Математика 11 клас. Розробки уроків. Рівень стандарту. Новий майстер-клас

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Посібник складено відповідно до чинної програми з математики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Видання містить плани-конспекти, у яких розкрито зміст навчального матеріалу кожного уроку, описано його основні структурні елементи, зазначено дидактичну мету. У посібнику наведено численні дидактичні матеріали, запропоновано різні форми й методи роботи з класом.

Автор: Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 370
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3.1  mb

Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником, призначеним для організації навчання математики на рівні стандарту.

До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план.
Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів

Зміст
Передмова 3
Тема 3. Показникова і логарифмічна функції
Урок № 1. Повторення відомостей про функцію 8
Урок № 2. Степінь із довільним дійсним показником 11
Урок № 3. Властивості та графіки показникової функції 14
Урок № 4. Логарифми та їхні властивості 18
Урок № 5. Основні властивості логарифмів. 23
Урок № 6. Логарифмічна функція. Її графік і властивості 27
Урок № 7. Показникові рівняння і нерівності 30
Урок № 8. Показникові рівняння і нерівності 33
Урок № 9. Логарифмічні рівняння і нерівності 36
Урок № 10. Логарифмічні рівняння і нерівності 39
Урок № 11. Показникова і логарифмічна функції 42
Урок № 12. Контрольна робота № 1 45
Урок № 11*. Показникова і логарифмічна функції 49
Тема 4. Похідна та її застосування
Урок № 13. Границя функції в точці 53
Урок № 14. Похідна функції 56
Урок № 15. Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст 60
Урок № 16. Правила диференціювання 64
Урок № 17. Похідна складеної функції 67
Урок № 18. Правила диференціювання 70
Урок № 19. Ознаки сталості, зростання і спадання функцій 73
Урок № 20. Екстремуми функції 76
Урок № 21. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків 80
Урок № 22. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків 83
Урок № 23. Найбільше і найменше значення функції на проміжку 86
Урок № 24. Найбільше і найменше значення функції на проміжку 90
Урок № 25. Похідна та її застосування 93
Урок № 26. Контрольна робота № 2 96
Урок № 25*. Похідна та її застосування 100
Тема 5. Інтеграл і його застосування
Урок № 27. Первісна та її властивості 103
Урок № 28. Правила знаходження первісних 106
Урок № 29. Визначений інтеграл, його геометричний зміст 110
Урок № 30. Визначений інтеграл, його геометричний зміст 115
Урок № 31. Визначений інтеграл, його геометричний зміст 118
Урок № 32. Обчислення площ плоских фігур 121
Урок № 33. Обчислення площ плоских фігур 126
Урок № 34. Застосування інтеграла в фізиці й техніці 130
Урок № 35. Інтеграл та його застосування 132
Урок № 36. Контрольна робота № 3 135
Урок № 35*. Інтеграл та його застосування. 139
Тема 6. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
Урок № 37. Випадкова подія. Відносна частота подій. Імовірність події 144
Урок № 38. Випадкова подія. Імовірність події 147
Урок № 39. Е лементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми й добутку 151
Урок № 40. Перестановки, розміщення, комбінації 154
Урок № 41. Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій 158
Урок № 42. Початкові відомості про статистику 162
Урок № 43. Г рафічне подання інформації про вибірку 165
Урок № 44. Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення 168
Урок № 45. Е лементи теорії ймовірностей і математичної статистики 171
Урок № 46. К онтрольна робота № 4 175
Урок № 45*. Елементи математичної статистики 179
Резервний час і повторення
Уроки 47–54 184
Геометрія (рівень стандарту )
Тема 3. Координати і вектори
Урок № 1. Прямокутні координати в просторі 185
Урок № 2. Відстань між точками в просторі. Координати середини відрізка 188
Урок № 3. Вектори в просторі 191
Урок № 4. Вектори в просторі. Дії над векторами 195
Урок № 5. Координати вектора в просторі. Формула для обчислення довжини вектора 198
Урок № 6. Додавання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори 201
Урок № 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами 204
Урок № 8. Дії над векторами, заданими координатами 207
Урок № 9. Декартові координати і вектори у просторі 210
Урок № 10. Контрольна робота № 1 213
Урок № 9*. Декартові координати і вектори у просторі 216
Тема 4. Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл
Урок № 11. Циліндри і призми 221
Урок № 12. Циліндри і призми 224
Урок № 13. Циліндри і призми 227
Урок № 14. Конуси і піраміди 230
Урок № 15. Деякі види пірамід 234
Урок № 16. Піраміди і конуси 237
Урок № 17. Зрізана піраміда і зрізаний конус 241
Урок № 18. Правильні многогранники 244
Урок № 19. Контрольна робота № 2 248
Урок № 20. Куля, сфера. Площина, дотична до сфери 253
Урок № 21. Куля і сфера 258Урок № 22. К уля і сфера. Тіла обертання 260
Урок № 23. Комбінації геометричних тіл 265
Урок № 24. Комбінації геометричних тіл 268
Урок № 25. Комбінації геометричних тіл 270
Урок № 26. Контрольна робота № 3 274
Урок № 27. Площа поверхні призми 279
Урок № 28. Площа поверхні призми 282
Урок № 29. Площа поверхні піраміди 284
Урок № 30. Площа поверхні піраміди 286
Урок № 31. Площі поверхонь многогранників 289
Урок № 32. Площа поверхні циліндра 292
Урок № 33. Площа поверхні конуса 295
Урок № 34. Площа поверхні сфери 299
Урок № 35. Контрольна робота № 4 302
Урок № 36. Об’єм призми і циліндра 307
Урок № 37. Об’єми призми і паралелепіпеда 310
Урок № 38. Об’єм циліндра 313
Урок № 39. Об’єм призми і циліндра 315
Урок № 40. Об’єм конуса і піраміди 318
Урок № 41. Об’єм піраміди 321
Урок № 42. Об’єм конуса 324
Урок № 43. Об’єм конуса і піраміди 327
Урок № 44. Об’єм кулі 332
Урок № 45. Об’єми тіл обертання 334
Урок № 46. Об’єми тіл 336
Урок № 47. Контрольна робота № 5 342
Урок № 46*(1). Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь 347
Урок № 46*(2). Розв’язування задач прикладного характеру із застосуванням формул об’ємів геометричних тіл 352
Резервний час і повторення
Уроки № 48–51 355
Додаток 356
Література 365

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *