під час обертання на диск діє момент сили тертя 5 Н·м. Визначити масу диска, якщо відомо, що диск обертається зі сталим кутовим прискоренням 100 рад/с?. г) 7,36 кг

Добуток маси матеріальної точки, що обертається відносно нерухомої вісі, на квадрат її віддалі до вісі обертання, називають: б) моментом інерції матеріальної точки;

Довільні зміни форми, розмірів і об’єму тіла називають: г) деформацією;

Додатковий тиск, який виникає в результаті дії сил поверхневого натягу, що викривляють поверхню рідини, визначається за формулою: б) Лапласа;

З башти, висотою 25 м, горизонтально кинули камінь зі швидкістю 15 м/с. Через скільки часу і на якій відстані від основи башти камінь упаде на землю? г) 2,23 с,

З башти, висотою 25 м, горизонтально кинули камінь зі швидкістю 15 м/с. З якою швидкістю і під яким кутом до горизонту камінь упаде на землю? д) 27 м/с, 56о.

З пожежного шланга б’є струмина води вертикально вгору. Об’ємна витрата води 60 л/хв. Яка площа поперечного перерізу струмини на висоті 2 м над кінцем брандспойта, якщо при виході з нього вона дорівнює 1,5 см?? б) 4,7 см2;

З похилої площини, що утворює кут 30? до горизонту, скочується без проковзування кулька. Нехтуючи тертям, визначити час руху кульки по похилій площині, якщо відомо, що її центр мас під час скочування понизився на 30 см. б) 0,585 с

З рушниці, маса якої 5 кг, вилітає куля, масою 5 г, зі швидкістю 600 м/с. Визначити швидкість віддачі рушниці. г) 0,6 м/с;

З якої найменшої висоти повинен з’їхати велосипедист, щоб по інерції (без тертя) проїхати доріжку, яка має форму «мертвої петлі», радіусом 3 м, і не відірватися від доріжки у верхній точці петлі. Маса велосипедиста разом з велосипедом 75 кг, на колеса припадає 3 кг. Колеса вважати обручами. д) 7,56 м.

Закон збереження енергії для ідеального нестискуваного потоку рідини або газу виражає: б) рівняння Бернуллі;

Законом руху тіла по заданій траєкторії є: а) рівність, що виражає залежність довжини шляху від часу;

Законом руху тіла по заданій траєкторії є: г) рівність, що виражає залежність довжини шляху від часу;

Зі шланга, який знаходиться під кутом 45? до горизонту, витікає вода з початковою швидкістю 10 м/с. Площа перерізу отвору шланга 5 см?. Визначити масу струмини води, яка перебуває в повітрі. г) 7 кг.

Зовнішня сила, що припадає на одиницю площі поперечного перерізу стержня під час процесу деформації, називається: а) зусиллям;

Із однієї точки вилітають одночасно дві частинки з горизонтальними протилежно напрямленими швидкостями 2 м/с і 5 м/с. Через який час кут між напрямками швидкостей цих частинок стане рівний 90˚? б) 0,3 с;

Камінь, кинутий горизонтально по поверхні льоду зі швидкістю 2 м/с, пройшов до повної зупинки шлях рівний 20,4 м. Визначити коефіцієнт тертя між каменем і льодом, вважаючи його сталим на всій ділянці руху. б) 0,01;

Камінь, кинутий горизонтально, через 0,5 с після початку руху набув швидкості у 1,5 рази більшої за початкову. Визначити початкову швидкість каменя. Опором повітря знехтувати. а) 4,4 м/с;

Камінь, кинутий зі швидкістю 12 м/с під кутом 45? до горизонту, впав на землю на деякій відстані від місця кидання. З якої висоти треба кинути камінь горизонтально з тією ж початковою швидкістю, щоб дальність польоту в обох випадках була однаковою? д) 7,5 м.

Камінь, прив’язаний до шнура довжиною 50 см, рівномірно обертається у вертикальній площині. При якій частоті обертання шнур розірветься, якщо відомо, що він розривається при навантаженні рівному десятикратній вазі каменя. в) 2,1 об;

Камінь, прив’язаний до шнура, рівномірно обертається у вертикальній площині. Визначити масу каменя, якщо відомо, що різниця між максимальним і мінімальним значеннями навантаження шнура рівна 10 Н. г) 0,5 кг

Кінематичні рівняння руху двох матеріальних точок мають вигляд х =А1t+В1t?+С1t? і х = А2t+В2t?+С2t?, де В=4 м/с?, С=-3 м/с?, В=-2 м/с?, С= 1 м/с?. Через який проміжок часу прискорення цих точок будуть рівними? д) 0,5 с.

Кінематичні рівняння руху двох матеріальних точок мають вигляд х = А+В1t+С1t? та х = А+В2t+С2t?, де В12, С1=-2 м/с?, С2=1 м/с?. Через який проміжок часу швидкості цих точок будуть рівними та якими будуть прискорення цих точок? а) 0 с, 2 м/с2, -4 м/с2;

Кінетична енергія вала, що обертається з частотою 5 об/с, рівна 60 Дж. Визначити момент імпульсу цього вала. б) 3.8 ;

Ковзаняр, маса якого 70 кг, який стоїть на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою 3 кг зі швидкістю 8 м/с. Визначити, на яку відстань відкотиться при цьому ковзаняр, якщо відомо, що коефіцієнт тертя між ковзанами і льодом рівний 0,02. г) 0,3 м.

Колесо обертається зі сталим кутовим прискоренням 2 рад/с?. Через 0,5 с після початку руху повне прискорення колеса дорівнює 13,6 см/с?. Визначити радіус колеса. г) 6,1 см;

Колесо обертається зі сталим кутовим прискоренням 3 рад/с?. Визначити радіус колеса, якщо через одну секунду після початку руху повне прискорення колеса стало рівним 7,5 м/с?. а) 79 см;

Колесо обертається так, що залежність кута повороту від часу задається рівнянням φ = А+Вt+Ct?+Dt?, де В = 1 рад/с, С=1 рад/с?, D = 1 рад/с?. Визначити радіус колеса, якщо відомо, що до кінця другої секунди руху нормальне прискорення точок, які лежать на ободі колеса, стало рівним 346 м/с?. г) 1,2 м;

Колесо радіусом 10 см обертається так, що залежність лінійної швидкості точок, що лежать на ободі колеса, від часу задається рівнянням υ = Аt+Вt?, де А = 3 см/с? і В = 1 см/с?. Визначити кут, утворений вектором повного прискорення і радіусом колеса, в початковий момент часу. г) 90о

Колесо радіусом 5 см обертається так, що залежність кута повороту від часу задається рівнянням φ = А+Вt+Сt?+Dt?, де D =1 рад/с?. Визначити для точок що знаходяться на ободі колеса зміну тангенціального прискорення за кожну секунду руху. г) 0,3 м/с2;

Колесо, яке обертається рівноприскорено, досягло кутової швидкості 20 рад/с через 10 обертів після початку обертання. Визначити кутове прискорення колеса. в)  3,2 рад/с2;

Коли вимушуюча сила набуває значення, яке рівне максимальній силі тертя спокою, тоді виникає: а) тертя ковзання;

Коркова кулька, радіусом 5 мм, спливає з дна посудини, заповненої касторовим маслом. Визначити динамічну і кінематичну в’язкість касторового масла, якщо кулька спливає зі сталою швидкістю 3,5 см/с. Густина касторового масла − 970 гк/м3, густина корка становить 270 кг/м3. г) 1,09 Па·с, 11,2·10−4м2/с;

Куля і суцільний циліндр, виготовлені з одного і того ж самого матеріалу, мають однакові маси, котяться без проковзування з однаковими швидкостями. Визначити, у скільки разів кінетична енергія кулі менша за кінетичну енергію суцільного циліндра. в) 1,07

Куля скочується з похилої площини, висота якої 90 см. Яку лінійну швидкість буде мати центр кулі в той момент, коли куля скотиться з похилої площини? г) 3,55 м/с;

Куля, діаметром 6 см, котиться без проковзування по горизонтальній площині, роблячи 4 об/с. Маса кулі 0,25 кг. Визначити кінетичну енергію цієї кулі. а) 0,1 Дж;

Куля, масою 1 кг, що котиться без проковзування, вдаряється об стінку і відкочується від неї. Швидкість кулі до удару об стінку 10 см/с, а після удару − 8 см/с. Визначити кількість тепла, що виділяється під час удару. д) 2,51 мДж.

Кулька масою 0,1 кг вертикально падає на похилу площину і пружно відбивається від неї без втрати швидкості. Кут нахилу площини до горизонту рівний 30˚. Імпульс сили, отриманий площиною за час удару, рівний 1,73 Н·с. Скільки часу пройде від моменту удару кульки об площину до моменту, коли кулька буде знаходитись в найвищій точці траєкторії? г) 0,51 с;

Кулька масою 50 г, прив’язана до нитки, дов-жина якої 30 см, описує в горизонтальній площині коло, радіус якого 25 см. Яка сила натягу нитки, якщо частота обертання кульки 2 об/с? а) 1,96  Н;

Кулька спливає зі сталою швидкістю в рідині, густина якої в 3 рази більша за густину матеріалу кульки. У скільки разів сила тертя, що діє на кульку, більша за вагу самої кульки? г) 2

Кулька, прив’язана до шнура довжиною 30 см, описує в горизонтальній площині коло радіусом 15 см. Скільки обертів за хвилину робить кулька під час обертання? д) 59 об/хв.

Кутове прискорення у випадку рівнозмінного обертання представляє собою: в) фізичну величину, прямо пропорційну зміні кутової швидкості і обернено пропорційну тому проміжку часу, за який ця зміна відбулася;

Кутовою швидкістю тіла, що рівномірно обертається, називається: д) фізична величина , яка пропорційна куту, на який повернеться радіус-вектор, і обернено пропорційна до проміжку часу, за який цей поворот відбувся.

Лінійна швидкість точки, що знаходиться на ободі колеса, в три рази більша за лінійну швидкість точки, що знаходиться на 6 см ближче до його осі обертання. Визначити радіус колеса. б) 9 см;

Літак злітає, і на висоті 5 км набуває швидкості 360 км/год. У скільки разів робота виконана під час підіймання літака проти сили тяжіння є більшою за роботу, яка йде на збільшення швидкості літака? а) 10;

Літак, що летить зі швидкістю 900 км/год, робить “мертву петлю”. Яким є радіус “мертвої петлі”, якщо найбільша сила, що притискає пілота до сидіння рівна його п’ятикратній вазі? в) 1600 м;

Людина, масою 60 кг, знаходиться на нерухомій платформі, масою 100 кг. Скільки обертів за хвилину зробить платформа, якщо людина буде рухатися по колу, радіусом 5 м, навколо вісі обертання? Швидкість руху людини відносно платформи рівна 4 км/год. Радіус платформи 10 м. Вважати платформу круглим однорідним диском, а людину – матеріальною точкою. г) 0,5 об/хв;

Матеріальна точка рухається вздовж прямої так, що її прискорення лінійно збільшується, і за перші 10 с досягає значення 5 м/с?. Визначити швидкість точки і пройдений шлях в кінці десятої секунди. г) 25 м/с, 83,3 м;

Махове колесо починає обертатися зі сталим кутовим прискоренням 0,5 рад/с? і через 15 с після початку руху набуває момент імпульсу, що рівний 73,5 кг·м?/с. Визначити кінетичну енергію колеса через 20 с після початку обертання. д) 490 Дж.

Маховик починає обертатися зі стану спокою зі сталим кутовим прискоренням 0,4 рад/с?. Визначити кінетичну енергію маховика через 25 с після початку руху, якщо через 10 с після початку руху момент імпульсу маховика був рівним 60 кг·м?/с. а) 750 Дж;

Маховик, момент інерції якого рівний 63,6 кг·м?, обертається зі сталою кутовою швидкістю 31,4 рад/с. Визначити гальмівний момент, під дією якого маховик зупиняється через 20 с. г) 100 Н·м;

Маховик, радіусом 0,2 м і масою 10 кг, з’єднаний з двигуном за допомогою привідного паска. Сила натягу паска, що рухається без проковзування, стала і рівна 14,7 Н. Яке число обертів за секунду буде робити маховик через 10 с після початку руху? Маховик вважати однорідним диском. Тертям знехтувати. д) 23,4 об/с.

Маховик, що обертається зі сталою кутовою швидкістю, якій відповідає частота 10 об/с, має кінетичну енергію 8 кДж. За який час обертовий момент сил 50 Н·м, прикладений до цього маховика, збільшить його кутову швидкість у два рази? б) 5 с;

Металева смуга перемотується з одного циліндричного вала на другий зі сталою лінійною швидкістю 30 м/с. Визначити кутову швидкість обертання першого циліндричного вала через час 31,4 с після початку його перемотування. Початковий радіус вала з намотаною смугою 0,5 м, а товщина смуги 0,3 мм. г) 75 рад/с;

Миттєва швидкість це: д) це векторна величина, що дорівнює першій похідній радіус-вектора рухомої точки по часу.

Мідна куля, радіусом 10 см, обертається з час-тотою 2 об/с навколо вісі, що проходить через її центр мас. Яку роботу треба виконати, щоб збільшити кутову швидкість обертання кулі в два рази? а) 34,1 Дж;

Мірою інертності тіла при поступальному русі є: в) маса;

можна визначити через зовнішні сили, що діють на тіло, а ці внутрішні сили характеризуються: в) механічним напруженням;

Мотоцикліст рухається по горизонтальній дорозі зі швидкістю 72 км/год і робить поворот, радіус кривизни якого 100 м. Визначити кут нахилу мотоцикліста на віражі. г) 22о

На барабан, масою 9 кг, намотаний шнур, до кінця якого підвісили вантаж, масою 2 кг. Визначити прискорення вантажу. Барабан вважати однорідним циліндром. Тертям знехтувати. а) 3 м/с2;

На барабан, радіусом 0,5 м, намотаний шнур, до кінця якого підвісили вантаж, масою 10 кг. Визначити момент інерції барабана, якщо відомо, що вантаж опускається з прискоренням 2,04 м/с?. б) 9,5 кг/м2;

На вершину похилої площини падає кулька з висоти 2 м. Якою буде відстань між першим і другим ударами кульки об похилу площину, якщо кут нахилу цієї площини до горизонту 30?? Удари вважати абсолютно пружними б) 8 м;

На обід шківа, насадженого на загальну вісь з маховим колесом, намотана нитка, до кінця якої підвісили вантаж, масою 1 кг. На яку відстань повинен опуститися вантаж, щоб колесо зі шківом почало обертатись з частотою 60 об/хв? Момент інерції колеса зі шківом дорівнює 0,42 кг·м?, радіус шківа рівний 10 см. г) 0,865 м;

На рисунку ділянка кривої  характеризує : б) ту ділянку коли сила пропорційна зміщенню;

На столі стоїть посудина, в бічній поверхні якої знаходиться горизонтальний капіляр на висоті 5 см від дна посудини. Внутрішній радіус капіляра 1 мм а його довжина 1 см. В посудину налито машинне масло, густина якого 900 кг/м? і динамічна в’язкість 0,5 Па·с. Рівень масла в посудині підтримується на висоті 50 см вище капіляра. Визначити, на якій відстані від кінця капіляра струмина масла падає на стіл. б) 1,1 см;

Насос викидає струмину води, діаметр якої 2 см, а швидкість 20 м/с. Визначити потужність, необхідну для викидання води. д) 1,26 кВт.

Нерівномірний рух це: а) рух під час якого за однакові проміжки часу тіло проходить різний шлях;

Об’єм рідини, що витікає за деякий час при сталому перепаді тисків визначається рівнянням: б) Пуазейля;

Обертання тіла навколо миттєвої вісі, яка завжди є паралельною до поверхні того тіла, по якому відбувається рух тіла, називають: б) коченням;

Обертовий рух – г) це такий рух, при якому всі точки твердого тіла описують кола, центри яких лежать на одній прямій, яка є віссю обертання;

Обруч і диск мають однакову масу і котяться без проковзування з однаковими лінійними швидкостями. Кінетична енергія обруча рівна 40 Дж. Визначити кінетичну енергію диска. б) 29,4 Дж;

Обруч, діаметром 56,5 см, висить на цвяху, забитому в стіну, і здійснює малі коливання в площині, що паралельна до стіни. Визначити період цих коливань. г) 1,5 с;

Однорідна куля, підвішена на нитці, довжина якої рівна радіусу кульки. У скільки разів період малих коливань цього маятника буде більшим за період малих коливань математичного маятника з такою ж самою відстанню від точки підвісу до центра мас. г) 1,05;

Однорідна куля, радіусом 20 см, скочується без проковзування з вершини сфери, радіусом 50 см. Визначити кутову швидкість кулі після відриву її від поверхні сфери. в) 10 рад/с;

Однорідний диск, радіусом 0,2 м і масою 5 кг, обертається навколо вісі, що проходить через його центр. Залежність кутової швидкості обертання диска від часу задається рівнянням ω = А+Вt, де В = 8 рад/с?. Визначити величину дотичної сили, прикладеної до ободу диска. Тертям знехтувати. в) 4 Н

Однорідний стержень довжиною, 1 м і масою 0,5 кг, обертається у вертикальній площині навколо горизонтальної вісі, що проходить через кінець стержня. а) 0,6 рад/с2;

Однорідний стержень здійснює малі коливання у вертикальній площині навколо горизонтальної вісі, що проходить через його верхній кінець. Довжина стержня 0,5 м. Визначити період коливань стержня. г) 1,16 с;

Однорідний стержень здійснює малі коливання у вертикальній площині навколо горизонтальної вісі, що проходить через точку, яка знаходиться на відстані 10 см від його верхнього кінця. Довжина стержня 0,5 м. Визначити період коливань стержня. г) 1,07 с;

Однорідний стержень, довжиною 1 м і масою 0,5 кг, обертається у вертикальній площині навколо горизонтальної вісі, що проходить через середину стержня. З яким кутовим прискоренням обертається стержень, якщо обертовий момент рівний 0,1 Н·м? г) 2,35 рад/с2;

Однорідний стержень, довжиною 85 см, підвішений на горизонтальній вісі, що проходить через верхній кінець стержня. Яку найменшу швидкість треба надати нижньому кінцю стержня, щоб він зробив повний оберт навколо точки підвісу? г) 7,1 м/с

Означення − «Тиск у будь-якій точці рідини або газу, що перебувають у спокої, однаковий в усіх напрямках і передається в усіх напрямах однаково.» − виражає: б) закон Паскаля;

Означення «На будь-яке тіло, занурене в рідину (газ), діє з боку рідини (газу) виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витісненої тілом рідини (газу).» виражає: б) закон Архімеда;

Означення «Фізична величина, яка чисельно дорівнює силі внутрішнього тертя, що діє на одиницю площі рухомих шарів рідини при градієнті швидкості рівному одиниці.» виражає: б) фізичний зміст коефіцієнта динамічної в’язкості;

Парашут (m1 = 32 кг) пілота (m2 = 65 кг) в розкритому стані має форму півсфери, діаметром 12 м і володіє коефіцієнтом опору 1,3. Визначити найбільшу швидкість, яку може розвинути парашут з пілотом, якщо густина повітря 1,29 кг/м?. б) 3,17 м/с;

Переміщення − це: д) найкоротша віддаль між початковим і кінцевим положеннями тіла, яке воно здійснило за деякий проміжок часу.

Періодом обертання називається: б) один повний оберт, що тіло здійснить за деякий час;

Під час пружної деформації внутрішні пружні сили

Під час розтягу мідної дротини, перерізом 1,5 мм?, початок залишкової деформації спостерігався під час навантаження, рівного 45 Н. Яка межа міцності матеріалу дротини? г) 29,4 МПа

Платформа, у вигляді диска, обертається по інерції навколо вертикальної вісі з частотою 14 об/хв. На краю платформи стоїть людина. Коли людина перейде в центр платформ, частота обертання збільшилась до 25 об/хв. Маса людини − 70 кг. Визначити масу платформи. Людину вважати матеріальною точкою. д) 210 кг.

Площа поршня медичного шприца 2 см?, а площа отвору голки 1 мм?. Скільки часу витікатиме вода зі шприца, якщо діяти на поршень із силою 8 Н, а хід поршня рівний 5 см? а)1,12 с;

По бурильній колоні з внутрішнім діаметром труби 80 мм за добу перекачується 3000 т бурового розчину, густиною 1600 кг/м?. Визначити середню швидкість руху розчину. г) 0,004 м/с

По горизонтальній трубі АВ (рис. 1) тече рідина. Різниця рівнів цієї рідини в трубках а і b рівна Δh=10 см. Діаметри трубок а і b однакові. Визначити швидкість течії рідини в трубі АВ. в) 1,4 м/с;

По трубі, радіусом 1,5 см, тече вуглекислий газ, густина якого 7,5 кг/м?. Визначити швидкість течії, якщо за 20 хв через поперечний переріз труби протікає 950 г газу. г) 0,15 м/с

Повітря продувається через трубку АВ (рис. 2). Щохвилини через трубку протікає 15 л повітря. Площа поперечного перерізу широкої час-тини трубки АВ рівна 2 см?, а вузької її час-тини і трубки abc рів-на 0,5 см?. Визначити різницю рівнів води Δh, залитої в трубку abc. Густина повітря рів на 1,32 кг/м?. д) 1,6 мм.

Повна кінетична енергія диска, що котиться по горизонтальній поверхні, рівна 24 Дж. Визначити кінетичну енергію поступального і обертового рухів диска. г) 16 Дж, 8 Дж;

Пожежник направляє струмину води на дах будинку, висота якого 20 м. На якій відстані по горизонталі від пожежника, і з якою швидкістю падає струмина води на дах будинку, якщо максимальна висота підняття струмини води 30 м, а початкова швидкість струмини води, що виривається зі шланга, дорівнює 35 м/с? в) 95 м, 28,7 м/с;

Порожниста мідна куля важить в повітрі 3 Н, а у воді – 2 Н. Нехтуючи виштовхувальною силою повітря, визначити об’єм внутрішньої порожнини кулі. г) 68 мм3;

Поступальний рух твердого тіла – в) це є такий рух, при якому довільна пряма лінія, проведена в тілі, і незмінно зв’язана з ним, залишається паралельною сама собі; під час поступального руху тіла, всі його точки володіють однаковими швидкостями і прискореннями;

При вертикальному підйомі вантажу масою 2 кг на висоту 1 м, сталою силою була виконана робота 80 Дж. З яким прискоренням підіймали вантаж? д) 30 м/с2.

При якій найменшій довжині вертикально підвішена мідна дротина зазнає руйнування? г) 2900 м

Принцип незалежності рухів твердить: б) в даній системі відліку рух тіла відносно кожної з координатних осей є незалежним, проекції не впливають одна на одну, і додаються як незалежні величини;

Радіус-вектор це: б) величина, яка одночасно вказує на напрям і віддаленість від точки відліку до предмету;

Рисунок  стосується: б) виводу рівняння неперервності струмини;

Рисунок стосується:  б) виводу рівняння Бернуллі;

Рисунок стосується:  б) вияснення суті тертя між шарами в рідинах;

Рисунок стосується: б) виводу рівняння для коефіцієнта поверхневого натягу;

Рисунок стосується: б) виводу рівняння зміни швидкості течії в залежності від відстані до вісі труби;

Рисунок стосується: б) суті додаткового тиску Лапласа;

Рисунок стосується: б) суті опору тиску;

Рисунок стосується: б) явища капілярності;

Рівність  виража а) вивід рівняння рівнозмінного обертового руху;

Рівність  виражає: а) кутову швидкість;

Рівність  виражає: а) величину миттєвої швидкості;

Рівність  виражає: а) зміну кінетичної енергії тіла при обертовому русі;

Рівність  виражає: а) момент інерції куба;

Рівність  виражає: а) момент інерції твердого тіла довільної форми;

Рівність  виражає: б) зв’язок між кутовою та лінійною швидкостями;

Рівність  виражає: б) момент імпульсу системи відносно нерухомої точки;

Рівність  виражає: б) момент інерції стержня;

Рівність  виражає: б) момент інерції товстостінного циліндра; момент інерції кулі;

Рівність  виражає: б) момент інерції точки, що обертається відносно нерухомої вісі;

Рівність  виражає: в) виражає залежність швидкості течі шарів рідини від відстані до вісі труби;

Рівність  виражає: в) відносний зсув пропорційний сколюючому зусиллю;

Рівність  виражає: в) відносну деформацію;

Рівність  виражає: в) закон Гука при деформації кручення;

Рівність  виражає: в) закон Гука;

Рівність  виражає: в) закон збереження енергії для ідеального нестискуваного потоку рідини або газу;

Рівність  виражає: в) закон зміни імпульсу механічної системи;

Рівність  виражає: в) залежність напруження від деформації;

Рівність  виражає: в) зміну імпульсу матеріальної точки;

Рівність  виражає: в) коефіцієнт жорсткості стержня на кручення;

Рівність  виражає: в) коефіцієнт кінематичної в’язкості;

Рівність  виражає: в) коефіцієнт поверхневого натягу;

Рівність  виражає: в) кривизну траєкторії;

Рівність  виражає: в) миттєву потужність сил при повороті тіла на деякий кут;

Рівність  виражає: в) момент інерції стержня;

Рівність  виражає: в) момент інерції тонкостінного циліндра;

Рівність  виражає: в) напрям зміни швидкості;

Рівність  виражає: в) означення центра мас;

Рівність  виражає: в) означення центра мас;

Рівність  виражає: в) основне рівняння динаміки обертового руху твердого тіла;

Рівність  виражає: в) основне рівняння динаміки поступального руху точки;

Рівність  виражає: в) рівняння Лапласа;

Рівність  виражає: в) рівняння неперервності струмини;

Рівність  виражає: в) роботу, виконану силами тиску при переміщенні деякої маси рідини в трубці течії;

Рівність  виражає: в) роботу, виконану силами тиску при переміщенні деякої маси рідини в трубці течії, що виконується за рахунок зміни її енергії;

Рівність  виражає: в) сколююче зусилля;

Рівність  виражає: в) температурну залежність в’язкості в рідинах;

Рівність  виражає: в) тиск у випадку рівномірно розподіленої сили по поверхні;

Рівність  виражає: в) товщину пристінкового шару рухомої рідини в трубі

Рівність  виражає: г) вивід формули нормального прискорення при поступальному русі;

Рівність  виражає: г) зміну повної механічної енергії системи;

Рівність  виражає: г) момент інерції вала;

Рівність  виражає: г) тангенціальне прискорення при обертовому русі;

Рівність  виражає: г) теорему Штейнера;

Рівність  виражає: д) закон Ньютона для сил внутрішнього тертя.

Рівність  виражає: д) миттєву швидкість в точці.

Рівність  виражає: д) модуль Юнга.

Рівність  виражає: д) момент інерції кулі.

Рівність  виражає: д) момент інерції матеріальної точки.

Рівність  виражає: д) момент сили відносно нерухомої точки.

Рівність  виражає: д) нормальне прискорення при обертовому русі.

Рівність  виражає: д) повне прискорення при криволінійному русі.

Рівність  виражає:     а) момент імпульсу відносно нерухомої точки;

Рівність  носить назву: в) Пуазейля;

Рівність  носить назву: в) Пулюя;

Рівність  носить назву: в) рівняння Ньютона для рідин;

Рівність  носить назву: в) Стокса-Ейнштейна;

Рівність  носить назву: в) Френкеля;

Рівність  описує в) процес деформації;

Рівність  описує: а) закон збереження моменту імпульсу;

Рівність  описує: а) кутову швидкість прецесії гіроскопа;

Рівність  описує: а) моменту сили твердого тіла, яке обертається відносно закріпленої вісі, що проходить через центр мас;

Рівність  описує: б) зміну кінетичної енергії системи;

Рівність  описує: б) кінетичну енергію тіла, що котиться;

Рівність  описує: б) роботу зовнішніх сил при повороті тіла на скінчений кут;

Рівність  описує: б) секундний об’ємний розхід рідини;

Рівність  описує: в) абсолютний зсув;

Рівність  описує: в) вивід закону зміни імпульсу механічної системи;

Рівність  описує: в) відносний зсув;

Рівність  описує: в) відносну поперечну деформацію;

Рівність  описує: в) елементарну роботу сили на малому шляху переміщення;

Рівність  описує: в) закон Гука при деформації зсуву;

Рівність  описує: в) залежність в’язкості рідин від температури;

Рівність  описує: в) залежність дифузії в рідинах від температури та в’язкості;

Рівність  описує: в) кінетичну енергію матеріальної точки

Рівність  описує: в) коефіцієнт Пуассона;

Рівність  описує: в) коефіцієнт сили пружності;

Рівність  описує: в) поверхневий натяг в рідинах;

Рівність  описує: в) потенціальну енергію в полі сил тяжіння поблизу поверхні землі;

Рівність  описує: в) потенціальну енергію матеріальної точки в полі консервативних сил;

Рівність  описує: в) потенціальну енергію пружно деформованого тіла;

Рівність  описує: в) потужність сили;

Рівність  описує: в) процес деформації;

Рівність  описує: в) процес об’ємної деформації;

Рівність  описує: в) рівняння Кулона для тертя спокою;

Рівність  описує: в) роботу неконсервативних сил

Рівність  описує: в) секундний об’ємний розхід рідини

Рівність  описує: в) сили внутрішнього опору тиску;

Рівність  описує: в) тертя між шарами рідини;

Рівність  описує: в) тиск у випадку нерівномірно розподіленої сили по поверхні;

Рівність  описує: г) кінетичну енергію точки при обертовому русі;

Рівність  описує: д) величину кута повороту вісі гіроскопа під час явища прецесії.

Рівність  описує: д) вивід моменту імпульсу тіла відносно закріпленої вісі.

Рівність  описує: д) кінетичну енергію тіла при обертовому русі.

Рівність  стосується: а) виводу закону зміни повної механічної енергії системи;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння Бернуллі;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння Бернуллі;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння Бернуллі;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння для коефіцієнта поверхневого натягу;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння для коефіцієнта поверхневого натягу

Рівність  стосується: в) виводу рівняння Лапласа;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння Пуазейля;

Рівність  стосується: в) виводу рівняння Пуазейля;

Рівність  стосується: в) виводу формули, що описує кінетичну енергію твердого тіла при обертовому русі;

Рівність  стосується: в) фізичного змісту модуля Юнга;

Рівність  стосується: в) явища капілярності;

Рівність  стосується: в) явища капілярності;

Рівність  характеризує: в) число Маха;

Рівність  характеризує: в) число Рейнольдса;

Рівність  характеризує: в) число Струхаля;

Рівність  характеризує: в) число Фруда;

Рівність dL=Mdt=m·g·l·sinαdt описує: г) приріст моменту імпульсу гіроскопа;

Рівність виражає: в) зміну потенціальної енергії;

Рівність виражає: г) закон збереження моменту імпульсу;

Рівність описує: в) залежність в’язкості газів від температури;

Рівність описує: в) максимальну швидкість рідини на вісі труби,

Рівність стосується: в) виводу основного рівняння динаміки обертового руху твердого тіла;

Рівноважний фазовий перехід з твердої фази в газоподібну, минаючи рідкий стан, називають: б) сублімацією;

Рівності  виражають б) закон рівнозмінного руху;

Рівняння  виражає в) миттєве кутове прискорення;

Рівняння  виражає: в) зміну повної енергії мас рідини які втікають і витікають в трубці течії за деякий час;

Рівняння  виражає: в) сили внутрішнього опору тертя

Рівняння  носить назву; в) Френкеля;

Рівняння  стосується: в) виводу рівняння Бернуллі;

Рівняння  стосується: в) виводу рівняння зміни швидкості течії в залежності від відстані до вісі труби;

Рівняння руху матеріальної точки, маса якої 2 кг, і яка рухається під дією деякої сили, має вигляд х = А+Вt+Сt?+Dt?, В = −2 м/с; С = 1 м/с? і D = −0,2 м/с?. Визначити потужність, що витрачається на рух точки, в момент часу, що рівний 2 с. г) 0,32 Вт;

Робота, виконана зовнішньою силою при пружній деформації, накопичується: б) в об’ємі стержня у вигляді потенціальної енергії;

Рух, під час якого модуль швидкості за однакові проміжки часу змінюється на однакову величину, називається а) рівнозмінним рухом;

Середнє значення швидкості руху тіла рівне 9 м/с. Визначити тривалість руху, якщо швидкість тіла змінюється за законом υ = (3+4t) м/с. в)  3 с;

Середня швидкість нерівномірного руху це: г) швидкість такого рівномірного руху, під час якого тіло пройшло б той самий шлях за той самий час, якщо б воно рухалось рівномірно;

Сила: а) характеризується модулем, напрямком і точкою прикладання, це векторна величина, оскільки вона підчиняється правилу векторного додавання;

Сили, що забезпечують існування вільної поверхні в рідині, або перешкоджають її збільшенню, називаються: б) силами поверхневого натягу;

Стальна кулька падає в широкій посудині, наповненій трансформаторним маслом, густина якого 900 кг/м? і динамічна в’язкість 0,8 Па·с. Вважаючи, що закон Стокса має місце при Re ≤ 0,5 (якщо під час обчислення Re в якості величини D взяти діаметр кульки), визначити граничне значення діаметра кульки. в) 4,6 мм;

Стальна кулька, діаметром 1 мм, падає зі сталою швидкістю 0,185 см/с у великій посудині, наповненій касторовим маслом. Визначити динамічну в’язкість касторового масла. г) 2 Па·с

Стальний стержень, масою 7,8 кг і довжиною 2 м, обертається навколо вісі, що проходить через його середину, з кутовою швидкістю 100 рад/с. Визначити найбільше розтягуюче напруження в стержні. Поперечний переріз стержня 5 см?. в) 78МПа;

Стержень, довжиною 60 см і масою 0,4 кг, обертається з кутовим прискоренням  10 рад/с? навколо вісі, що проходить через середину стержня, перпендикулярно до нього. Визначити обертовий момент стержня. б) 0,12 Н·м;

Струмина води перерізом 6 см? вдаряється об стінку під кутом 60˚ до нормалі і пружно відбивається від стінки без втрати швидкості. Визначити силу, що діє на стінку, якщо відомо, що швидкість течії води в струмині рівна 12 м/с. д) 86 Н.

Студент проїхав першу половину шляху на велосипеді зі швидкістю 16 км/год, а половину часу, що залишився, він їхав із швидкістю 12 км/год. Далі, до кінця шляху, він йшов пішки зі швидкістю 5 км/год. Визначити середню швидкість руху студента на всьому шляху. г) 11,1 км/год;

Сума добутків мас матеріальних точок тіла на квадрат їх віддалей до вісі обертання називають: б) моментом інерції тіла довільної форми відносно даної вісі обертання;

Суміш свинцевих кульок, діаметром 3 мм і 1 мм, опустили в бак, заповнений гліцерином, глибиною 1 м. На скільки пізніше впадуть на дно кульки меншого діаметру, ніж кульки більшого діаметру, якщо динамічна в’язкість гліцерину при температурі досліду рівна 14,7 г/(см·с)? г) 4 хв

Та частина повного прискорення, від якої залежить зміна модуля вектора швидкості, називається: г) тангенціальним прискоренням;

Та частина повного прискорення, від якої залежить зміна напряму вектора швидкості, називається: д) нормальним прискоренням;

Твердження «Cили взаємодії двох тіл в інерціальній системі відліку рівні за модулем і протилежні за напрямком, діють вздовж прямої, на якій лежать центри мас цих тіл.» виражає: б) третій закон Ньютона;

Твердження «Вектор сили, що діє на матеріальну точку, дорівнює добутку маси точки на вектор прискорення, яке виникає під час дії цієї сили.» виражає: г) другий закон Ньютона;

Твердження «Всі дії, які можуть викликати рух, є двосторонніми, носять характер взаємодії тіл; під час любої дії одного тіла на інше виникає одночасна, рівна за модулем і протилежна за напрямком відповідна дія другого тіла на перше. виражає: г) характер взаємодії між тілами;

Твердження «Добуток швидкості течії ідеальної рідини або газу на площу поперечного перерізу трубки течії є величина стала для даної трубки течії.» виражає: б) зміст рівнянням неперервності струмини;

Твердження «Тіла, вільні від зовнішнього впливу, зберігають стан спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно Землі.» виражає: б) закон інерції Галілея;

Твердження «Якщо на матеріальну точку діють одночасно декілька сил, то кожна з цих сил надає матеріальній точці прискорення, що визначається за ІІ законом Ньютона так, ніби інших сил не було.» виражає: д) принцип незалежності дії сил.

Твердження є вірним: д) вектор кутової швидкості  лежить на осі обертання, його напрям визначається за правилом свердлика і сам по собі є аксіальним вектором, на відміну від звичайного вектора він немає конкретної точки прикладання.

Твердження є вірним: д) величина миттєвої швидкості чисельно дорівнює границі відношення довжини шляху до проміжку часу як і у випадку прямолінійного руху.

Твердження є вірним: д) для кола величини радіусу i кривизни траєкторії є сталими в усіх точках, а у випадку прямої лінії радіус i кривизна траєкторії є рівними нулю.

Твердження є вірним: д) для прямолінійного руху тангенціальне прискорення дорівнює повному прискоренню тіла (точки), оскільки зміни напряму швидкості під час прямолінійного руху не відбувається.

Твердження є вірним: д) за законом руху, усі рухи поділяють на рівномірні і нерівномірні.

Твердження є вірним: д) значення кутової швидкості даного обертового руху твердого тіла не залежить від вибору точки на ньому, оскільки кут, на який повертається за даний час радіус ОВ, не залежить від положення точки В.

Твердження є вірним: д) модуль вектора нормального прискорення в деякій точці є прямо пропорційним квадрату швидкості і обернено пропорційним радіусу заокруглення траєкторії в тій же точці, і напрямлений перпендикулярно до напряму вектора швидкості у бік центра кривизни траєкторії.

Твердження є вірним: д) оскільки, швидкість характеризується вектором переміщення, то маємо право твердити, що швидкість − це є векторна величина, а напрям цього вектора визначається за траєкторією руху тіла.

Твердження є вірним: д) повне прискорення а, під час криволінійного руху, дорівнює векторній сумі нормального і тангенціального прискорень: а напрям цього вектора утворює деякий  кут α з радіус-вектором R, або деякий кут β з дотичною де:  і .

Твердження є вірним: д) середня швидкість на деякому шляху − це швидкість такого рівномірного і прямолінійного руху, при якому точка перейшла з положення М1 в положення М2 за той самий проміжок часу, за який відбулося істинне переміщення по дузі.

Твердження є вірним: д) тангенціальне прискорення за напрямком співпадає з вектором швидкості і напрямлене по дотичній до траєкторії, а модуль і знак визначаються співвідношенням: .

Твердження є вірним: д) фізична величина, яка є кількісною мірою всіх змін вектора швидкості, називається повним прискоренням руху тіла; та частина повного прискорення, від якої залежить зміна модуля вектора швидкості, називається тангенціальним прискоренням, а та частина повного прискорення, від якої залежить зміна напряму вектора швидкості, називається нормальним прискоренням.

Твердження є невірним:  а) Модуль зсуву − це величина, пропорційна до коефіцієнта зсуву.

Твердження є невірним:  б) В рідині за рахунок сил поверхневого шару весь час виконується робота, величина якої обернено пропорційна площі.

Твердження є невірним:  б) Дифузія у рідинах не пов’язана з в’язкістю.

Твердження є невірним:  б) У рівнянні Бернуллі для стаціонарного потоку ідеальної рідини перші доданки − називаються динамічним тиском, другі − гідростатичним тиском, а треті − додатковим тиском.

Твердження є невірним:  д) Якщо реальна рідина рухається, наприклад, в горизонтально розміщеній трубі, то швидкість потоку в різних точках поперечного перерізу є однаковою.

Твердження є невірним: а) А фаза − це гетерогенна частина гомогенної системи.

Твердження є невірним: а) Аморфні тіла можна розглядати як перегріті рідини, в’язкість яких настільки збільшилась, що речовина перестає бути рідиною у звичайному розумінні цього слова.

Твердження є невірним: а) Багатофазна система − фізично однорідна, або гетерогенна.

Твердження є невірним: а) Будова кристалічної ґратки в твердих тілах не порушується дефектами.

Твердження є невірним: а) В механіці рідини і гази розглядають як не суцільні середовища − це такі середовища, які мають властивість текучості, при цьому їх молекулярна будова не враховується.

Твердження є невірним: а) В механіці розглядають як зовнішні сили, що діють між окремими частинками деформованого тіла.

Твердження є невірним: а) В’язкість рідин спричиняє появу навколо тіла тонкого шару рідини, який ніби «летить» по поверхні тіла.

Твердження є невірним: а) Величина сил тертя спокою може приймати значення від нуля до деякого мінімального значення, після якого починає діяти сила тертя ковзання (кочення).

Твердження є невірним: а) Величина, обернена до коефіцієнта пружності, називається коефіцієнтом Пуассона.

Твердження є невірним: а) Величину вектора  називають елементарним вектором сили за малий проміжок часу її дії.

Твердження є невірним: а) Висота підняття (опускання) рідини в трубочці обернено пропорційна коефіцієнтові поверхневого натягу і прямо пропорційна до густини рідини та радіусу капіляра.

Твердження є невірним: а) Відносна швидкість пристінкового шару в трубі є максимальною, а по мірі віддалення від поверхні тіла швидкість слоїв рідини спадає, тобто існує дуже великий поперечний градієнт швидкості.

Твердження є невірним: а) Відносне видовження є обернено пропорційним розтягуючому зусиллю.

Твердження є невірним: а) Відносне видовження є прямо пропорційним сколюючому зусиллю.

Твердження є невірним: а) Відношення динамічної в’язкості до густини, носить назву − поверхневий натяг.

Твердження є невірним: а) Вільні осі, момент інерції відносно яких є максимальним або мінімальним, називаються осями нестійкого обертання.

Твердження є невірним: а) Вісь, яка змінює свою орієнтацію в просторі при відсутності дії на неї зовнішніх моментів сил, називається вільною віссю обертання або головною віссю інерції.

Твердження є невірним: а) Внутрішні сили взаємодії частин системи можуть викликати зміни швидкостей цих частин, і вони можуть вплинути на сумарний імпульс системи і швидкість її центра мас.

Твердження є невірним: а) Внутрішні сили зумовлені взаємодією частинок рідини, але вони не врівноважуються і їх рівнодійна не рівна нулю.

Твердження є невірним: а) Внутрішню силу, що діє на одиницю площі перерізу стержня, називають внутрішнім напруженням або просто сколюючим зусиллям, що виникає під дією зовнішньої сили.

Твердження є невірним: а) Внутрішню силу, що діє на одиницю площі перерізу стержня, називають внутрішнім напруженням або просто модулем Юнга, що виникає під дією зовнішньої сили.

Твердження є невірним: а) Внутрішня будова твердих тіл не відрізняється від будови ідеальних кристалів.

Твердження є невірним: а) Геометрична сума всіх внутрішніх сил, що діють на систему називається головним вектором зовнішніх сил

Твердження є невірним: а) Гідродинаміка − розділ, в якому вивчається рух стисливих рідин і взаємодія їх з твердими тілами.

Твердження є невірним: а) Гіроскоп − це масивне симетричне тіло, що швидко (з великою кутовою швидкістю) обертається навколо осі симетрії, яка є головною віссю інерції і не може змінювати орієнтацію в просторі під дією головних моментів сил.

Твердження є невірним: а) Гіроскопічний ефект проявляється в тому, що рух осі гіроскопа визначається не напрямом дії зовнішньої сили, а напрямом її вісі.

Твердження є невірним: а) Гіроскопічний ефект проявляється в тому, що рух осі гіроскопа визначається не напрямом дії зовнішньої сили, а напрямом її вісі.

Твердження є невірним: а) Дальній порядок − це упорядкованість у просторовому розміщенні атомів, яка не повторюється на необмежено великих віддалях.

Твердження є невірним: а) Дефекти в кристалічних гратках бувають мікроскопічні: тріщини, порожнини, чужорідні макроскопічні вкраплення в кристалічну ґратку та ін.

Твердження є невірним: а) Деформації розтягу (стиску) і зсуву належать до неоднорідних деформацій (всі елементи тіла деформовані неоднаково).

Твердження є невірним: а) Дисипативні сили не залежать від форми тіл і їхніх відносних швидкостей.

Твердження є невірним: а) дії навколишніх тіл не можуть змінити модуль і напрямок швидкості даного тіла;

Твердження є невірним: а) дія навколишніх сил на тіло, призводить до виникнення прискорення, величина прискорення не залежить від властивостей рухомого тіла, які називають інертними;

Твердження є невірним: а) Дія ПАР не призводить до якісних змін механічних властивостей матеріалу, наприклад адсорбційне зниження границі міцності може зробити її значно меншою за границю текучості.

Твердження є невірним: а) Для будь-якого тіла існують тільки дві взаємно перпендикулярні осі, що проходять через його центр мас і є вільними.

Твердження є невірним: а) Для замкнутої системи матеріальних точок геометрична сума моментів зовнішніх сил відносно нерухомого початку (координат) ніколи не дорівнює нулю.

Твердження є невірним: а) Для кристалічних твердих тіл не є характерним ні наявність «ближнього порядку» ні «дальнього порядку».

Твердження є невірним: а) Для неоднорідного тіла (стержня) при неоднорідній деформації напруження дорівнює зусиллю.

Твердження є невірним: а) Для обчислення моменту інерції відносно довільної вісі, яка не проходить через центр мас тіла, використовують теорему Кулона.

Твердження є невірним: а) Для однорідного тіла (стержня) при однорідній деформації напруження обернено пропорційне зусиллю.

Твердження є невірним: а) Для плоскої поверхні в рівнянні Лапласа r1=r2=0, тому додатковий тиск є максимальним.

Твердження є невірним: а) Для рідин характерне певне не упорядкування молекул на близькій віддалі від деякої фіксованої молекули (на віддалі, що рівна кільком діаметрам молекул), а чим далі від неї, спостерігається деяка впорядкованість.

Твердження є невірним: а) Для фазового переходу другого роду є характерними переохолодження та перегрів

Твердження є невірним: а) До головних особливостей рідин належить факт існування у них вільної поверхні, та не пов’язане з ним явище поверхневого натягу.

Твердження є невірним: а) До простих рідин належать: зріджені інертні гази, розплавлені метали, деякі багатоатомні рідини з неполярними молекулами. Прості рідини характеризуються направленим міжмолекулярним зв’язком.

Твердження є невірним: а) До складних належать ті рідини, які характеризуються ненаправленими міжмолекулярними силами: це вода, у якій сили зчеплення реалізуються в основному водневими зв’язками між молекулами; розплавлені багатокомпонентні напівпровідникові сполуки, які зберігають напівпровідникові властивості у рідкому стані.

Твердження є невірним: а) довільне тіло, що отримало яку-небудь горизонтальну швидкість відносно Землі, зберігає її, і для його зупинки кожен раз ми повинні затратити деяке зусилля;

Твердження є невірним: а) Додатковий тиск Лапласа спрямований від центра кривизни поверхні.

Твердження є невірним: а) Додатковий тиск, який виникає в результаті дії сил поверхневого натягу, що викривляють поверхню рідини, визначається за формулою Пуазейля.

Твердження є невірним: а) Додатковий тиск, який виникає в результаті дії сил поверхневого натягу, що викривляють поверхню рідини, визначається за формулою Бернуллі.

Твердження є невірним: а) Дуже великий градієнт швидкості існує не лише у пристінковому шарі рідини, який безпосередньо дотикається до поверхні тіла і рухається з ним як одне ціле.

Твердження є невірним: а) З рівняння Бернуллі слідує, що якщо поперечний переріз труби і швидкість течії з часом не змінюються, то різниця тисків дорівнює динамічному тиску стовпа рідини.

Твердження є невірним: а) За межею пружності в тілах виникають деформації, що не зберігаються після припинення дії зовнішніх сил, це − так звана, зона текучості.

Твердження є невірним: а) За принципом незалежності дії сил результуюче прискорення визначається векторним добутком усіх прискорень, а рівнодійна сила − наведеною формулою  Силу F називають рівнодійною або головним вектором зовнішніх сил.

Твердження є невірним: а) Завданням гідродинаміки є − знаходження співвідношень, які дають можливість за величинами сил описати стан руху рідини, але не навпаки, за станом руху рідини знайти діючі сили.

Твердження є невірним: а) Закон зміни імпульсу механічної системи каже, що зміна імпульсу з часом механічної системи дорівнює головному вектору внутрішніх сил, що діють у цій системі.

Твердження є невірним: а) Закріпленими називаються осі обертання, розміщення яких відносно частинок тіла, що обертаються, змінюється.

Твердження є невірним: а) Зі збільшенням швидкості руху рідини шаруватість не порушується, рух стає складнішим, в кожній точці рідини відбувається хаотичне відхилення вектора швидкості від його середнього напрямку, такий рух називають ламінарним.

Твердження є невірним: а) Зміна імпульсу матеріальної точки за малий проміжок часу дорівнює елементарному імпульсу за той же проміжок часу результуючої всіх мас, що діють на цю матеріальну точку.

Твердження є невірним: а) Зміна імпульсу матеріальної точки за малий проміжок часу дорівнює елементарному імпульсу за той же проміжок часу результуючої всіх прискорень, що діють на цю матеріальну точку.

Твердження є невірним: а) Зміна повного моменту імпульсу системи відносно довільної нерухомої точки дорівнює головному вектору моментів внутрішніх сил які прикладені до системи.

Твердження є невірним: а) Зміна повної механічної енергії системи дорівнює сумарній роботі всіх діючих на матеріальні точки консервативних внутрішніх і зовнішніх сил.

Твердження є невірним: а) Зміщенню частинок тіла відносно положень рівноваги під час явища деформації протидіють сили внутрішнього тертя.

Твердження є невірним: а) Зниження температури рідини призводить до зменшення коефіцієнта поверхневого натягу за лінійним законом, це пояснюється тим, що зменшується різниця між густинами рідини та її насиченої пари.

Твердження є невірним: а) Зовнішні сили в рідинах не зумовлені дією сусідніх елементарних об’ємів, сил тяжіння та ін.

Твердження є невірним: а) Зовнішніми силами називають сили взаємодії частин самої системи.

Твердження є невірним: а) Ідеальною вважають рідину, яка абсолютно стислива і не позбавлена внутрішнього тертя.

Твердження є невірним: а) Ідеальною вважають рідину, яка абсолютно стислива і не позбавлена внутрішнього тертя.

Твердження є невірним: а) Імпульсом механічної системи називається вектор, що дорівнює векторній сумі мас всіх матеріальних точок цієї системи.

Твердження є невірним: а) Кількісно теплове розширення твердих тіл характеризується коефіцієнтами лінійного і об’ємного стиску.

Твердження є невірним: а) Кінетична енергія матеріальної точки (чи системи) є мірою її механічного руху, вона вимірюється потужністю, яку може здійснити ця точка (система) при її гальмуванні до повної зупинки.

Твердження є невірним: а) Коефіцієнт зсуву − константа, що залежить не лише від роду матеріалу…

Твердження є невірним: а) Коефіцієнт лінійного розширення α чисельно дорівнює абсолютній зміні довжини тіла при зміні температури на 1оС.

Твердження є невірним: а) Коефіцієнт об’ємного розширення β чисельно дорівнює абсолютній зміні об’єму тіла при зміні його температури на 1оС.

Твердження є невірним: а) Коефіцієнт Пуассона залежить не тільки від матеріалу а є величина стала для кожної температури, яка характеризує пружні властивості ізотропних тіл.

Твердження є невірним: а) Коефіцієнт тертя кочення є величина безрозмірна.

Твердження є невірним: а) Кожне тіло, незалежно від того, перебуває воно в стані спокою, чи обертається навколо деякої вісі обертання, має однакове значення моменту інерції відносно довільної конкретної вісі обертання.

Твердження є невірним: а) Коли в пристінковому шарі рухомої рідини має місце турбулентний режим течії, то на тіло буде діяти збоку рідини тільки сила внутрішнього тертя, яка залежить тільки від в’язкості η, відносної швидкості υо (швидкість незбуреного потоку) і характерного розміру тіла.

Твердження є невірним: а) Коли ж відносна деформація збільшується, то пружні сили за рахунок енергії пружної деформації виконують роботу.

Твердження є невірним: а) Консервативними є також гіроскопічні сили, які залежать від швидкості матеріальної точки і діють завжди перпендикулярно до вектора швидкості.

Твердження є невірним: а) Крайовий кут θ − це кут між перпендикулярами до поверхонь твердого тіла і рідини у точці дотику їх меж.

Твердження є невірним: а) Кристали − це тверді тіла, атоми, іони або молекули яких розміщені в певній закономірності але не утворюють просторові кристалічні ґратки.

Твердження є невірним: а) Кручення − деформація однорідного зсуву, − вона виникає в стержні, якщо один кінець його закріпити, а другий − закручувати.

Твердження є невірним: а) Кут закручування верхньої площини, при деформації кручення, пропорційний силі, прикладеній по дотичній до поверхні у нижній частині стержня.

Твердження є невірним: а) Кут, на який повернеться основа стержня під час деформації кручення, називають кутом зсуву або кутом кручення.

Твердження є невірним: а) Макроскопічні дефекти в кристалічних гратках представляють собою точкові дефекти, дислокації (порушення правильності чергування атомних площин).

Твердження є невірним: а) Максимальне напруження , що виникає в тілі перед початком його руйнування, називають межею пропорційності.

Твердження є невірним: а) Мала розбіжність між теплоємністю рідин і газів пояснюється тим, що для газів взаємодія між молекулами є незначною, і теплота витрачається на збільшення кінетичної енергії, а для конденсованого стану речовини (рідина, тверде тіло) теплота перерозподіляється між кінетичною та потенціальною формами енергії.

Твердження є невірним: а) Механічний рух не завжди супроводжується втратами енергії.

Твердження є невірним: а) Мінімальною швидкість буде в точках, які знаходяться на вісі симетрії труби, а максимальною − біля стінок цієї труби.

Твердження є невірним: а) Модуль Юнга залежить лише від матеріалу стержня (конструкції) а не від його фізичного стану (температури, попередньої обробки).

Твердження є невірним: а) Момент імпульсу механічної системи відносно нерухомої точки є векторний добуток моментів імпульсу всіх матеріальних точок відносно тієї ж точки О.

Твердження є невірним: а) Момент інерції тіла відносно довільної вісі, яка не проходить через центр мас, дорівнює відношенню: моменту інерції тіла відносно вісі, що проходить через центр мас і є паралельною даній вісі, та добутку маси тіла на квадрат віддалі між цими осями.

Твердження є невірним: а) Момент інерції тіла є векторна величина.

Твердження є невірним: а) Момент сили тіла при обертовому русі можна обчислити як відношення моменту інерції цього тіла відносно заданої вісі на його кутову швидкість.

Твердження є невірним: а) Моменти інерції однорідних тіл, що мають правильну геометричну форму і, обертаються відносно вісі яка проходить через їх центр мас виражаються однаковими рівняннями.

Твердження є невірним: а) Моментом імпульсу матеріальної точки відносно нерухомої точки О називається векторна сума радіус-вектора матеріальної точки, проведеного з цієї точки О, і імпульсу цієї матеріальної точки.

Твердження є невірним: а) Моментом інерції матеріальної точки, яка обертається відносно нерухомої вісі − є відношення маси цієї матеріальної точки до квадрату її віддалі до вісі обертання.

Твердження є невірним: а) Моментом інерції тіла довільної форми відносно даної вісі обертання є відношення добутків мас матеріальних точок тіла на квадрат їх віддалей до вісі обертання.

Твердження є невірним: а) Моментом сили F відносно нерухомої точки О називається векторна сума радіус-вектора, проведеного з точки О в точку прикладання сили, і сили.

Твердження є невірним: а) На основі спостережень за здатністю тіл зберігати свою форму і об’єм в умовах Землі, усі тіла поділили на три групи: тверді, кристалічні і аморфні.

Твердження є невірним: а) На симетричні тіла, вісь симетрії яких збігається з напрямком потоку, діє не тільки сила лобового опору.

Твердження є невірним: а) Нагрівання поверхонь, що труться, пояснюється тим, що під час «зриву» зачеплених виступів, вони вже не коливаються, і не перетворюють тим самим в теплоту енергію пружної деформації.

Твердження є невірним: а) Напрям сил поверхневого натягу не збігається з напрямком дотичної до поверхні рідини.

Твердження є невірним: а) Наявність дальнього порядку у внутрішній будові аморфних речовин призводить до того, що розрив міжатомних зв’язків у них відбувається при якійсь фіксованій температурі, як це спостерігається у кристалах, саме тому для аморфних тіл існує чітка температура плавлення, вони під час нагрівання поступово переходять у рідкий стан.

Твердження є невірним: а) Недостатність потенціальної енергії в поверхневому шарі рідини призводить до того, що на поверхні рідини весь час відбувається рух: одні молекули опускаються в нижчі шари, туди куди спрямована рівнодійна, інші ж вивільняються з цієї поверхні − випаровуються.

Твердження є невірним: а) Нерівноважний фазовий перехід з твердої фази в газоподібну, минаючи рідкий стан, називають сублімацією або возгонкою.

Твердження є невірним: а) Об’єм рідини, що витікає за деякий час при сталому перепаді тисків визначається рівнянням, яке називають формулою Лапласа.

Твердження є невірним: а) Означення модуля Юнга має неформальний характер.

Твердження є невірним: а) Оскільки, при повертанні осі гіроскопа під час прецесії, момент сили залишається перпендикулярним до неї (осі), то обертання осі гіроскопа буде рівномірним, і вона описуватиме циліндричну поверхню.

Твердження є невірним: а) Оскільки, тиск, спричинений кривизною поверхні завжди спрямований від центра цієї кривизни, то у випадку змочуваності в капілярі це веде до опускання рідини на деяку висоту, а при незмочуваності − до підіймання рідини в трубочці.

Твердження є невірним: а) Основний закон динаміки матеріальної точки виражає принцип причинності в класичній механіці, оскільки він встановлює різночасний зв’язок між зміною з плином часу стану руху і положення в просторі матеріальної точки, і діючої на неї сили.

Твердження є невірним: а) Основний закон динаміки поступального руху матеріальної точки твердить, що швидкість зміни імпульсу матеріальної точки обернено пропорційна діючій на неї силі.

Твердження є невірним: а) Перехід речовини з однієї фази в іншу, називають агрегатним переходом.

Твердження є невірним: а) Під дією моментів зовнішніх сил відносно нерухомої вісі обертання змінюється кутова швидкість тіла і відповідно його кінетична енергія, а отже виконується робота, яка дорівнює зміні потенціальної енергії.

Твердження є невірним: а) Під фазовим переходом речовини розуміють твердий, рідкий і газоподібний стан речовини.

Твердження є невірним: а) Під фазою розуміють сукупність частин термодинамічної системи, які не мають однакових фізичних та хімічних властивостей що не залежать від кількості речовини.

Твердження є невірним: а) Під час деформації розтягу чи стиску відбувається зміна обємних розмірів тіл, яка характеризується відносним поперечним стиском чи розтягом.

Твердження є невірним: а) Під час деформації тіла не відбувається зміщення його частинок відносно положень рівноваги в інші положення.

Твердження є невірним: а) Під час закручування стержня в ньому в середині виникають сили пружності, які створюють пружні напруження, що неврівноважують зовнішній момент закручування.

Твердження є невірним: а) Під час кручення об’єм тіла змінюється, оскільки змінюються і переріз і довжина стержня.

Твердження є невірним: а) Під час нагрівання тверді тіла не розширюються.

Твердження є невірним: а) Під час обертання тіла навколо закріпленої осі зовнішні сили виконують певну роботу.

Твердження є невірним: а) Під час переходу в пристінковому шарі ламінарного режиму течії в турбулентний − різко спадає опір рухові за рахунок опору тертя і опору тиску.

Твердження є невірним: а) Під час процесу деформації, який характеризується зменшенням відносної деформації від 0 до ε1, зовнішні сили не виконують роботу, а за рахунок цієї роботи виникає енергія пружної деформації.

Твердження є невірним: а) Під час фазових переходів першого роду густина і термодинамічні функції змінюються дуже плавно у точці переходу.

Твердження є невірним: а) Плавлення − це рівноважний фазовий перехід твердого кристалічного тіла в рідкий стан, який супроводжується виділенням теплоти, а подальше нагрівання спричинює процес випаровування, обумовлений відривом молекул з найбільшою енергією з поверхні тіла.

Твердження є невірним: а) Поверхнева енергія рідини залежить лише від її властивостей, а не від середовища, з яким вона межує.

Твердження є невірним: а) Поверхневий натяг властивий тільки рідинам, але не твердим тілам.

Твердження є невірним: а) Поверхня рідини не стає викривленою і не набуває форми вгнутого або випуклого меніска не залежно від того, чи рідина змочує чи не змочує стінки посудини.

Твердження є невірним: а) Повна механічна енергія системи, на яку діють тільки консервативні (і гіроскопічні) сили, не зберігається, тобто змінюється з часом.

Твердження є невірним: а) Повний момент імпульсу замкненої системи тіл відносно центра мас не зберігається.

Твердження є невірним: а) Потенціальною енергією матеріальної точки в полі не консервативних сил називається функція U, яка залежить тільки від положення точки; різниця її значень між початковим і кінцевим положеннями дорівнює роботі при переміщенні матеріальної точки між цими положеннями.

Твердження є невірним: а) Потік рідини або газу називають стаціонарним, якщо його швидкість в усіх точках простору з часом змінюється.

Твердження є невірним: а) Потужністю сили називають добуток елементарної роботи, виконаної силою за малий проміжок часу на величину цього часу.

Твердження є невірним: а) При великих швидкостях (Re<100), тобто коли в пристінковому шарі має місце ламінарний режим течії, сила тиску на поверхню симетричного тіла буде рівна нулю, як і у випадку ідеальної рідини.

Твердження є невірним: а) При зміні зовнішнього навантаження залежність напруження, що виникає в тілі, (під час розтягу, стиску), від відносного видовження виражається кривою яку називають петлею непружного гістерезису.

Твердження є невірним: а) При крученні різні поперечні перерізи стержня будуть повертатися на однакові кути відносно закріпленої основи стержня.

Твердження є невірним: а) При малих деформаціях напруження, що виникає всередині тіла, є оберненопропорційним до відносної деформації.

Твердження є невірним: а) При малій деформації відносний зсув дорівнює виміряному в градусах куту зсуву.

Твердження є невірним: а) При однаковій силі нормального тиску максимальна сила тертя спокою залежить від площі дотику цих поверхонь.

Твердження є невірним: а) При розміщенні симетричних тіл у стаціонарному потоці ідеальної рідини сила лобового опору дорівнює максимуму, − це, так званий, парадокс д′Аламбера.

Твердження є невірним: а) При статичній та однорідній деформації пружне тангенціальне напруження, що виникає в тілі, буде оберненим по модулю, але рівним за напрямком сколюючому зусиллю.

Твердження є невірним: а) Прилади для визначення поверхневого натягу в рідинах називають віскозиметрами, а науку, яка займається вивченням властивостей в’язких рідин − реологією.

Твердження є невірним: а) Процес підіймання (опускання) рідини в капілярі відбувається до тих пір, поки додатковий тиск, зумовлений кривизною поверхні рідини, зрівноважиться статичним тиском.

Твердження є невірним: а) Результуюча сил тиску, розподілена по поверхні тіла, є відмінною від нуля і має напрям (в наслідок симетрії) протилежний, до напряму потоку.

Твердження є невірним: а) Речовини, для яких у твердому стані є характерним лише дальній порядок, тобто періодичність у розміщенні частинок, з яких вони складаються у них не відсутня, називаються аморфними тілами.

Твердження є невірним: а) Рівняння неперервності струмини говорить про те, що відношення швидкості течії ідеальної рідини або газу до площі поперечного перерізу трубки течії є величина стала для даної трубки течії.

Твердження є невірним: а) Робота дисипативних сил ніколи не дорівнює нулю і завжди є додатною, оскільки ці сили завжди напрямлені проти напрямку швидкості тіла відносно поверхні, по якій воно ковзає, чи відносно середовища, в якому тіло рухається.

Твердження є невірним: а) Робота консервативних сил при переміщенні матеріальної точки дорівнює збільшенню потенціальної енергії точки.

Твердження є невірним: а) Робота потенціальної сили вздовж довільної замкнутої траєкторії не дорівнює нулю.

Твердження є невірним: а) Робота, виконана зовнішньою силою при пружній деформації, накопичується в об’ємі стержня у вигляді кінетичної енергії.

Твердження є невірним: а) Робота, виконана під час обертання абсолютно твердого тіла, дорівнює зміні його потенціальної енергії.

Твердження є невірним: а) Робота, що дорівнює площі, яка обмежена петлею пружного гістерезмсу витрачається  на подолання сил зовнішнього тертя в тілі і в результаті поповнює запас енергії молекулярно-теплового руху в середині тіла, у цьому полягає фізичний зміст площі, обмеженої петлею пружного гістерезису.

Твердження є невірним: а) Розрізняють фазові переходи першого другого і третього роду.

Твердження є невірним: а) Сила виконує роботу, якщо точка прикладання сили є нерухомою.

Твердження є невірним: а) Сила тертя ковзання, що діє на одне з двох взаємодіючих тіл, має напрям що співпадає зі швидкістю цього тіла по відношенні до другого.

Твердження є невірним: а) Сила тяжіння діє на весь об’єм рідини, під впливом цієї сили рідина намагається розлитися і набути форми молекулярної плівки, яка відповідає максимальній потенціальній енергії у полі тяжіння.

Твердження є невірним: а) Сили взаємодії молекул рідини і твердого тіла не впливають на форму поверхні рідини біля стінок посудини, в якій вона міститься.

Твердження є невірним: а) Сили взаємодії частин системи є не консервативними, якщо ці сили залежать тільки від взаємного розміщення всіх частин даної системи.

Твердження є невірним: а) Сили, що протидіють зміщенню частинок тіла в процесі його деформації мають не електричне походження і не є результуючими сил притягання і відштовхування між зарядженими частинками.

Твердження є невірним: а) Систему матеріальних точок можна характеризувати потенціальною енергією, якщо на неї діють тільки не консервативні сили.

Твердження є невірним: а) Стисливість рідин не залежить від тиску і температури.

Твердження є невірним: а) Структура і фізичні властивості рідини не залежать від хімічної індивідуальності її частинок, ні від сил міжмолекулярного зв’язку.

Твердження є невірним: а) Структура рідин характеризується, так званим, «дальнім порядком».

Твердження є невірним: а) Текучість не зумовлена рухливістю молекул.

Твердження є невірним: а) Температура і тиск під час фазового переходу першого роду не залишаються сталими.

Твердження є невірним: а) Типовим прикладом консервативних сил є дисипативні сили: сили тертя ковзання, сили опору в рідинах і газах.

Твердження є невірним: а) Тиск плівки на повітря, яке знаходиться всередині бульбашки, не залежить від кривизни поверхні її плівки.

Твердження є невірним: а) Тільки у випадку, коли рухається сама поверхня або середовище відносно тіла, тоді сила тертя чи опору є від’ємною.

Твердження є невірним: а) Товщина пристінкового шару не залежить від характерного розміру тіла і від числа Рейнольдса.

Твердження є невірним: а) У замкнутій системі матеріальних точок вектор повного моменту імпульсу відносно нерухомого початку не зберігається, тобто змінюється з часом.

Твердження є невірним: а) У консервативній системі потенціальна і кінетична енергії не можуть перетворюватися одна в одну, і в будь-який момент часу їхня сума залишається сталою.

Твердження є невірним: а) У пристінковому шарі, як і під час течії в трубі, режими течії рідини можуть бути і ламінарними і турбулентними, але ці режими не визначають характер взаємодії тіла з потоком.

Твердження є невірним: а) У рідинах, на відміну від газів, молекули слабше взаємодіють між собою.

Твердження є невірним: а) Усі тіла, що не входять у дану механічну систему називають зовнішніми тілами, а сили, що діють з боку цих тіл на тіла механічної системи, − внутрішніми силами.

Твердження є невірним: а) Фазові переходи першого роду не супроводжуються поглинанням або виділенням системою теплоти, яку називають прихованою теплотою фазового переходу.

Твердження є невірним: а) Фізичний зміст моменту інерції полягає у тому, що це є міра інертності твердого тіла при поступальному русі.

Твердження є невірним: а) Форма якої може набути рідина, що перебуває на поверхні твердого тіла, не визначається співвідношенням сил взаємодії між молекулами рідини, з одного боку, і сил взаємодії молекул рідини і твердого тіла − з другого боку.

Твердження є невірним: а) Формула Пуазейля справедлива лише для турбулентних потоків рідини, для ламінарних вона не є придатна.

Твердження є невірним: а) Центром мас (центром інерції) системи матеріальних точок називається геометрична точка С, радіус-вектор якої дорівнює різниці суми добутків мас всіх матеріальних точок системи на їх радіус-вектори плюс маса всієї системи

Твердження є невірним: а) Число Рейнольдса є критерієм хімічної подібності різних потоків.

Твердження є невірним: а) Чому при змочуванні рідина піднімається по трубочці а при незмочуванні − опускається − пояснюється різним тиском, спричиненим кривизною поверхні рідини, який обраховується за рівнянням Пуазейля.

Твердження є невірним: а) Швидкість зміни моменту імпульсу тіла, що обертається відносно нерухомої вісі дорівнює головному моменту всіх внутрішніх сил, що діють на тіло відносно вісі обертання.

Твердження є невірним: а) Швидкість рідини є мінімальною на вісі труби.

Твердження є невірним: а) Щоб вісь гіроскопа могла вільно міняти своє положення в просторі, його не монтують на карданному підвісі.

Твердження є невірним: а) Щоб сприяти прецесії, на вісь гіроскопа діють сили з боку підшипників, ці сили називають гіроскопічними силами.

Твердження є невірним: а) Явища, які пов’язані зі змочуванням або незмочуванням поверхні вузеньких трубок чи мікропор рідиною, називаються внутрішнім тертям.

Твердження є невірним: а) Явище прецесії полягає в тому, що під час обертання гіроскопа відносно однієї з осей симетрії з великою швидкістю, гіроскоп рівномірно, з невеликою і сталою кутовою швидкістю обертається відносно вісі, яка весь час складає з нею кут 45о.

Твердження є невірним: а) Якою саме буде деформація залежить лише від природи тіла, а не від прикладених сил.

Твердження є невірним: а) Якщо в потоці рідини виділяють фіксований елементарний об’єм і вивчають зміни, які відбуваються в кожній точці цього об’єму з часом, то це, так званий, метод Ейлера, і тоді говорять не про швидкість і прискорення потоку рідини, а частинок рідини.

Твердження є невірним: а) Якщо в середині рідини виділити довільний елементарний об’єм і розглянути сили, які на нього діють, то виявляється, що тут присутні лише зовнішні а не внутрішні сили.

Твердження є невірним: а) Якщо величина поверхні невелика (рідина налита у вузьку посудину), то вплив стінок посудини поширюється не на всю поверхню рідини.

Твердження є невірним: а) Якщо вивчати рух кожної частинки зокрема, тобто визначати кінетичні характеристики руху (переміщення, швидкість, прискорення) частинок рідини під час переміщення їх у просторі і в часі, то такий метод носить назву − метод Лагранжа, який є математично простим.

Твердження є невірним: а) Якщо гіроскоп обертається навколо однієї з осей симетрії, а на нього подіяти деякою силою, що спрямована вздовж другої вісі симетрії, то гіроскоп почне обертатися відносно третьої вісі симетрії, яка є паралельною до двох перших.

Твердження є невірним: а) Якщо ж краєвий кут знаходиться в межах  сила поверхневого натягу між тілом і рідиною є більша за суму двох інших, а це призводить до того, що поверхня, по якій рідина межує з твердим тілом, стягується в точку, а сама рідина намагається відділитися від поверхні твердого тіла і набути сферичної форми, хоча цьому їй заважає сила тяжіння, в цьому випадку спостерігається явище змочуваності.

Твердження є невірним: а) Якщо ж на систему діють крім консервативних сил ще й дисипативні, то механічна енергія системи змінюється, і ця зміна дорівнює сумарній роботі, виконаній за цей час всіма консервативними силами.

Твердження є невірним: а) Якщо здійснити повний цикл деформації тіла, то робота внутрішньої сили за цикл буде рівна площі фігури, обмеженої зовнішньою частиною петлі гістерезису і вісі абсцис.

Твердження є невірним: а) Якщо зовнішня сила, що діє на тіло, розподілена не по всій його поверхні, то зумовлена нею деформація буде об’ємною.

Твердження є невірним: а) Якщо краєвий кут θ знаходиться в межах , то спостерігається явище не змочуваності, а при θ=0 відбувається повне не змочування, при цьому крапля рідини не буде перебувати в рівновазі, а необмежено буде розтікатися тонким шаром по поверхні твердого тіла.

Твердження є невірним: а) Якщо момент зовнішніх сил, що діють на гіроскоп, з часом змінюється і за величиною і за напрямом, то виникає явище, яке називають прецесією.

Твердження є невірним: а) Якщо поверхня випукла, то центр випуклості знаходиться всередині рідини, тоді додатковий тиск буде відніматися від тиску під яким перебуває поверхня рідини.

Твердження є невірним: а) Якщо поверхня рідини циліндрична, то один з головних радіусів кривизни в рівнянні Лапласа =0, а другий збігається з радіусом циліндра.

Твердження є невірним: а) Якщо поле з часом не змінюється, і це поле діє на матеріальну точку з силою F, то таке поле називають не консервативним, якщо робота цієї сили вздовж замкненої траєкторії рівна нулю.

Твердження є невірним: а) Якщо розглянути тверде тіло, що має певну кристалічну будову, то тут ми можемо сказати, що відносно якоїсь фіксованої молекули, в кристалі не зберігається певний порядок розміщення молекул як на близькій, так і на віддаленій відстані.

Твердження є невірним: а) Якщо система не однофазна, то вона фізично не однорідна, або гомогенна.

Твердження є невірним: а) Якщо спробувати повернути вісь гіроскопа, то можна спостерігати своєрідне явище, яке називають прецесією.

Твердження є невірним: а) Якщо тіло обертається навколо даної осі, а сама вісь одночасно рухається поступально, тобто відбувається ще й рух центра мас, тоді кінетична енергія буде складатися з добутку кінетичної енергії поступального руху тіла зі швидкістю центра мас і обертового руху тіла навколо осі, що проходить через його центр мас.

Твердження є невірним: б) В критичній точці коефіцієнт поверхневого натягу рівний нулю, оскільки густина рідини і пари не є однаковими.

Твердження є невірним: б) Величина, обернена до динамічної в’язкості, носить назву − поверхневий натяг.

Твердження є невірним: б) Відносний зсув є оберненопропорційним до сколюючого зусилля.

Твердження є невірним: б) Деформація усестороннього стиску (розтягу) або об’ємна деформація, це така деформація, під час якої відбувається не лише зміна об’єму, і форма не залишається тією ж.

Твердження є невірним: б) дія навколишніх тіл призводить до виникнення прискорення і цим не змінює стан руху даного тіла;

Твердження є невірним: б) довільне тіло, що отримало яку-небудь горизонтальну швидкість відносно Землі, зберігає її, і для його зупинки затрати зусилля є непотрібними;

Твердження є невірним: б) З рівняння Бернуллі слідує, що різниця тисків у рухомій і нерухомій рідинах для перерізів, які розміщені на різних висотах h1 i h2 однакові.

Твердження є невірним: б) За законом Бернуллі, сила опору пропорційна відносній швидкості тіла і рідини, коефіцієнту в’язкості і лінійним розмірам тіла.

Твердження є невірним: б) Закон збереження імпульсу твердить, що імпульс замкнутої системи змінюється з плином часу.

Твердження є невірним: б) Зі зменшенням тиску стисливість зменшується а зі зменшенням температури − збільшується.

Твердження є невірним: б) Коефіцієнт поверхневого натягу чисельно дорівнює силі, що діє перпендикулярно до контуру по дотичній до поверхні рідини, помноженій на одиницю довжини контуру, що обмежує її поверхню.

Твердження є невірним: б) Коефіцієнт тертя кочення залежить від швидкості кочення і радіусу тіла, але не залежить від матеріалу, з якого виготовлені тіла, що взаємодіють, і від стану чистоти поверхні.

Твердження є невірним: б) Лінія течії, це така лінія, перпендикуляр до якої в кожній точці співпадає з напрямом вектора швидкості.

Твердження є невірним: б) маса скалярна величина, вона не є адитивною, тобто, маса тіла не дорівнює сумі мас всіх частинок цього тіла, відповідно, маса довільної механічної системи не дорівнює сумі мас всіх матеріальних точок, на які уявно можна розбити цю систему;

Твердження є невірним: б) Механізм ефекту Ребіндера полягає у тому, що акт адсорбції ПАР на поверхні твердих тіл зумовлює збільшення поверхневої енергії тіла при одночасному розриві зв’язків між елементами його структури.

Твердження є невірним: б) Мірою різних форм руху матерії і відповідних їм взаємодій є скалярна величина, яка називається силою.

Твердження є невірним: б) Модуль сили тертя ковзання не залежить від матеріалу тіл та стану поверхонь, а також від відносної швидкості руху тіл.

Твердження є невірним: б) Молекули всередині рідини і на її поверхні знаходяться в однакових умовах.

Твердження є невірним: б) Неоднорідні деформації − це такі деформації тіл під час яких при переході від однієї точки до іншої елементи тіла деформовані однаково.

Твердження є невірним: б) Оскільки, різниця тисків попереду і позаду тіла, при наявності відносної швидкості між ними, оцінюється величиною , то сила опору тискові не залежить від густини рідини і квадрату відносної швидкості між тілом і рідиною.

Твердження є невірним: б) Оскільки, шар рідини, що рухається вздовж стінок труби, ніби «прилипає» до неї, тоді внаслідок передачі кількості руху від одного шару рідини до іншого, усі сусідні шари прискорюватимуться тими, які рухаються повільніше за них, але разом з тим шари, що рухаються повільніше сповільнюються тими шарами, що рухаються швидше.

Твердження є невірним: б) Отже, чим ширша петля пружного гістерезису, тим більше нагрівається деталь при її періодичних деформаціях. Тому деталі машин виготовляють із сортів сталі, для яких петля гістерезису є досить широкою.

Твердження є невірним: б) Потенціальною енергією механічної системи називають енергію механічного руху цієї системи.

Твердження є невірним: б) При збільшенні якості (чистоти) оброблених поверхонь, що дотикаються, сили тертя спокою і ковзання зменшуються.

Твердження є невірним: б) При напруженнях нижче межі пропорційності в одному з перерізів тіла його діаметр зменшується і утворюється «шийка», в якій відбувається руйнування.

Твердження є невірним: б) Пружні властивості реальних тіл в залежності від їхньої деформації, вивчають за так званою діаграмою сил тертя.

Твердження є невірним: б) Рух рідини, що відбувається за рахунок перемішування шарів рідини, називають ламінарним.

Твердження є невірним: б) Сила виконує роботу, якщо кут α=±π/2, тобто, якщо сила напрямлена перпендикулярно до напрямку руху.

Твердження є невірним: б) Сила тертя ковзання завжди є трошки більшою, за силу тертя спокою: .

Твердження є невірним: б) Сили тертя − це сили, що виникають у процесі руху одних тіл, або їхніх частин по поверхні інших, вони напрямлені по напрямку руху тіл і перешкоджають відносному їх переміщенню.

Твердження є невірним: б) Сили тертя ковзання не залежать від сили нормального тиску на поверхню ковзання.

Твердження є невірним: б) Твердими тілами називають такі тіла, які у вільному стані здатні зберігати лише форму, а об’єм − змінним, тобто не такими, яких їм надали.

Твердження є невірним: б) Тепловий рух молекул рідини − це нелокальні регулярні коливання навколо деяких положень рівноваги та неперервні стрибкоподібні переміщення з одного положення рівноваги в сусіднє.

Твердження є невірним: б) Центр мас − це геометрична точка, для якої сума добутків мас всіх матеріальних точок, що утворюють механічну систему на їх радіус-вектори, проведені з цієї точки, дорівнює головному вектору зовнішніх сил.

Твердження є невірним: б) Явище пружного гістерезису полягає у співпаданні деформації від зміни напруження.

Твердження є невірним: б) Якщо дві сили, прикладені до однієї точки, і напрямлені під деяким кутом одна до одної, то рівнодійна цих сил визначається за правилом векторного добутку, а її модуль за формулою: .

Твердження є невірним: б) Якщо повторно деформувати тіло в області між межею пропорційності та межею пружності, то межа пружності його зменшиться.

Твердження є невірним: б) Якщо робота А12>0, то над матеріальною точкою (системою) роботу виконують зовнішні сили і її кінетична енергія зменшується.

Твердження є невірним: в) Адсорбція ПАР не призводить до проникнення їхніх молекул у мікро тріщини твердого тіла, до появи додаткового «розклинюючого» тиску, розвитку нових мікро тріщин і навіть до руйнування тіла під дією незначних навантажень.

Твердження є невірним: в) В’язкість − це властивість рідини чинити опір переміщенню однієї її частини відносно іншої під дією внутрішніх сил

Твердження є невірним: в) В’язкість рідин з температурою змінюється, а саме − з підвищенням температури в’язкість рідин зростає.

Твердження є невірним: в) Внаслідок перемішування шарів, середня швидкість практично є однаковою в усьому потоці, і тільки в тонкому пристінковому шарі вона практично максимальна.

Твердження є невірним: в) всі дії тіл одне на одне не є двосторонніми, хоча і носять характер взаємодії;      г) усякій дії є рівна за модулем і протилежна за напрямом протидія;

Твердження є невірним: в) До однорідних деформацій належать деформації кручення і згину.

Твердження є невірним: в) другий закон Ньютона справедливий не лише в інерціальних системах відліку

Твердження є невірним: в) З діаграми деформації видно, що закон Гука виконується в досить широких межах зміни деформацій і напружень.

Твердження є невірним: в) Закон збереження імпульсу на відміну від законів Ньютона є справедливим тільки в рамках класичної механіки Ньютона.

Твердження є невірним: в) Зауважимо також, що і окремі частини твердих тіл у вільному стані не здатні зберігати незмінним своє розміщення одні відносно одних.

Твердження є невірним: в) Зі збільшенням швидкості сила тертя ковзання спочатку зростає, а потім знову починає спадати.

Твердження є невірним: в) Зміна кінетичної енергії матеріальної точки відбувається під дією прикладеної до неї сили і дорівнює потужності, яку виконує ця сила.

Твердження є невірним: в) Зміна швидкості шарів рідини спостерігається від початку труби до її кінця

Твердження є невірним: в) Зростання межі пружності тіла внаслідок його повторних деформацій називають межею міцності.

Твердження є невірним: в) Коефіцієнт поверхневого натягу − це фізична величина, яка чисельно дорівнює величині вільної енергії, що припадає на одиницю довжини поверхні рідини.

Твердження є невірним: в) Коефіцієнт поверхневого натягу не залежить від природи рідини, її температури, а також від природи та стану середовища, з яким межує її поверхня.

Твердження є невірним: в) Коефіцієнт тертя кочення збільшується зі збільшення твердості матеріалів і чистоти обробки поверхні.

Твердження є невірним: в) Лінія течії характеризує напрям руху нескінченої множини частинок, які в даний момент знаходяться не на лінії.

Твердження є невірним: в) Максимальна сила тертя спокою визначається тим, що сила тертя спокою пропорційна тиску:

Твердження є невірним: в) Максимальне значення вільної поверхневої енергії можна досягнути не лише за рахунок збільшення площі поверхні рідини, а й за рахунок зменшення коефіцієнта поверхневого натягу.

Твердження є невірним: в) Механічна енергія не є мірою механічного руху деякої системи, а також не є мірою механічної взаємодії тіл системи ні одне з одним, ні з зовнішніми тілами.

Твердження є невірним: в) Не знаючи механічних властивостей твердих тіл, рідин, газів, ми все ж зможемо розв’язувати основні завдання механіки, а саме: за відомими прискореннями розрахувати механічний рух.

Твердження є невірним: в) Один джоуль «1 Дж» дорівнює роботі сталої сили в один ньютон на переміщенні в один метр за умови, що напрям сили є перпендикулярним до напряму переміщення.

Твердження є невірним: в) Оскільки, сума тиску і динамічного напору в потоці рідини стала, то в струмені тиск завжди більший, ніж у нерухомій рідині

Твердження є невірним: в) під час неперервного зменшення впливу оточуючих тіл, горизонтальний рух любого тіла відносно Землі необмежено наближається до рівнозмінного криволінійного руху;

Твердження є невірним: в) Площа петлі гістерезису є обернено пропорційною до енергії, яка виділяється в тілі (спричинює нагрівання) при кожному циклі періодично змінюваної деформації.

Твердження є невірним: в) Поздовжній розтяг (стиск) тіла супроводжується поперечним звуженням (потовщенням), але це не призводить до зміни об’єму тіла.

Твердження є невірним: в) При зменшенні швидкості потоку настає момент, коли за тілом з’являються збурення, що час від часу відриваються від тіла і відносяться потоком, утворюючи за тілом, так звану, «вихрову доріжку», яка не «розчиняється» навіть далеко від тіла.

Твердження є невірним: в) При однаковій швидкості сила тертя ковзання більша у тому випадку, де меншою є сила нормального тиску.

Твердження є невірним: в) Пружність і пластичність тіл не залежить від температури, тиску та структури матеріалу.

Твердження є невірним: в) Рівнодійна сил взаємодії молекул в середині рідини ніколи не є рівна нулю.

Твердження є невірним: в) Сила, що діє на матеріальну точку, називається не консервативною, якщо робота цієї сили залежить лише від початкового і кінцевого положень точки.

Твердження є невірним: в) Сколююче зусилля чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю площі поверхні і спрямоване по нормалі (перпендикулярно) до цієї поверхні.

Твердження є невірним: в) Стисливість рідин досліджують за допомогою приладів, які називаються барометрами.

Твердження є невірним: в) Суму статичного і гідростатичного тисків називають повним тиском або напором.

Твердження є невірним: в) Сх − безрозмірний коефіцієнт, який називають коефіцієнтом лобового тиску, який не залежить від форми тіла і залежить від його розмірів (для двох тіл однакової форми, але різних за розміром цей коефіцієнт не є однаковим).

Твердження є невірним: в) Тертя, що виникає під час відносного переміщення твердих тіл, які дотикаються, називається внутрішнім або сухим.

Твердження є невірним: в) Трансляційні рухи призводять до високої дифузійної здатності рідин, але не зумовлюють їх текучість

Твердження є невірним: в) У грубо обробленої поверхні основну роль у виникненні сил тертя відіграє молекулярне зчеплення, а при високій чистоті поверхні − зчеплення нерівностей.

Твердження є невірним: в) Швидкість центра мас механічної системи дорівнює відношенню імпульсу цієї системи до її прискорення.

Твердження є невірним: в) Якщо ж А12<0, то матеріальна точка (система) поглинає свою кінетичну енергію, здійснюючи роботу проти зовнішніх сил.

Твердження є невірним: г) Безрозмірний коефіцієнт пропорційності μ, називають коефіцієнтом тертя кочення.

Твердження є невірним: г) В’язкість рідин зумовлена силами міжмолекулярної взаємодії, які не обмежують рухливість молекул.

Твердження є невірним: г) Величиною об’ємної деформації є абсолютна зміна довжини.

Твердження є невірним: г) Верхню межу напруження при якій ще виконується лінійна залежність між  і  називають межею текучості.

Твердження є невірним: г) взаємозв’язок між трьома основними характеристиками тіл знаходиться у фізичному змісті першого закону Ньютона;

Твердження є невірним: г) Вимірюють залежність коефіцієнта теплового розширення від температури приладами, які називають барометрами.

Твердження є невірним: г) Головними особливостями рідин є їхня здатність не зберігати свій об’єм, який під дією сил тяжіння набуває форми посудини, та існування в рідині вільної поверхні.

Твердження є невірним: г) Для більшості однорідних ізотропних тіл модуль зсуву чисельно дорівнює модулю Пуассона.

Твердження є невірним: г) Для газів − з підвищенням температури в’язкість спадає за законом Пулюя.

Твердження є невірним: г) Для зменшення нагрівання, яке негативно впливає на пружні властивості тіл, важливі деталі машин виготовляють з матеріалів з широкою петлею гістерезису.

Твердження є невірним: г) Для розуміння природи тих чи інших сил, необов’язково вивчити механічні властивості тіл, достатньо розглянути рух, який може відбуватися між тілами.

Твердження є невірним: г) Для характеристики роботи, яку виконує сила за одиницю часу в механіці існує поняття потужності. Це є векторна величина.

Твердження є невірним: г) Для явища адсорбції є характерним збільшення вільної поверхневої енергії системи.

Твердження є невірним: г) Довільна система прагне мати максимум енергії, а для рідини це можливе, маючи мінімально можливу поверхню.

Твердження є невірним: г) Закон руху центра мас твердить, що центр мас механічної системи рухається як матеріальна точка, маса якої дорівнює масі всієї системи і на яку діє сила, рівна головному вектору прикладених до системи внутрішніх сил.

Твердження є невірним: г) Збільшення сили тертя ковзання при невеликих швидкостях пояснюється тим, що під час руху тіла, мікроскопічні виступи, які є на його поверхні, не встигають «западати» в заглиблення поверхні другого тіла як це є під час спокою. Оскільки деформуються лише верхівки виступів, то сила пружного опору збільшується.

Твердження є невірним: г) Зміна механічної енергії відбувається не під впливом діючих сил а зовсім з інших причин.

Твердження є невірним: г) Ісаак Ньютон експериментально встановив, що прикладена сила до однієї з пластин, що знаходяться в рідині, обернено пропорційна площі  пластин, їх відносній швидкості  і пропорційна віддалі між ними.

Твердження є невірним: г) Кінетична енергія механічної системи дорівнює добутку кінетичних енергій всіх частин (точок) цієї системи.

Твердження є невірним: г) Коефіцієнт тертя ковзання не залежить від матеріалу і стану поверхні тіла, а лише від відносної швидкості руху.

Твердження є невірним: г) Максимальна сила тертя спокою не залежить від того, скільки часу тіла знаходяться у контакті одне з одним.

Твердження є невірним: г) Між модулями пружності N і E та коефіцієнтом Пуассона існує зв’язок, оскільки вони є характеристиками різних процесів, під час яких відбувається переміщення атомів у кристалічній ґратці під дією зовнішніх сил.

Твердження є невірним: г) Напруження, при якому виявляється помітна залишкова деформація (~0,2%), називають межею пропорційності.

Твердження є невірним: г) Основний вплив на величину лобового опору має форма передньої частини тіла, а не задньої, тобто тої, позаду якої утворюються «збурення».

Твердження є невірним: г) Підвищення температури рідини призводить до збільшення коефіцієнта поверхневого натягу за лінійним законом, це пояснюється тим, що зменшується різниця між густинами рідини та її насиченої пари.

Твердження є невірним: г) Після початку дії зовнішньої сили, деформація досягає певного значення відразу, а не через деякий проміжок часу.

Твердження є невірним: г) Рідинами називають такі тіла, які в земних умовах не здатні зберігати об’єм, але здатні зберігати форму. До характеристики рідин додамо ще й те, що всі її частини не здатні вільно рухатись одна відносно одної.

Твердження є невірним: г) Робота потенціальної сили залежить від вигляду траєкторії точки між початковим і кінцевим положеннями, і від закону руху точки вздовж траєкторії.

Твердження є невірним: г) Сила тертя кочення для тіл з тих самих матеріалів є більшою ніж сила тертя ковзання.

Твердження є невірним: г) Сили, що діють на кожну молекулу поверхневого шару рідини врівноважуються, рівнодійна їх рівна нулю.

Твердження є невірним: г) Сили, які призводять до зміни швидкості руху шарів рідини, називаються силами поверхневого натягу.

Твердження є невірним: г) Тертя, що виникає під час відносного руху між твердим тілом і рідиною або газом, а також між шарами цих середовищ, називають зовнішнім, або в’язким.

Твердження є невірним: г) тіла, вільні від зовнішнього впливу, не зберігають стан спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно Землі;

Твердження є невірним: г) Турбулентні потоки, які є найбільш поширеним видом руху рідин і газів у природі, умовно розглядають як не стаціонарний потік з усередненими характеристиками.

Твердження є невірним: г) усякій дії ніколи немає рівної за модулем і протилежної за напрямом протидії;

Твердження є невірним: г) Фізичний зміст рівняння Бернуллі полягає у тому, що воно виражає закон збереження маси для ідеального  нестисливого потоку рідини або газу.

Твердження є невірним: г) Центром мас (центром інерції) системи матеріальних точок називається геометрична точка С, радіус-вектор якої дорівнює сумі добутків мас всіх матеріальних точок системи на їх радіус-вектори.

Твердження є невірним: г) Частину рідини, обмежену трубками течії, називають лінією течії.

Твердження є невірним: г) Якщо в незбуреному потоці тиск рідини становить ро, то в області утворення «вихрової доріжки» тиск є більшим ніж ро

Твердження є невірним: г) Якщо в рідину долити іншу рідину, коефіцієнт поверхневого натягу якої більший, то вона буде поглинатися у поверхневих шарах, що призведе до зменшення поверхневого натягу основної рідини, такі речовини називають поверхнево активними.

Твердження є невірним: г) Якщо робота сили не залежить від форми траєкторії руху матеріальної точки (системи), то такі системи називаються неконсервативними..

Твердження є невірним: д) Дійсна форма, якої набуває рідина не визначається співвідношенням трьох сил: сили поверхневого натягу, сили тяжіння та сили взаємодії молекул рідини зі стінками посудини.

Твердження є невірним: д) Сили, що не забезпечують існування вільної поверхні в рідині, і не перешкоджають її збільшенню, називаються силами поверхневого натягу.

Твердження є невірним: д) А зменшення сили тертя ковзання при великих швидкостях, пов’язане з руйнуванням виступів і їх роздробленням.

Твердження є невірним: д) Адсорбція ПАР на поверхні твердих тіл веде до адсорбційного підвищення міцності твердих тіл.

Твердження є невірним: д) В техніці підшипники кочення мають менше застосування ніж підшипники ковзання.

Твердження є невірним: д) Внутрішні сили взаємодії частин системи можуть викликати зміни швидкостей цих частин, але вони ще й можуть вплинути на сумарний імпульс цілої системи і на швидкість її центра мас.

Твердження є невірним: д) Газоподібними тілами або газами називають такі тіла, які в земних умовах здатні зберігати і об’єм, і форму.

Твердження є невірним: д) Граничне напруження, при якому ще не виникає залишкова деформація, називають межею текучості.

Твердження є невірним: д) дві сили завжди можуть компенсувати одна одну, навіть якщо вони прикладені до різних точок.

Твердження є невірним: д) Для рідин є характерною велика стисливість β, тому вони мають певний власний об’єм.

Твердження є невірним: д) Елементарною роботою сили на малому шляху прикладання сили є векторний добуток маси на радіус вектор переміщення.

Твердження є невірним: д) З протилежного боку від «вихрової доріжки» тиск рідини згідно закону Бернуллі дорівнює , тобто є меншим ніж у незбуреному потоці.

Твердження є невірним: д) З рівняння Бернуллі слідує, що тиск більший там, де швидкість менша, тобто де більший переріз, а це пояснюється тим, що при переході рідини з ширшої частини у вужчу, швидкість рідини спадає, вона рухається з повільніше.

Твердження є невірним: д) За межею текучості лежить область пропорційності − неперервне зростання деформації тіла з часом при майже сталому напруженні.

Твердження є невірним: д) Зауважимо також, що і окремі частини тіл у вільному стані ніколи не здатні зберігати незмінним своє розміщення одні відносно одних.

Твердження є невірним: д) Зі збільшенням температури в’язкість рідин збільшується, а отже, коефіцієнт дифузії при цьому зменшується.

Твердження є невірним: д) Кінетична енергія матеріальної точки (чи системи) є мірою її механічного руху, вона вимірюється потужністю, яку може здійснити ця точка (система) при її гальмуванні до повної зупинки.

Твердження є невірним: д) Коефіцієнт поверхневого натягу не залежить від природи рідини, температури, а також від природи та стану середовища, з яким межує її поверхня.

Твердження є невірним: д) Коефіцієнтом стисливості є фізична величина, яка чисельно дорівнює абсолютній зміні об’єму тіла при усесторонній дії на нього тиску рівного одиниці.

Твердження є невірним: д) Кочення відрізняється від обертання як такого тим, що під час кочення «миттєва» вісь, навколо якої крутиться тіло не може змінювати свою орієнтацію відносно двох точок на тілі, які є діаметрально протилежними, а під час обертання тіла це відбувається.

Твердження є невірним: д) Ламінарний рух, це такий рух рідини, при якому шари рідини ковзають один відносно одного і перемішуються, при цьому напрями швидкості частинок у довільному перерізі не є паралельні між собою.

Твердження є невірним: д) Модуль зсуву − це величина, що пропорційна до коефіцієнта зсуву.

Твердження є невірним: д) Молекули поверхневого шару мають нестачу потенціальної енергії, яку називають поверхневою.

Твердження є невірним: д) Перепад тиску у в’язкій рідині є обернено пропорційним середній швидкості, і це пояснюється тим, що зі зменшенням середньої швидкості потоку рідини в трубі зростає градієнт швидкості, оскільки в пристінковому шарі швидкість рівна нулю, а з ростом градієнта швидкості збільшуються сили в’язкого тертя між усіма шарами рідини.

Твердження є невірним: д) під час дії на тіло або матеріальну точку кількох сил виконується принцип незалежності рухів.

Твердження є невірним: д) Після припинення дії зовнішньої сили, деформація зникає миттєво.

Твердження є невірним: д) Потужністю сили називають добуток елементарної роботи, виконаної силою за малий проміжок часу на величину цього часу.

Твердження є невірним: д) Пояснення пружної післядії та гістерезису базується на внутрішній будові тіл, бо всі тіла і навіть монокристали, складаються з мікроскопічних областей, які певним чином ізольовані.

Твердження є невірним: д) При значній силі нормального тиску і довготривалому контакті відбувається пластична деформація виступів на поверхні тіл. Через «сплющення» виступів збільшується площа контакту і зростає роль молекулярного зчеплення, а це сприяє злипанню тіл і призводить до зниження максимальної сили тертя спокою.

Твердження є невірним: д) При одній і тій же силі нормального тиску максимальна сила тертя спокою (а отже, і коефіцієнт μ) залежить від фізичної природи тіл, що дотикаються та їх відносної швидкості.

Твердження є невірним: д) При статичній та однорідній деформації пружне тангенціальне напруження, що виникає в тілі, буде рівним по модулю, і за напрямком сколюючому зусиллю.

Твердження є невірним: д) Робота консервативної сили вздовж замкнутої траєкторії ніколи не дорівнює нулю.

Твердження є невірним: д) Саме по собі зовнішнє тертя поділяють на сухе і мокре.

Твердження є невірним: д) Сили тиску, що діють на бічну поверхню рухомої рідини виконують роботу, оскільки вони завжди перпендикулярні до напряму руху частинок рідини.

Твердження є невірним: д) Сили, які призводять до зміни швидкості руху шарів рідини, називаються силами зовнішнього тертя.

Твердження є невірним: д) Теплоємність рідин, як правило, не відрізняється від теплоємностей твердих тіл і теплоємностей газів.

Твердження є невірним: д) Усі сили, які не являються дисипативними називаються неконсервативними силами.

Твердження є невірним: д) усі системи відліку, для яких виконується перший закон Ньютона, отримали назву неінерціальних систем відліку; землю ми можемо вважати інерціальною системою лише для вказаних обмежених інтервалів часу і віддалей.

Твердження є невірним: д) Центр мас − це геометрична точка, для якої сума добутків мас всіх матеріальних точок, що утворюють механічну систему на їх радіус-вектори, проведені з цієї точки, дорівнює головному вектору всіх зовнішніх сил.

Твердження є невірним: д) Швидкість при якій ламінарний рух переходить у турбулентний називається стаціонарною.

Твердження є невірним:а) Усі тіла, що не входять у дану механічну систему називають внутрішніми тілами, а сили, що діють з боку цих тіл на тіла механічної системи, − зовнішніми силами.

Тертя, що виникає під час відносного переміщення твердих тіл, які дотикаються, називається: б) зовнішнім;

Тертя, що виникає під час відносного руху між твердим тілом і рідиною або газом, а також між шарами цих середовищ, називають: в) внутрішнім;

Тіло А починає рухатись рівноприскорено з початковою швидкістю 2 м/с. Через 10 с після початку руху тіла А з цієї ж точки починає рухатись тіло В, з початковою швидкістю 12 м/с і з тим самим прискоренням. При якому найбільшому значенні прискорення, тіло В наздожене тіло А? б) 1 м/с2;

Тіло вільно падає з висоти 1 км. Нехтуючи опором повітря, визначити, скільки часу затратить тіло на проходження перших 10 м свого шляху і останніх 10 м свого шляху. д) 1,43 с, 0,1 с.

Тіло вільно падає з висоти 20 м. Який шлях воно пройде за першу і останню 0,1 с свого руху? Опір повітря не враховувати. г) 0,05 м, 1,95 м;

Тіло кинули зі швидкістю 10 м/с під кутом 45? до горизонту. Визначити радіус кривизни траєкторії тіла через 1 с після початку руху. Опором повітря знехтувати. г) 6,3 м;

Тіло кинули зі швидкістю 14,7 м/с під кутом 30? до горизонту. Знайти нормальне і тангенціальне прискорення тіла через 1,25 с після початку руху. Опором повітря знехтувати. а) 3,76 м/с2, 9,3 м/с2;

Тіло кинули зі швидкістю υо під деяким кутом до горизонту. Визначити величину початкової швидкості, якщо відомо, що найбільша висота піднімання тіла 3 м, а радіус кривизни траєкторії тіла у верхній точці траєкторії 3 м. Опором повітря знехтувати. д) 9,4 м/с.

Тіло кинули під кутом до горизонту. Виявилось, що максимальна висота підйому рівна четвертій частині дальності польоту. Нехтуючи опором повітря, визначити під яким кутом було кинуто тіло. г) 45о;

Тіло ковзає по похилій площині, що утворює з горизонтом кут 45˚. Пройшовши відстань 36,4 см, тіло набуває швидкості 2 м/с. Чому дорівнює коефіцієнт тертя між тілом та площиною? б) 0,2;

Тіло ковзає по похилій площині, що утворює з горизонтом кут 45˚. Залежність пройденого тілом шляху від часу задається рівнянням S = Сt?, де С = 1,73 м/с?. Визначити коефіцієнт тертя між тілом та площиною. в) 0,5

Тіло ковзає спочатку по похилій площині з кутом нахилу 30˚, а потім рухається по горизонтальній поверхні. Визначити, чому дорівнює коефіцієнт тертя, якщо відомо, що тіло проходить по горизонтальній поверхні таку саму відстань, як і по похилій площині. д) 0,07.

Тіло масою 0,5 кг рухається прямолінійно і залежність пройденого шляху від часу задається рівністю S=А−Вt+Сt?−Dt?, де С = 5 м/с? і D = 1 м/с?. Визначити величину сили, що діє на тіло в кінці першої секунди руху. б) 2 Н;

Тіло масою 100 г кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 40 м/с. У верхній точці воно опинилось через 2 с. Знайти середнє значення сили опору повітря, що діяла на тіло під час його підйому. в) 1 Н;

Тіло масою 2 кг падає вертикально вниз із прискоренням 5 м/с?. Визначити силу опору під час руху тіла. в) 10 Н;

Тіло, кинуте вертикально вгору, повернулося на землю через 3 с. Якою була початкова швидкість тіла і на яку висоту воно піднялося? Опором повітря знехтувати. в) 14,7 м/с, 11 м;

Тіло, кинуте під кутом до горизонту, перебувало в польоті 2,2 с. Визначити найбільшу висоту підйому тіла. Опором повітря знехтувати. в) 6,05 м;

Тонка дерев’яна паличка, закріплена шарнірно одним кінцем, і опущена вільним кінцем у воду. Яка частина довжини палички (в %) буде знаходитись у воді під час рівноваги? Густина дерева 640 кг/м?. в) 40%;

Точка рухається по колу радіус якого 20 см зі сталим тангенціальним прискоренням 5 см/с?. Через який час після початку руху нормальне прискорення точки буде рівним тангенціальному? д) 2 с.

Точка рухається по колу, радіус якого 10 см, зі сталим тангенціальним прискоренням. Визначити тангенціальне прискорення цієї точки, якщо до кінця п’ятого оберту після початку руху швидкість її стала 79,2 см/с. г) 0,1 м/с2;

Точка, в якій зникає відмінність між рідиною і її насиченою парою, називається: б) критичною;

Точка, яка відповідає рівновазі між трьома фазами речовини, називається: б) потрійною;

Траєкторія − це:  в) це множина всіх тих точок, через які послідовно проходить тіло за час руху в даній системі відліку;

Трамвай рухається з прискоренням 0,5 м/с?. Визначити коефіцієнт тертя, якщо одна половина потужності двигуна йде на подолання сили тертя, а друга половина йде на збільшення швидкості руху. в) 0,05;

Тролейбус, рухаючись зі стану спокою, на шляху 50 м набув швидкості 36 км/год. Сила тяги двигуна тролейбуса 14 кН, а коефіцієнт опору − 0,4. Яка маса тролейбуса? а) 2,8 т;

Тролейбус, рухаючись зі стану спокою, на шляху 50 м набув швидкості 36 км/год. Сила тяги двигуна тролейбуса 14 кН, а коефіцієнт опору − 0,4. Яка маса тролейбуса? б) 4 МН;

У бічній поверхні циліндричної посудини знаходиться горизонтальний капіляр, внутрішнім радіусом 1 мм і довжиною 1,5 см. В посудину налили гліцерин, динамічна в’язкість якого − 1,0 Па·с. Рівень гліцерину в посудині підтримується сталим на висоті 0,18 м вище капіляра. Через який час із капіляра витече 5 см? гліцерину? а) 1,5 хв;

У бічній поверхні циліндричної посудини, радіусом 2 см, знаходиться горизонтальний капіляр, внутрішнім радіусом 1 мм і довжиною 2 см. В посудину налили касторове масло, динамічна в’язкість якого становить 12 г/см·с. Визначити залежність швидкості пониження рівня касторового масла в циліндричній посудині від висоти цього рівня над капіляром. Визначити числове значення цієї швидкості для висоти 26 см. г) 3·10−5м/с;

У бочку наливають воду зі швидкістю 200 см?/с. На дні бочки утворився отвір площею поперечного перерізу 0,8 см?. Нехтуючи в’язкістю води, визначити рівень води в бочці. а) 31,9см;

У дні циліндричної посудини є круглий отвір, діаметром 1 см. Діаметр посудини 0,5 м. Визначити залежність швидкості пониження рівня води в посудині від висоти цього рівня. Визначити числове значення цієї швидкості для висоти 0,2 м. в) 0,8 мм/с;

У посудину за одну секунду наливається 0,2 л води. Визначити діаметр отвору в дні посудини, якщо вода в ній підтримується на сталому рівні, що становить 8,3 см. д) 1,4 см.

Усі системи відліку, для яких виконується перший закон Ньютона, отримали назву: в) інерціальних систем відліку;

Фазовий перехід речовини з рідкого стану в стан пари, називають б) пароутворенням;

Фізична величина, що визначає відношення кінетичної енергії рідини до втрат енергії, зумовленої роботою сил в’язкості на шляху, що дорівнює характерній довжині, виражає: б) фізичний зміст числа Рейнольдса;

Фізична величина, що визначає відношення кінетичної енергії рідини до приросту енергії, зумовленої роботою сили тяжіння на шляху, що дорівнює характерній довжині, виражає: б) фізичний зміст числа Фруда;

Фізична величина, що дорівнює добутку маси матеріальної точки на її швидкість, називається: б) імпульсом матеріальної точки;

Фізична величина, що чисельно дорівнює силі, що діє перпендикулярно до контуру по дотичній до поверхні рідини, віднесеній до одиниці довжини контуру, що обмежує її поверхню, носить назву: б) коефіцієнт поверхневого натягу

Фізична величина, яка є кількісною мірою всіх змін вектора швидкості, називається: в) повним прискоренням руху тіла;

Фізична величина, яка кількісно характеризує взаємодію між тілами, під час якої тіла набувають прискорення, або деформуються, характеризує: д) силу.

Фізична величина, яка чисельно дорівнює величині вільної енергії, що припадає на одиницю площі поверхні рідини, носить назву: б) коефіцієнт поверхневого натягу;

Фізична величина, яка чисельно дорівнює механічному напруженню при відносній деформації стержня рівній одиниці, носить назву: б) модуль Юнга;

Функція U, яка залежить тільки від положення точки, різниця її значень між початковим і кінцевим положеннями і дорівнює роботі при переміщенні матеріальної точки між цими положеннями називається: б) потенціальною енергією матеріальної точки в полі консервативних сил;

Хлопчик котить обруч по горизонтальній дорозі зі швидкістю 7,2 км/год. На яку відстань може вкотитися обруч на гірку за рахунок його кінетичної енергії? Нахил гірки рівний 10 м на кожні 100 м шляху. г) 4,1 м;

Циліндричний бак, висотою 1 м, наповнений до краю водою. 1) За який час вся вода виллється через отвір, розміщений у дні бака? Площа поперечного перерізу отвору в 400 разів менша за площу поперечного перерізу бака.  г) 180 с;

Частотою обертання називається: а)  число обертів за одиницю часу;

Через блок перекинута нерозтяжна нитка, до кінців якої підвішене вантажі масами 2 кг і 0,5 кг. Вся система знаходиться в ліфті, який рухається вгору з прискоренням 2 м/с?. Визначити силу тиску блоку на вісь, якщо нитка і блок невагомі. а) 19,2 м;

Човен, рухаючись перпендикулярно до берега, зі швидкістю 7,5 км/год, опинився на другому боці берега на 150 м нижче за течією. Ширина ріки 500 м. Визначити: 1) швидкість течії ріки; 2) час, затрачений на переправу через річку. а) 0,6 м/с, 250 с;

Швидкість рівномірного руху – це в) кількісна міра стану руху тіла, яка дорівнює відношенню вектора переміщення, до проміжку часу, за який це переміщення відбулося;

Швидкість, при якій ламінарний рух течії переходить у турбулентний називається:  б) критичною;

Шлях − це: г) довжина траєкторії, вздовж якої відбувався рух тіла;

Що називають механічним рухом? а) зміна положення тіл або частин тіла одне відносно одного з плином часу;

Явище переходу речовин з однієї модифікації в іншу пов’язане з перебудовою кристалічної гратки і перебудовою атомів, називають: б) алотропією;

Явище при якому перехід твердого кристалічного тіла в рідкий стан, який супроводжується поглинанням теплоти, а подальше нагрівання спричинює процес випаровування, обумовлений відривом молекул з найбільшою енергією з поверхні тіла, називають: б) фазовим переходом першого роду;

Явище, під час якого густина і всі термодинамічні функції змінюються неперервно, а фізичні властивості (параметри) − стрибкоподібно (теплоємність, температурний коефіцієнт об’ємного розширення, ізотермічний коефіцієнт стисливості та ін.) і під час якого система не вбирає і не виділяє теплоту, носить назву: б)фазового переходу другого роду;

Явище, при якому густина і термодинамічні функції змінюються стрибкоподібно у точці переходу, яке супроводжується поглинанням або виділенням системою теплоти, яку називають прихованою теплотою, а температура і тиск під час цього явища залишаються сталими, називають: б) фазовим переходом першого роду;

Який тиск створює буровий насос під час закачування бурового розчину, густиною 1200 кг/м? у свердловину, якщо струмінь розчину з сопла витікає зі швидкістю 5 м/с? д) 15 кПа.

Який тиск створює компресор в фарбопульті, якщо струмина рідкої фарби витікає з нього зі швидкістю 25 м/с? Густина фарби 0,8 г/см?. б) 2,5·105 Па;

Якої маси баласт треба скинути з аеростата, що рухається рівномірно вниз, щоб він почав рухатися рівномірно вгору з тією ж швидкістю? Маса аеростата з баластом 1600 кг, піднімальна сила аеростата 12000 Н. Силу опору повітря вважати однаковою при русі вгору і вниз. д) 800 кг.

Якої найбільшої швидкості може досягнути дощова крапля діаметром 0,3 мм, якщо динамічна в’язкість повітря рівна 1,2·10-4 г/см·с? д) 4,1 м/с.

Якщо діюча сила пружності  напрямлена перпендикулярно до поверхні , то напруження, що виникає в тілі називаються: б) нормальним;

Якщо діюча сила пружності  напрямлена по дотичній до поверхні , то напруження, що виникає в тілі називаються: в) тангенціальним;

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *