Хімія 8 клас. Календарно-тематичне планування (Г.А. Лашевська)

Скачати файл
(1 бал, середній: 3,00 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: Г.А. Лашевська, А.А. ЛашевськаХімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.К. : Генеза, 2016згідно з навчальною програмою«ХІМІЯ 7–9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів,затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 № 664) зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№/дата Тема уроку Демонстрації, лабораторні досліди, домашній експеримент, розрахункові задачі  Домашнє завдання(§)
Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу 
1.                    1 Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення   1
2.                    2 Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині   2
3.                    3 Масова частка розчиненої речовини   3
Тема 1.Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
4.                    1 Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени 4
5.                    2 Періодичний закон Д.І. Менделєєва 5
6.                    3 Структура періодичної системи хімічних елементів Демонстрація1. Періодична система хімічних елементівД.І. Менделєєва (довга і коротка форми) 6
7.                    4 Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону Демонстрація.2. Моделі атомів 7
8.                    5       Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1–20. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1–20. Поняття про радіус атома Демонстрація1. Форми електронних орбіталей 8
9.                    6
10.                7 Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома   9
11.                8 Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома   10
12.                9
13.                10 Значення періодичного закону   11
14.                11 Узагальнення знань з теми   4–11
15.                12 Тематична контрольна робота 1  
16.                13 Аналіз результатів контрольної роботи 1  
17.                14 Захист навчальних проектів:1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.2. Форми періодичної системи хімічних елементів  
Тема 2.Хімічнийзв’язок і будоваречовини
18.                1 Природа хімічного зв’язку. Електронегативністьелементів. Ковалентнийзв’язок, йогоутворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул   12
19.                2  
20.                3 Йони. Йоннийзв’язок, йогоутворення   13
21.                4 Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йоннікристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток Демонстрації:2. Кристалічні ґратки різних типів.3. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.4. Фізичні властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови.Лабораторнийдослід
1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.
Домашнійексперимент1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску
14
22.                5 Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів 15
23.                6
24.                7 Узагальнення знань з теми 12–15
25.                8 Тематична контрольна робота 2  
26.                9 Аналіз результатів контрольної роботи 2.Захист навчального проекту 3. Залежністьфізичнихвластивостейречовинвідтипівкристалічнихґраток  
Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
27.                1 Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро Розрахунковазадача1. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі  16
28.                2 Молярна маса Розрахунковазадача2. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою  17
29.                3 Розв’язування розрахункових задач  
30.                4 Закон Авогадро. Молярний об’єм газів Розрахунковазадача3. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов 18
31.                5 Розв’язування розрахункових задач Розрахунковазадача4. Обчислення з використанням відносної густини газів
32.                6 Відносна густина газів   19
33.                7 Узагальнення знань з теми. Розв’язування розрахункових задач   16–19
34.                8 Тематична контрольна робота 3  
35.                9 Аналіз результатів контрольної роботи 3  
Тема 4.Основні класи неорганічних сполук
36.                1 Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура   20
37.                2 Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму,кількості речовини реагентів та продуктів реакцій   21
38.                3
39.                4 Оксиди. Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля Демонстрація7. Зразки оксидів  22
40.                5 Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами Демонстрація8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою. 23
41.                6
42.                7 Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів і вплив на довкілля Демонстрація9. Зразки основ.10. Таблицярозчинності кислот, основ, амфотернихгідроксидів та солей 24
43.                8 Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації Лабораторнідосліди:2. Діяводнихрозчинівлугів на індикатори.3. Взаємодіялугів з кислотами в розчині 25
44.                9 Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля Демонстрація11. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ 26
45.                10 Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля.  Заходи безпеки під час роботи з кислотами Демонстрація12. Зразки кислот  27
46.                11 Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів. Реакції заміщення та обміну Демонстрація13. Хімічнівластивості кислотЛабораторні досліди:4. Дія водних розчинів кислот на індикатори.5. Взаємодія хлоридної кислоти з металами 28
47.                12
48.                13 Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля Демонстрація14. Зразки солей  29
49.                14 Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями Демонстрація15. Хімічні властивості солейЛабораторні досліди:6. Взаємодія солей з лугами у водномурозчині.7. Реакціяобмінуміж солями в розчині.8. Взаємодіяметалівіз солями у водномурозчині.Домашній експеримент:2. Дія на сік столового буряка, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину 30
50.                15
51.                16 Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (у розчині, за стоплення). Поширеність амфотерних гідроксидів у природі та використання їх. Вплив на довкілля Демонстрація16. Доведення амфотерності цинк гідроксидуДомашній експеримент  31
52.                17 Практична робота 1 Практична робота1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 20–31
53.                18 Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей   32
54.                19
55.                20 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач Демонстрації:14. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.15. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду в теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугомЛабораторний дослід9. Розв’язуванняекспериментальних задач 33
56.                21
57.                22 Практична робота 2 Практична робота2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 20–33
58.                23 Узагальнення знань з теми  
59.                24 Контрольна робота 4  
60.                25 Аналіз результатів контрольної роботи 4  
Резервний час
61.                1 Захист навчальних проектів:4. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.5. Хімічний склад і використання мінералів.6. Вирощування кристалів солей.7. Впливхімічнихсполук на довкілля і здоров’ялюдини   4–33
62.                2
63.                3 Повторення й узагальнення знань з курсу хімії 8 класу  
64.                4 Підсумкова контрольна робота  
65.                5 Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи  
66.                6 Розв’язування розрахункових задач  
67.                7
68.                8 Екскурсії до краєзнавчого і/або мінералогічного музеїв, складання звітів про них   Звіт
69.                9
70.                10 Підсумковий урок    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *