Усі уроки української мови 5 клас, 2 семестр. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У посібнику вміщено всі уроки української мови для ІІ семестру 5 класу, які розроблено за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (автори — Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук, 2012 р.). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Автор:
 Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 272
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 60.6  mb

Зміст українською мовою
Календарно -тематичне планування уроків
української мови в 5 класі . ІІ семестр … 3
Урок № 57 Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис.
Орфограма (практично) … 9
Фонет ика . Орфоепія . Орфографія …. 9
Урок № 58 Ненаголошені голосні, що не перевіряються
наголосом … 12
Урок № 59 Основні правила переносу. Культура мовлення.
Засвоєння складних випадків слововживання.
Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів
мовлення … 16
Урок № 60 Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів …. 21
Урок № 61 Орфограма (практично). Орфографічний словник.
Орфографічна помилка (практично), її умовне
позначення … 24
Урок № 62 Тренувальні вправи з теми «Орфографія» … 28
Урок № 63 Урок розвитку комунікативних умінь № 14.
Твір-опис окремих предметів у художньому стилі … 32
Урок № 64 Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка.
Орфоепія» …. 36
Урок № 65 Контрольний диктант … 40
Урок № 66 Вимова приголосних звуків. Уподібнення
приголосних звуків …. 42
Урок № 67 Спрощення в групах приголосних. Слухання-
розуміння текстів різних стилів і типів мовлення … 48
Урок № 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 15.
Твір-розповідь на основі власного досвіду
в художньому стилі … 52
Урок № 69 Найпоширеніші випадки чергування голосних
і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] —
[і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] —
[з], [ц], [с] …. 55
Урок № 70 Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів … 59
Урок № 71 Основні випадки чергування у — в, і — й … 63
Урок № 72 Урок розвитку комунікативних умінь № 16.
Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Відгук про висловлювання товариша. Текст.
Удосконалення вміння правильної вимови
голосних і приголосних звуків у процесі виступів
із повідомленням на певну соціокультурну тему … 66
Урок № 73 Вимова префіксів з‑ (зі-, с‑), роз-, без- … 69
Урок № 74 Правопис. Позначення м’якості приголосних
на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо … 73
Урок № 75 Правила вживання знака м’якшення … 76
Урок № 76 Урок розвитку комунікативних умінь № 17.
Усний переказ художнього тексту розповідного
характеру з елементами роздуму … 80
Урок № 77 Правила вживання апострофа. Правильна вимова
та написання слів з апострофом …. 82
Урок № 78 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких
приголосних та збігу однакових приголосних
звуків …. 85
Урок № 79 Написання слів іншомовного походження.
Букви и, і. Словник іншомовних слів ….. 89
Урок № 80 Правопис знака м’якшення та апострофа в словах
іншомовного походження …. 93
Урок № 81 Подвоєння букв у загальних і власних назвах.
Виразне читання вголос …. 96
Урок № 82 Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія.
Орфографія» … 99
Урок № 83 Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика.
Орфоепія. Орфографія» … 101
Лекс икологія … 105
Урок № 84 Лексичне значення слова. Однозначні
й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним
і перекладним словниками. Культура мовлення.
Використання слів відповідно до їхнього
значення …. 105
Урок № 85 Використання багатозначних слів у прямому
й переносному значеннях. Культура мовлення.
Доцільність використання слів із переносним
значенням. Лексична помилка (практично) … 107
Урок № 86 Загальновживані (нейтральні) і стилістично
забарвлені слова … 109
Урок № 87 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми,
омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів,
синонімів. Словникові статті в словниках різних
типів … 113
Уроки № 88–89 Урок розвитку комунікативних умінь № 18–19.
Контрольний переказ художнього тексту
розповідного характеру з елементами опису
тварин ….. 115
Урок № 90 Тренувальні вправи з теми «Групи слів
за значенням» … 118
Урок № 91 Урок розвитку комунікативних умінь № 20.
Відповідь на уроках української мови в науковому
стилі …. 121
Урок № 92 Походження (етимологія) слова. Етимологічний
словник української мови …. 123
Урок № 93 Тренувальні вправи з теми «Лексикологія».
Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів
мовлення … 130
Урок № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 21.
Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса …. 137
Урок № 95 Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія»
(тестові завдання). Контрольна перевірка навичок
аудіювання (тестові завдання) …. 142
Будова слова ….. 149
Урок № 96 Основа слова і закінчення — значущі частини
слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-,
прі- …. 149
Урок № 97 Спільнокореневі слова й форми слова … 153
Урок № 98 Незмінні й змінні слова … 158
Урок № 99 Значущі частини слова. Правопис.
Написання префіксів пре-, при-, прі- … 161
Урок № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 22.
Замітка в газету (зі шкільного життя)
інформаційного характеру …. 165
Урок № 101 Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості
будови вивчених частин мови … 168
Урок № 102 Значущі частини слова. Текст. Удосконалення
вмінь знаходити інформацію до обраної теми,
аналізувати її, добирати ключові слова для
висловлювання …. 171
Урок № 103 Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені
орфограми в значущих частинах слова …. 174__
Урок № 104–105 Урок розвитку комунікативних умінь № 23–24.
Контрольний твір-розповідь на основі власного
досвіду в художньому стилі ….. 179
Урок № 106 Тренувальні вправи з теми «Будова
слова. Орфографія». Культура
мовлення. Використання в мовленні слів
із префіксами та суфіксами, що надають тексту
емоційного забарвлення й виразності … 182
Урок № 107 Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова»
(тестові завдання) … 186
Повторення й узагал ьнення в кінці року … 191
Урок № 108 Синтаксис і пунктуація. Просте речення …. 191
Урок № 109 Синтаксис і пунктуація. Складне речення … 196
Урок № 110 Синтаксичний розбір речення … 200
Урок № 111 Лексикологія. Групи слів за значенням … 205
Урок № 112 Лексикологія.Робота зі словниками … 212
Урок № 113 Лексикологія. Тренувальні вправи …. 218
Урок № 114 Річна контрольна робота за текстом
адміністрації … 226
Урок № 115 Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих
частинах слова . 228
Урок № 116 Тренувальні вправи з орфографії … 231
Урок № 117 Будова слова й орфографія. Значущі частини
слова … 237
Урок № 118 Спільнокореневі слова й форми слова … 241
Урок № 119 Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія … 245
Урок № 120 Фонетичний розбір слова … 249
Урок № 121 Контрольна робота № 8 з теми «Повторення»
(тестові завдання) …. 254
Урок № 122 Аналіз контрольної роботи … 258
Навчально -методичні матеріали до уроків

Содержание на русском языке
Календарно – тематическое планирование уроков украинского языка в 5 классе . II семестр … 3
Урок № 57 Безударные [ е ] , [ и ] , [о ] в корнях слов. Правописание. Однозначные ( практически ) … 9
Фонетика . Орфоэпия . Орфография …. 9
Урок № 58 Безударные гласные, не проверяются ударением … 12
Урок № 59 Основные правила переноса . Культура речи .Усвоение сложных случаев словоупотребления. Слушание – понимание текстов разных стилей и типов речи … 16
Урок № 60 Обозначение на письме безударных [ е ] , [ и ] и [о ]перед слогом с ударным [у] в корнях слов …. 21
Урок № 61 Орфограмма ( практически ) . Орфографический словарь .Орфографическая ошибка ( практически ) , его условное обозначения … 24
Урок № 62 Тренировочные упражнения по теме « Орфография » … 28
Урок № 63 Урок развития коммуникативных умений № ​​14 .Сочинение-описание отдельных предметов в художественном стиле … 32
Урок № 64 Тренировочные упражнения по теме « Фонетика . Графика .Орфоэпия » …. 36
Урок № 65 Контрольный диктант … 40
Урок № 66 Произношение согласных звуков. Уподобление согласных звуков …. 42
Урок № 67 Упрощение в группах согласных. слушание -понимание текстов разных стилей и типов речи … 48
Урок № 68 Урок развития коммуникативных умений № ​​15 .Сочинение рассказ на основе собственного опыта в художественном стиле … 52
Урок № 69 распространенные случаи чередования гласных и согласных звуков. Чередование [о ] – [ а ] , [ е ] -[ и ] , [ е ] – [ и ] , [о ] , [ е ] из [ и ], [ г ] , [ к] , [ х ] – [ж ] , [ ч] , [ ш] -[ с ] , [ц ] , [с ] …. 55
Урок № 70 Чередование [ в ] – [ е ] после [ж ] , [ ч] , [ш ], [ и ] – [ и ]после [ж ] , [ ч] , [ ш] , [ шч ] и [г] , [ к] , [ х ] в корнях слов … 59
Урок № 71 Основные случаи чередования в – в , и – и … 63Урок № 72
Урок развития коммуникативных умений № ​​16 .Устное произведение -рассказ о случае из жизни. Отзыв о высказываниях товарища . Текст .Совершенствование умения правильного произношения гласных и согласных звуков в процессе выступлений сообщению на определенную социокультурную тему … 66
Урок № 73 произношение префиксов из (с – , с – ) , раз – , без – … 69
Урок № 74 Правописание. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь , и , е, ю , я . Сообщение ьо , е … 73
Урок № 75 Правила применения знака размягчения … 76
Урок № 76 Урок развития коммуникативных умений № ​​17.Устный перевод художественного текста повествовательного характера с элементами размышления … 80
Урок № 77 Правила употребления апострофа . правильное произношение и написание слов с апострофом …. 82
Урок № 78 Удвоение букв для обозначения удлиненных мягких согласных и совпадения одинаковых согласных звуков …. 85
Урок № 79 Написание слов иноязычного происхождения. Буквы и, і . Словарь иностранных слов ….. 89
Урок № 80 Правописание знака размягчения и апострофа в словах иноязычного происхождения …. 93
Урок № 81 Удвоение букв в общих и именах .Выразительное чтение вслух …. 96
Урок № 82 Тренировочные упражнения по теме « Фонетика . Орфоэпия .Орфография » … 99
Урок № 83 Контрольная работа № 5 по теме « Фонетика .Орфоэпия . Орфография » … 101
Лексикология … 105
Урок № 84 Лексическое значение слова . однозначные и многозначные слова . Ознакомление с толковыми переводным словарям . Культура речи .Использование слов в соответствии с их значение …. 105
Урок № 85 Использование многозначных слов в прямом и переносном смыслах. Культура речи .Целесообразность использования слов с переносным значением. Лексическая ошибка ( практически ) … 107
Урок № 86 Общеупотребительные (нейтральные ) и стилистически окрашенные слова … 109
Урок № 87 Группы слов по значению : синонимы , антонимы ,омонимы . Ознакомление со словарями антонимов ,синонимов . Словарные статьи в словарях различных типов … 113
Уроки № 88-89 Урок развития коммуникативных умений № ​​18-19 .Контрольный перевод художественного текста повествовательного характера с элементами описания животных ….. 115
Урок № 90 Тренировочные упражнения по теме « Группы слов по значению » … 118
Урок № 91 Урок развития коммуникативных умений № ​​20 .Ответ на уроках украинского языка в научном стиле …. 121
Урок № 92 Происхождение (этимология ) слова . этимологический словарь украинского языка …. 123
Урок № 93 Тренировочные упражнения по теме « Лексикология » .Слушание – понимание текстов разных стилей и типов речи … 130
Урок № 94 Урок развития коммуникативных умений № ​​21 .Деловые бумаги . Письмо родным , друзьям , адрес …. 137
Урок № 95 Контрольная работа № 6 по теме « Лексикология »( тестовые задания ) . Контрольная проверка навыков аудирования ( тестовые задания ) …. 142
Строение слова ….. 149
Урок № 96 Основа слова и окончание – значимые части слова . Орфоэпия . Произношение префиксов пре- , при – ,при – …. 149
Урок № 97 однокоренные слова и формы слова … 153
Урок № 98 Постоянные и переменные слова … 158
Урок № 99 Значимые части слова . Правописание. Написание приставок пре- , при – , при – … 161
Урок № 100 Урок развития коммуникативных умений № ​​22 .Заметка в газету ( из школьной жизни )информационного характера …. 165
Урок № 101 Разбор слова по строению . Грамматика . Особенности строения изученных частей речи … 168
Урок № 102 Значимые части слова . Текст . Совершенствование умений находить информацию в темы ,анализировать ее , подбирать ключевые слова высказывания …. 171
Урок № 103 Разбор слова по строению . Правописание. Изучение орфограммы в значимых частях слова …. 174
Урок № 104-105 Урок развития коммуникативных умений № ​​23-24 .Контрольное произведение – рассказ на основе собственного опыта в художественном стиле ….. 179
Урок № 106 Тренировочные упражнения по теме «Строение слова . Орфография » . Культура речи. Использование в речи слов с префиксами и суффиксами , предоставляющих текста эмоциональной окраски и выразительности … 182
Урок № 107 Контрольная работа № 7 по теме «Строение слова»( тестовые задания ) … 186
Повторение и обобщения в конце года … 191
Урок № 108 Синтаксис и пунктуация . Простое предложение …. 191
Урок № 109 Синтаксис и пунктуация . Сложное предложение … 196
Урок № 110 Синтаксический разбор предложения … 200
Урок № 111 Лексикология . Группы слов по значению … 205
Урок № 112 Лексикология. Робота со словарями … 212
Урок № 113 Лексикология . Тренировочные упражнения …. 218
Урок № 114 Годовая контрольная работа по тексту администрации … 226
Урок № 115 Анализ диктанта . Изучены орфограммы в значимых частях слова . 228
Урок № 116 Тренировочные упражнения по орфографии … 231
Урок № 117 Строение слова и орфография . значимые части слова … 237
Урок № 118 однокоренные слова и формы слова … 241
Урок № 119 Фонетика и графика . Орфоэпия и орфография … 245
Урок № 120 Фонетический разбор слова … 249
Урок № 121 Контрольная работа № 8 по теме «Повторение »( тестовые задания ) …. 254
Урок № 122 Анализ контрольной работы … 258
Учебно – методические материалы к урокам

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *