Усі уроки української мови 5 клас, 1 семестр. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 5 класу, які розроблено за новою профільною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (автори — Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук, 2012 р.).

Автор: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 229
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 43.7  mb

Зміст
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ. І СЕМЕСТР

ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Урок № 1 Вступ. Значення мови в житті суспільства.
Українська мова — державна мова України …………. 10
Урок № 2 Урок розвитку комунікативних умінь № 1.
Загальне уявлення про мову та мовлення
як діяльність. Види мовленнєвої діяльності
(аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні
особливості. Робота з книжкою: способи виділення
частин змісту в тексті ……………………………………. 14
Урок № 3 Частини мови. Іменник. Правопис. Велика буква
і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових
закінченнях іменників. Апостроф …………………….. 17
Урок № 4 Частини мови. Прикметник ……………………………. 20
Урок № 5 Урок розвитку комунікативних умінь № 2.
Спілкування як важливий складник культури
людини; різновиди спілкування: усне й письмове,
монологічне й діалогічне. Мета спілкування
й адресат мовлення. Основні правила спілкування … 24
Урок № 6 Частини мови. Числівник. Текст. Удосконалення
вміння складати й редагувати висловлювання
на основі власного досвіду ………………………………. 27
Урок № 7 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст
як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова
й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема,
основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки
текстів різних стилів …………………………………….. 30
Урок № 8 Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання
вивчених частин мови як синонімів і антонімів ……… 34
Урок № 9 Частини мови. Дієслово. Правопис не з дієсловами … 37
Урок № 10 Частини мови. Дієслово. Правопис -шся, -ться
в кінці дієслів …………………………………………….. 40
Урок № 11 Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених
прислівників. Розігрування діалогів відповідно
до запропонованої ситуації спілкування …………….. 43
Урок № 12 Частини мови. Прийменник. Правопис. Написання
прийменників з іншими частинами мови.
Використання прийменників для зв’язку слів
у реченні …………………………………………………… 46
Урок № 13 Частини мови. Сполучник. Використання
сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів
у реченні …………………………………………………… 49
Урок № 14 Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення
вивченого в початкових класах» (диктант) ………….. 51
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ ……………………………53
Урок № 15 Словосполучення. Відмінність словосполучення від
слова, його форми та речення. Головне й залежне
слово в словосполученні. Граматика. Спостереження
за використанням вивчених частин мови
в ролі головного й залежного слова.Культура
мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких
трапляються помилки у формі залежного слова …….. 53
Урок № 16 Словосполучення лексичні і фразеологічні
(практично). Граматична помилка та її умовне
позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння
нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих
висловів. Культура мовлення. Синонімічність
словосполучень різної будови …………………………… 57
Урок № 17 Урок розвитку комунікативних умінь № 4.
Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка).
Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення
з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів
відповідно до запропонованої ситуації спілкування … 60
Урок № 18 Речення, його граматична основа (підмет
і присудок). Речення з одним головним членом
(загальне ознайомлення) ………………………………… 63
Урок № 19 Види речень за метою висловлювання: розповідні,
питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові
знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка
та її умовне позначення. Культура мовлення.
Інтонування розділових, питальних,
спонукальних, а також окличних речень
у вивчених стилях мовлення. Синонімічність
простих речень різних видів ……………………………. 67
Урок № 20 Тренувальні вправи з теми «Словосполучення.
Головні члени речення». Текст. Удосконалення
вмінь лаконічно формулювати теми усних
і письмових висловлювань, переказувати
сприйняту інформацію, використовувати
у висновку прислів’я й приказки ………………………. 70
Урок № 21 Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна
й письмова форми тексту. Простий план готового
тексту. Усний докладний переказ художнього
тексту розповідного характеру …………………………. 73
Урок № 22 Другорядні члени речення: додаток, означення,
обставина. Граматика. Способи вираження
означення, додатка й обставин …………………………. 80
Урок № 23 Другорядні члени речення: додаток, означення,
обставина. Культура мовлення. Засвоєння
складних випадків слововживання …………………… 84
Урок № 24 Речення. Головні й другорядні члени речення.
Текст. Удосконалення вмінь поширювати думку
за допомогою другорядних членів речення, давати
поширені визначення понять. Читання мовчки
текстів різних стилів …………………………………….. 87
Урок № 25 Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Стилі
мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення
вмінь складати повідомлення, що містять
висловлювання відомих людей, крилаті вислови
як аргументи ……………………………………………… 90
Урок № 26 Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени
речення». Текст. Удосконалення вмінь будувати
висловлення типу роздуму, розповідати короткі
історії ………………………………………………………. 93
Урок № 27 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Типи
мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис,
роздум ……………………………………………………… 97
Урок № 28 Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення.
Речення. Головні й другорядні члени речення»
(тестові завдання) ………………………………………. 100
Урок № 29 Речення з однорідними членами (без сполучників
і зі сполучниками а, але, і). Правопис. Кома між
однорідними членами ………………………………….. 104
Урок № 30 Урок розвитку комунікативних умінь № 8.
Особливості аудіювання як виду мовленнєвої
діяльності. Усний докладний переказ художнього
тексту розповідного характеру з елементами опису
тварин …………………………………………………….. 108
Урок № 31 Речення з однорідними членами.
Узагальнювальне слово при однорідних членах
речення. Правопис. Двокрапка і тире при
узагальнювальних словах. Читання мовчки
текстів різних стилів ……………………………………. 111
Урок № 32 Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними
членами». Культура мовлення. Правильне
інтонування речень з однорідними членами.
Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів
мовлення ………………………………………………….. 115
Урок № 33 Звертання. Роль звертань у реченні (практично).
Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура
мовлення. Правильне інтонування речень
зі звертаннями. Читання мовчки текстів різних
стилів ……………………………………………………… 118
Урок № 34 Ознайомлення з найбільш уживаними вставними
словами (практично). Правопис. Виділення
вставних слів на письмі комами. Культура
мовлення. Правильне інтонування речень
зі вставними словами ………………………………….. 122
Урок № 35 Складні речення зі сполучниковим і сполучниковим
зв’язком. Правопис. Кома в складному реченні.
Читання мовчки текстів різних стилів ……………….. 126
Урок № 36 Тренувальні вправи з теми «Складне речення».
Культура мовлення. Синонімічність складних
речень, складних і простих речень ………………….. 130
Уроки № 37–38 Урок розвитку комунікативних умінь № 9–10.
Контрольний переказ художнього тексту
розповідного характеру з елементами опису
тварин …………………………………………………….. 133
Урок № 39 Пряма мова. Розділові знаки при прямій
мові. Текст. Удосконалення вмінь складати
висловлювання типу опису й розповіді …………….. 135
Урок № 40 Самостійна робота з теми «Речення з однорідними
членами. Звертання. Вставні слова. Складні
речення». Читання мовчки ……………………………. 138
Урок № 41 Правопис. Розділові знаки при прямій мові.
Виразне читання вголос ………………………………… 142
Урок № 42 Урок розвитку комунікативних умінь № 11.
Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті
й побудові висловлювання (практично). Читання
мовчки текстів різних стилів ………………………….. 145
Урок № 43 Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення
вмінь складати діалоги ………………………………… 148
Урок № 44 Правопис. Розділові знаки при діалозі ………………. 151
Урок № 45 Контрольна робота № 3 з теми «Речення
з однорідними членами. Звертання. Вставні слова.
Складні речення. Пряма мова. Діалог» (тестові
завдання). Контрольна перевірка навичок читання
мовчки (тестові завдання) …………………………….. 155

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
Урок № 46 Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні
звуки. Фонетична транскрипція. Культура
мовлення. Правильна вимова наголошених
і ненаголошених голосних ……………………………. 163
Урок № 47 Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова
звуків, що позначаються літерами ґ і г. Виразне
читання вголос ………………………………………….. 166
Урок № 48 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Твір-
роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом
учнів у художньому стилі ……………………………… 170
Урок № 49 Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.
Співвідношення звуків і букв. Слухання-розуміння
текстів різних стилів і типів мовлення ………………. 172
Урок № 50 Урок розвитку комунікативних умінь № 13.
Твір-опис тварин у художньому й науковому
стилях …………………………………………………….. 175
Урок № 51 Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
Виразне читання вголос ………………………………… 178
Урок № 52 Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв
я, ю, є, ї та щ» …………………………………………….. 181
Урок № 53 Семестрова контрольна робота за текстом
адміністрації ……………………………………………. 184
Урок № 54 Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник
наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених
голосних. Орфоепічна помилка (практично) ………. 186
Урок № 55 Вимова наголошених і ненаголошених голосних.
Орфоепічна помилка (практично) ……………………. 189
Урок № 56 Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика.
Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові
завдання) …………………………………………………. 192
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *