Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У посібнику вміщено 70 уроків української мови для 11 класу, які укладено за програмою академічного рівня, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Автор: Є.П. Голобородько
Видавництво: Основа
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 384
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.6  mb

Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

Зміст
Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11 класі (академічний рівень)

І СЕМЕСТР
Повторення вивченого в 10 класі.
Стилістика мови. Культура мовлення
Урок № 1. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні,
лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики ……………. 8
Урок № 2. Норма літературної мови як основне поняття
правильності мовлення, її варіативність …………………………….. 12
Урок № 3. Стилістичне забарвлення граматичних понять
і граматичних форм. Написання -н- у прикметниках,
дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн-
у прикметниках, прислівниках ………………………………………… 17
Урок № 4. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного
характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису
почутого: докладний запис, конспект ………………………………… 20
Урок № 5. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови ….. 30
Урок № 6. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного
характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису
прочитаного: докладний запис, конспект ……………………………. 33
Урок № 7. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки
у власних назвах ………………………………………………………….. 42
Урок № 8. Усний стислий переказ тексту публіцистичного
стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення
до подій, героїв, їхніх учинків) ………………………………………… 46
Урок № 9. Ступені порівняння. Написання складних
прикметників ……………………………………………………………… 52
Урок № 10. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного
стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення
до подій, героїв, їхніх учинків) ………………………………………… 55
Урок № 11. Повні й короткі, стягнені та нестягнені форми
прикметників ……………………………………………………………… 60
Урок № 12. Займенники й контекст. Синоніміка займенникових
форм. Правопис займенників …………………………………………… 64
Уроки № 13–14. Контрольний переказ із творчим завданням …….. 67
Урок № 15. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка
дієприкметників. Синоніміка дієприслівників ……………………… 71
Урок № 16. Пунктограми при відокремлених другорядних членах
речення ……………………………………………………………………… 74
Урок № 17. Контрольна робота (тест) …………………………………… 78
Стилістика простих речень
Урок № 18. Види простих речень і відтінки їх значень …………….. 86
Урок № 19. Діалог, складений відповідно до запропонованої
ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна
і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми ……. 89
Урок № 20. Синоніміка: двоскладних і односкладних речень;
неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових;
означено-особових і безособових ……………………………………….. 95
Урок № 21. Синоніміка мовних засобів вираження: присудка,
другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів …….. 98
Урок № 22. Виступ під час дискусії (підготовлений
і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну
теми, його композиція. Основні способи виступу ………………… 102
Урок № 23. Синоніміка відокремлених і невідокремлених
другорядних членів. Пунктограми у простому реченні ………….. 108
Уроки № 24–25. Контрольний твір ……………………………………. 111
Урок № 26. Вираження різноманітних смислових значень
за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій,
їх емоційно-експресивний характер …………………………………. 116
Урок № 27. Пунктограми у простому реченні. Практикум ………. 119
Урок № 28. Контрольна робота (тест). Контрольне читання
мовчки …………………………………………………………………….. 122
Урок № 29. Телефонна розмова як один із видів усного ділового
мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону
(sms) ……………………………………………………………………….. 139
Урок № 30. Контрольний диктант (семестрова контрольна
робота) …………………………………………………………………….. 145
Урок № 31. Основні вимоги до культури спілкування по телефону
і в інтернеті ………………………………………………………………. 146

ІІ СЕМЕСТР
Стилістика складних речень
Урок № 32. Види складних речень. Пунктограми у складному
реченні ……………………………………………………………………. 156
Урок № 33. Смислові відношення між частинами складних
речень ……………………………………………………………………… 160
Урок № 34. Усний докладний переказ тексту художнього стилю
з творчим завданням (висловленням власного ставлення
до подій, героїв, їхніх учинків) ………………………………………. 166
382 Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень
Урок № 35. Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних
речень; складних безсполучникових і складносурядних;
складних безсполучникових і складнопідрядних …………………. 170
Урок № 36. Письмовий докладний переказ тексту художнього
стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення
до подій, героів, їхніх учинків) ………………………………………. 174
Урок № 37. Синоніміка складнопідрядних і простих речень
з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами ……….. 179
Уроки № 38–39. Контрольний переказ із творчим завданням …… 183
Урок № 40. Пунктограми у складному реченні …………………….. 186
Урок № 41. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що
з’єднують складні сполучникові речення ………………………….. 189
Урок № 42. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що
вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення …… 192
Урок № 43. Пунктограми в складному реченні. Практикум …….. 195
Урок № 44. Реферат на тему, пов’язану з предметами,
що вивчаються, особливості його побудови і мовне
оформлення. Бібліографія …………………………………………….. 199
Уроки № 45–46. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що
вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту
з аудиторією ……………………………………………………………… 202
Урок № 47. Контрольна робота (тест) …………………………………. 206
Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення.
Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
Урок № 48. Пряма й непряма мова, її призначення
й граматично-смислові особливості ………………………………….. 216
Урок № 49. Стилістичні особливості авторських слів при прямій
мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі
й непрямій мові …………………………………………………………. 219
Урок № 50. Пунктограми при прямій мові ………………………….. 223
Урок № 51. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні:
етичні мовленнєві формули …………………………………………… 230
Урок № 52. Мовлення як предмет вивчення стилістики
і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне,
їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення:
позамовні ознаки й мовні ……………………………………………… 238
Урок № 53. Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів
кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри … 251
Урок № 54. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного
характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису
почутого: тези, докладний і короткий плани ……………………… 263
Урок № 55. Мовлення правильне й комунікативно доцільне.
Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки ………………….. 269
Узагальнення й систематизація найважливіших
відомостей з української мови
Урок № 56. Лексикологія і фразеологія ……………………………… 278
Урок № 57. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного
характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису
прочитаного: тези, докладний і короткий плани …………………. 285
Урок № 58. Морфологічна будова слова. Написання слів
із найуживанішими орфограмами …………………………………… 293
Урок № 59. Стаття на морально-етичну тему ……………………….. 300
Урок № 60. Частини мови ………………………………………………. 303
Урок № 61. Слово, словосполучення, речення ………………………. 307
Урок № 62. Просте речення. Члени речення. Складне речення …. 313
Урок № 63. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг
з протоколу ………………………………………………………………. 320
Урок № 64. Система розділових знаків ………………………………. 324
Урок № 65. Контрольний диктант (річна контрольна робота) …… 333
Урок № 66. Текст, його будова ………………………………………… 335
Урок № 67. Ділові папери. Офіційний лист. Доручення.
Розписка ………………………………………………………………….. 344
Урок № 68. Контрольна робота (контрольний тест). Контрольне
аудіювання ……………………………………………………………….. 348
Урок № 69. Аналіз контрольних робіт. Повторення ……………….. 361
Урок № 70. Повторення вивченого ……………………………………. 365
Тренувальні диктанти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *