Фізика в означеннях, таблицях і схемах 7-11 класи (Серія “Рятівник”)

Скачати файл
(1 бал, середній: 5,00 із 5)
Завантаження...

Зміст посібника відповідає чинній програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів. Довідник містить основні фізичні закони, визначення, терміни тощо. Зручне розташування ма те р і а лу у вигляді таблиць і схем та міжсторінкові посилання значно полегшують роботу.

Автор: Ю.Є. Крот
Видавництво:
 Ранок
Рік видання:
 2011
Кількість сторінок: 113
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.8 mb

Посібник допоможе школярам узагальнити і систематизувати знання з фізики, вдосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Призначено для учнів 7–11 класів, абітурієнтів і вчи телів фізики.

Зміст
мехАнІКА
Кінематика ………………………………………………………………..8
Основні поняття ……………………………………………………..8
Рівномірний прямолінійний рух ………………………………….9
Рівнозмінний прямолінійний рух …………………………………9
Додавання швидкостей …………………………………………… 10
Прискорення ……………………………………………………….. 10
Рівняння кінематики рівноз м і н но го прямолінійного руху
(при a

=const ) ……………………………………………………. 11
Графіки залежності кіне ма тич них величин від часу ……….. 11
Рівномірний криволінійний рух ……………………………….. 12
Характеристики руху ма те р і аль ної точки по колу
(або обертання тіла) ……………………………………………….. 12
Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту ……………………. 13
Динаміка ………………………………………………………………… 13
Основні поняття …………………………………………………… 13
Імпульс ……………………………………………………………… 14
Сила. Імпульс сили ……………………………………………….. 14
Закони динаміки (закони Ньютона) ……………………………. 15
Густина ……………………………………………………………… 16
Додавання сил ……………………………………………………… 16
Принцип відносності Галілея ……………………………………. 17
Гравітація (всесвітнє тяжіння) ………………………………….. 17
Теорії (гіпотези) гравітації ………………………………………. 17
Сила тяжіння ………………………………………………………. 18
Центр ваги ………………………………………………………….. 19
Вага ………………………………………………………………….. 19
Залежність ваги тіла від його прискорення …………………… 19
Рух штучних супутників Землі ………………………………… 19
Перша космічна швидкість ……………………………………… 20
Момент сили ……………………………………………………….. 20
Пружність ………………………………………………………….. 20
Закон пружних деформацій (за кон Гука). …………………….. 21
Механічні властивості тіл ……………………………………….. 21
Сили тертя ………………………………………………………….. 22
Закон збереження імпульсу ……………………………………… 22
Реактивний рух ……………………………………………………. 23
Механічна робота ………………………………………………….. 23
Енергія ………………………………………………………………. 23
Закон збереження механічної енергії ………………………….. 24
Коефіцієнт корисної дії
статика …………………………………………………………………… 26
Статика твердого тіла …………………………………………….. 26
Рівновага тіла із закріпленою віссю обертання ………………. 26
Важіль ………………………………………………………………. 26
Статика рідин і газів ………………………………………………. 27
Тиск ………………………………………………………………….. 27
Закон Паскаля …………………………………………………….. 27
Власний тиск рідини ……………………………………………… 27
Сполучені посудини (відкриті) ………………………………….. 28
Закон Архімеда ……………………………………………………. 28
Атмосферний тиск ………………………………………………… 29
Гідравлічний прес …………………………………………………. 29
молеКУлярнА ФІЗИКА
Структура речовин ………………………………………………… 30
Особливості руху і взаємодії молекул ………………………….. 30
Ідеальний газ ………………………………………………………. 31
Основне рівняння МКТ газу ……………………………………… 31
Наслідки основного рівняння …………………………………… 31
Рівняння стану ідеального газу …………………………………. 32
Моль …………………………………………………………………. 32
Ізопроцеси в газах …………………………………………………. 33
Закон Шарля з використанням температури
за Цельсієм …………………………………………………………. 34
Адіабатний процес ………………………………………………… 35
Температурна шкала Кельвіна (тер мо ди на м і ч на шкала) …… 35
термодинаміка …………………………………………………………. 35
Робота в термодинаміці …………………………………………… 35
Внутрішня енергія речовини ……………………………………. 36
Закон збереження енергії ………………………………………… 36
Перший закон термодинаміки ………………………………….. 36
Застосування першого закону термодинаміки
до ізопроцесів і адіабатного процесу ……………………………. 36
Необоротність теплових процесів.
Другий закон термодинаміки …………………………………… 37
Теплові двигуни ……………………………………………………. 37
Цикл Карно ………………………………………………………… 37
Агрегатні стани речовини …………………………………………….. 38
Різновиди впорядкованості (на прикладах води і льоду) …… 38
Випаровування рідини і кон ден са ція пари ……………………. 38
Кипіння …………………………………………………………….. 39
Вологість повітря. Точка роси …………………………………… 39
Змочування. Капілярні явища ………………………………….. 39
Тверді тіла
Кристалічна ґратка. Еле мен тар на комірка …………………… 40
Анізотропія…………………………………………………………. 41
Рідкі кристали …………………………………………………….. 41
Аморфні тіла ……………………………………………………….. 41
Плавлення ………………………………………………………….. 42
Теплофізичні характеристики речовини ……………………… 42
Рівняння теплового балансу …………………………………….. 43
елеКтростАтИКА
електрична взаємодія тіл та її особливості ……………………….. 44
Носії електрики ……………………………………………………. 44
Роль тертя в електризації тіл ……………………………………. 44
Закон Кулона ………………………………………………………. 45
Закон збереження заряду ………………………………………… 46
електростатичне поле …………………………………………………. 46
Напруженість електростатичного поля ……………………….. 46
Лінії напруженості (силові лінії) ……………………………….. 47
Напруженість поля точкового заряду ………………………….. 47
Принцип суперпозиції полів …………………………………….. 48
Діелектрична проникність ………………………………………. 49
Потенціал електростатичного поля …………………………….. 50
Потенціальність елек т ро с та тич но го поля …………………….. 51
електрична ємність ……………………………………………………. 51
Конденсатори ………………………………………………………. 52
Ємність плоского конденсатора …………………………………. 52
З’єднання конденсаторів …………………………………………. 53
Енергія електростатичного поля ……………………………….. 53
елеКтроДИнАмІКА
електричний струм …………………………………………………….. 54
Сила струму ………………………………………………………… 55
Джерела струму. Електрорушійна сила ……………………….. 55
Закон Ома для однорідної ділян ки кола.
Електрична провідність і опір …………………………………… 56
Закон Ома для повного кола …………………………………….. 57
Робота й потужність струму. За кон Джоуля — Ленца ………. 57
Носії опору в колах. З’єднання резисторів ……………………. 58
електричний струм у різних середовищах ………………………… 59
Надпровідність …………………………………………………….. 59
Струм в електролітах. Електроліз ……………………………… 59
Струм у газі …………………………………………………………. 60
Струм у вакуумі ……………………………………………………. 61
Емісія електронів ………………………………………………….. 61
Вакуумні діод і тріод
Струм у напівпровідниках ……………………………………….. 62
Напівпровідниковий діод ………………………………………… 62
Транзистор …………………………………………………………. 63
мАгнетИЗм
Магнітне поле. Експериментальні факти ……………………… 64
Індукція маг н і т но го поля. Сила Лоренца ……………………… 65
Магнетизм струмів у провідниках різної форми ……………… 65
Сила Ампера ……………………………………………………….. 66
Закон взаємодії прямолінійних провідників
із струмом (закон Ампера) ……………………………………….. 67
Формулювання одиниці сили струму ………………………….. 67
Рамка зі струмом у магнітному полі ……………………………. 68
Речовини в магнітному полі …………………………………….. 68
Магнітний потік …………………………………………………… 70
Явище електромагнітної індукції ………………………………. 71
Правило Ленца …………………………………………………….. 71
Самоіндукція ………………………………………………………. 72
Енергія магнітного поля …………………………………………. 72
КолИвАння І хвИлІ
Поняття коливання (зокрема гармонічного) ……………………… 73
Характеристики гармонічного коливання ……………………. 74
Пружинний і математичний ма ят ни ки.
Формули періодів їх коливань ………………………………….. 74
Перетворення енергії при гар мо н і ч них коливаннях ………… 75
Затухаючі (згасаючі) коливання ……………………………….. 75
Вимушені коливання …………………………………………….. 76
Резонанс …………………………………………………………….. 76
Поняття механічних хвиль. Поперечні та поздовжні хвилі .. 77
Звук. Швидкість звуку …………………………………………… 77
Інтенсивність звуку. Гучність звуку …………………………… 78
електричні коливання ………………………………………………… 78
Процеси перетворення енергії у коливальному контурі ……. 79
Період коливань у контурі ………………………………………. 79
Вимушені електричні коливання. Змінний струм …………… 79
Генератор змінного струму ………………………………………. 80
Резонанс в електричному колі ………………………………….. 81
Трансформатори …………………………………………………… 81
Електромагнітні хвилі ……………………………………………. 82
Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль …… 82
Принципи радіозв’язку ………………………………………….. 82
оПтИКА
Шкала електромагнітних хвиль ………………………………… 83
Світло
геометрична (променева) оптика ……………………………………. 84
Закони відбивання світла ………………………………………… 84
Закони заломлення світла ……………………………………….. 84
Повне відбивання світла …………………………………………. 85
Побудова зображення предмета у плоскому дзеркалі ……….. 86
Побудова зображень у лінзах ……………………………………. 86
хвильова оптика ……………………………………………………….. 88
Когерентність ………………………………………………………. 88
Інтерференція ……………………………………………………… 88
Дифракція ………………………………………………………….. 89
Дисперсія. Розкладання біло го світла у спектр ………………. 90
Види спектрів ………………………………………………………. 90
сУчАснА ФІЗИКА
елементи спеціальної теорії відносності …………………………… 91
Принцип відносності Ейнштейна ………………………………. 91
Відносність довжини і часу………………………………………. 91
Релятивістський закон до да ван ня швидкостей ………………. 92
Взаємозв’язок енергії й маси ……………………………………. 92
Квантова оптика ……………………………………………………….. 93
Фотоефект і його закони …………………………………………. 93
Атомна і ядерна фізика ……………………………………………….. 95
Моделі атома ……………………………………………………….. 95
Досліди Резерфорда ……………………………………………….. 95
Постулати Бора ……………………………………………………. 96
Схеми будови і принципу дії рубінового лазера ……………… 96
Склад ядер атомів. Ізотопи ………………………………………. 97
Дефект маси. Енергія зв’язку ядер …………………………….. 97
Ядерні реакції ……………………………………………………… 98
Радіоактивність ……………………………………………………. 98
Закон радіоактивного розпаду ………………………………….. 99
Методи реєстрації іонізуючих випромінювань ………………. 99
Лічильник Гейгера ………………………………………………… 99
Камера Вільсона …………………………………………………… 99
Бульбашкова камера ……………………………………………… 99
Поділ ядер урану ………………………………………………….100
Термоядерні реакції ………………………………………………100
Додаток ……………………………………………………………………..101
Алфавітний покажчик ……………………………………………………110
Література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *