Фізика 8 клас. Календарно-тематичне планування (В. Д. Сиротюк)

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: Сиротюк В.Д. Фізика: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2016, згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№ уроку Дата проведення Тема уроку Домашнє завдання Знання й уміння учнів
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год)
1   Тепловий рух. Температура тіла. Вимірювання температури тіл § 1. Підготувати короткі повідомлення про термометри Учень/учениця: знає й розуміє:

сутність теплового руху молекул; поняття температури, внутрішньої енергії, кількості теплоти, питомої теплоємності, питомої теплоти плавлення, пароутворення, згоряння палива та їхні одиниці;

особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини;

фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів, приклади використання наноматеріалів;

способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія;

два способи зміни внутрішньої енергії тіла;

види теплообміну;

види теплових машин;

графіки теплових процесів (нагрівання/охолодження, плавлення/тверднення, пароутворення/конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури, розрахунку кількості теплоти для різних теплових процесів, ККД теплової машини;

уміє: застосовувати набуті знання в процесі розв’язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; застосовувати рівняння теплового балансу, аналізувати графіки теплових процесів

 

2   Розширення твердих тіл § 2.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

3   Розширення рідин § 3.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

4   Розширення газів § 4.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

5   Розв’язування задач Задачі 4, 5, 8, 10, 15
6   Самостійна робота № 1 Аналіз розв’язків задач
7   Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін § 5.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

8   Види теплообміну § 6.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

9   Розв’язування задач Задачі 18, 22, 24, 28, 32, 41, 55
10   Самостійна робота № 2 Аналіз розв’язків задач
11   Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини § 7.

Робота з тестами

12   Тепловий баланс § 8. Підготовка до лабораторної роботи № 1
13   Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури Підготовка до лабораторної роботи № 2
14   Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини Повторення

§ 1–8.

Робота з тестами

15   Розв’язування задач Задачі 58, 61, 64, 66, 69
16   Контрольна робота № 1 Аналіз розв’язків задач
17   Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів § 9.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

18   Агрегатні стани речовини § 10.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

19   Плавлення і кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення речовини § 11.

Задачі 70–75

20   Розв’язування задач Задачі 76–81
21   Самостійна робота № 3 Аналіз розв’язків задач
22   Випаровування і конденсація рідин. Питома теплота пароутворення речовини § 12.

Задачі 82–87

23   Розв’язування задач Задачі 88–94
24   Згоряння палива § 13.

Задачі 95–100

25   Розв’язування задач Задачі 101–106
26   Теплові двигуни. Екологічні проблеми використання теплових двигунів § 14.

Задачі 107–112

27   Закон збереження енергії в механічних і теплових процесах. Коефіцієнт корисної дії (ККД) теплового двигуна § 15–16. Задачі 117–122
28   Розв’язування задач Задачі 123–133
29   Контрольна робота № 2 Аналіз розв’язків задач. Робота з тестами
30   Узагальнювальний урок з розділу «Теплові явища» Розгляд завдань «Перевірте свої знання»
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год)
31   Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду § 17–18. Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас» Учень/учениця: знає й розуміє:

сутність електризації, взаємодії заряджених тіл, природи електричного струму в різних середовищах;

поняття електричного заряду, сили струму, напруги,  опору провідника, роботи і потужності електричного струму, електрохімічного еквіваленту та їхні одиниці;

закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу;

умови виникнення електричного струму;

види електричного розряду в газах;  формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму;

вміє: застосовувати набуті знання в процесі розв’язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; графічно зображати електричне поле, схеми простих електричних кіл; складати прості електричні кола; користуватися вимірювальними приладами для визначення силу струму, напруги, опору; розраховувати спожиту електричну енергію за допомогою електричного лічильника;

дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час роботи з електричними приладами й пристроями;

виявляє ставлення і оцінює:

прояви електричного поля, параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в сучасному житті

32   Закон збереження електричного заряду § 19.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

33   Електричне поле. Взаємодія  заряджених тіл. Закон Кулона § 20–21. Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»
34   Розв’язування задач Задачі 155–183
35   Контрольна робота № 3 Аналіз розв’язків задач. Розгляд завдань «Перевірте свої знання»
36   Електричний струм. Джерела електричного струму § 22.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

37   Електричне коло і його складові частини § 23.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

38   Електричний струм у металах. Дії електричного струму. Напрямок електричного струму § 24–25. Задачі 184–201
39   Розв’язування задач. Самостійна робота № 4 Аналіз розв’язків задач
40   Сила струму. Амперметр § 26.

Задачі 202–210

41   Електрична напруга. Вольтметр § 27.

Задачі 211–218

42   Електричний опір провідників. Одиниці опору § 28.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

43   Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола § 29.

Задачі 220–239

44   Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Реостати § 30. Підготовка до лабораторної роботи № 3
45   Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра Повторення

§ 22–30. Робота з тестами

46   Розв’язування задач Задачі 239–254
47   Контрольна робота № 4 Аналіз розв’язків задач
48   Послідовне з’єднання провідників § 31. Підготовка до лабораторної роботи № 4
49   Лабораторна робота № 4.  Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників Задачі 255–258
50   Паралельне з’єднання провідників § 32. Підготовка до лабораторної роботи № 5
51   Лабораторна робота № 5.  Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників Задачі 261–267
52   Робота і потужність електричного струму § 33–34
53   Закон Джоуля–Ленца. Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади § 35–36.

Задачі 268–285

54   Розв’язування задач. Самостійна робота № 5 Аналіз розв’язків задач
55   Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів § 37
56   Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди § 38.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

57   Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями § 39.

Задачі з розділу «Фізичні задачі навколо нас»

58   Розв’язування задач Задачі 286–310
59   Контрольна робота № 5 Аналіз розв’язків задач
60   Узагальнювальний урок з розділу «Електричні явища. Електричний струм» Розгляд завдань «Перевірте свої знання»
Виконання індивідуальних навчальних проектів (6 год)
61–63   Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води.

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси

Підготовка проектів Учень/учениця вміє  здобувати інформацію під час планування, проведення та аналізу результатів виконання проекту

 

64–66   Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Вплив електричного струму на людський організм

Підготовка проектів
Резервні години
67   Розгляд презентацій щодо проектів Підготовка презентацій Учень/учениця вміє  представляти результати проекту
68   Розгляд презентацій щодо проектів
69   Розгляд презентацій щодо проектів
70   Підбиття підсумків за навчальний рік    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *