Усі уроки української мови в 6 класі

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Розробки (конспекти) уроків української мови для 6 класу. У посібнику вміщено 105 планів-конспектів уроків української мови в 6 класі, що відповідають новій програмі для 12-річної школи. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання.

Дидактичний матеріал уроків дає змогу реалізувати ціннісний навчальний, розвивальний і виховний аспекти української мови як навчального предмета. Для вчителів української мови і літератур, студентів ВНЗ.

Автор: С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 432
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2 mb

Зміст
Передмова 3
Вступ
Урок № 1. Краса й багатство української мови 7
Урок № 2. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові 13
Урок № 3. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови Навчальне аудіювання тексту художнього стилю 16
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого в 5 класі
Урок № 4. Словосполучення й речення Просте речення Головні члени речення 22
Урок № 5. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення Розділові знаки в простому реченні 25
Урок № 6. Складне речення Пряма мова 29
Урок № 7. Структура тексту Тема й основна думка тексту Види зв’язку речень у тексті 33
Урок № 8. Типи і стилі тексту Поняття про офіційно-діловий стиль 37
Урок № 9. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 3. Текст, його основні ознаки Структурні особливості тексту. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю 42
Урок № 10. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 4. Навчальний письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму 47
Урок № 11. Тематична контрольна робота № 1 з розділу «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» (диктант) Контрольне аудіювання художнього тексту монологічного характеру 51
Лексикологія
Урок № 12. Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова 57
Урок № 13. Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів 60
Урок № 14. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми 63
Урок № 15. Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів 67
Урок № 16. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 5. Типи мовлення Особливості побудови опису приміщення і природи Сполучення в одному тексті різних типів мовлення 72
Урок № 17. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 6. Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 77
Урок № 18. Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектизми, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми 80
Урок № 19. Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів 84
Урок № 20. Офіційно-ділова лексика 89
Урок № 21. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 7. Ділові папери План роботи 93
Урок № 22. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 8. Ділові папери Оголошення 96
Урок № 23. Тематична контрольна робота № 2 з розділу «Лексикологія» (тестові завдання) 99
Словотвір Орфографія
Урок № 24. Змінювання і творення слів Основні способи словотвору 104
Урок № 25. Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ Перехід слів з однієї частини мови в іншу 108
Урок № 26. Поняття про словотвірний словник Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів 111
Урок № 27. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 119
Урок № 28. Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-) 121
Урок № 29. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 125
Урок № 30. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень 129
Урок № 31. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 11. Навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі 131
Урок № 32. Складні слова Сполучні о, е у складних словах Правопис складних слів разом і через дефіс 133
Урок № 33. Творення і правопис складноскорочених слів 137
Урок № 34. Написання слів з пів- Словотворчий аналіз самостійних частин мови 141
Урок № 35. Тематична контрольна робота № 3 з розділу «Словотвір. Орфографія» (Тестові завдання) Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю 144
Морфологія Орфографія
Урок № 36. Загальна характеристика частин мови 151
Іменник
Урок № 37. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 155
Урок № 38. Іменники — назви істот і неістот Іменники загальні й власні 158
Урок № 39. Велика буква і лапки у власних назвах Система тренувальних вправ 161
Урок № 40. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 12. Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 164
Урок № 41. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 167
Урок № 42. Рід іменників Іменники спільного роду 171
Урок № 43. Число іменників Іменники, що мають форму тільки однини чи множини 174
Урок № 44. Відмінки іменників, їх значення 178
Урок № 45. Відмінювання іменників Поділ іменників на відміни 181
Урок № 46. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі 185
Урок № 47. Особливості творення іменників Морфологічний розбір іменників 188
Урок № 48. Тематична контрольна робота № 4 з розділу «Іменник як частина мови» (тестові завдання) 193
Правопис іменників
Урок № 49. Відмінювання іменників першої відміни 197
Урок № 50. Відмінювання іменників другої відміни 200
Урок № 51. Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду 204
Урок № 52. Правопис іменників І і ІІ відмін у кличному відмінку 208
Урок № 53. Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін 212
Урок № 54. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання 216
Урок № 55. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною 219
Урок № 56. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі 222
Урок № 57. Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) 226
Урок № 58. Правопис незмінюваних іменників Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 230
Урок № 59. Не з іменниками 234
Урок № 60. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 237
Урок № 61. Тематична контрольна робота № 5 з розділу «Відмінювання й правопис іменників» (диктант) 241
Прикметник
Урок № 62. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 244
Урок № 63. Групи прикметників за значенням 247
Урок № 64. Перехід прикметників з однієї групи в іншу Повні й короткі форми прикметників 251
Урок № 65. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 18. Навчальний письмовий докладний переказ художнього стилю з творчим завданням 255
Урок № 66. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 258
Урок № 67. Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників 262
Урок № 68. Прикметники твердої і м’якої груп Відмінювання прикметників 264
Урок № 69. Творення прикметників Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників 267
Урок № 70. Тематична контрольна робота № 6 з розділу «Прикметник як частина мови» (тестові завдання) Контрольне аудіювання тексту-розповіді наукового стилю 271
Правопис прикметників
Урок № 71. Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп 277
Урок № 72. Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- 282
Урок № 73. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-) 287
Урок № 74. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему 292
Урок № 75. Написання не з прикметниками 294
Урок № 76. Написання -н- і -нн- у прикметниках 299
Урок № 77. Написання складних прикметників разом і через дефіс 303
Урок № 78. Написання прізвищ прикметникової форми 308
Урок № 79. Тематична контрольна робота № 7 з розділу «Відмінювання й правопис прикметників» (диктант) Контрольне читання мовчки тексту діалогічного характеру 312
Числівник
Урок № 80. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 318
Урок № 81. Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові 324
Урок № 82. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 20. Навчальний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі 329
Урок № 83. Числівники прості, складні й складені Роздільне написання складених числівників 332
Урок № 84. Відмінювання кількісних числівників (система вправ) 335
Урок № 85. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках Уживання кількісних числівників з іменниками 341
Урок № 86. Відмінювання порядкових числівників Написання разом порядкових числівників на -тисячний 345
Урок № 87. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 351
Урок № 88. Творення числівників Морфологічний розбір числівників 354
Урок № 89. Тематична контрольна робота № 8 з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання) 359
Займенник
Урок № 90. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 363
Урок № 91. Розряди займенників за значенням 366
Урок № 92. Особові займенники, їх відмінювання Зворотний займенник себе 370
Урок № 93. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей 374
Урок № 94. Відносні й питальні займенники, їх відмінювання 379
Урок № 95. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання 384
Урок № 96. Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників Написання займенників з прийменниками окремо 387
Урок № 97. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 23. Складання й розігрування діалогів 391
Урок № 98. Присвійні, вказівні й означальні займенники Приставний н у формах особових і вказівних займенників 394
Урок № 99. Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників 400
Урок № 100. Тематична контрольна робота № 9 з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання) 405
Повторення в кінці року
Урок № 101. Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології 408
Урок № 102. Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії 411
Урок № 103. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого 414
Урок № 104. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії 416
Урок № 105. Підбиття підсумків за рік 420
Відомості про авторів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *