Українська мова. Комплексне видання для підготовки до ЗНО. 2014 рік

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Автор: О.В. Дияк, В.М. Прудка
Видавництво: Літера
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 514
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 13.2 mb

Зміст
Передмова 5
І Стартовий рівень
Фонетика. Орфоепія
1.1. Поділ звуків на голосні та приголосні 6
1.2. Складоподіл. Наголос 11
1.3. Фонетична транскрипція 16
1.4. Чергування голосних 23
1.5. Чергування приголосних 29
Графіка. Орфографія
2.1. Українська абетка 35
2.2. Співвідношення між літерами і звуками 39
2.3. Правопис знака м’якшення 44
2.4. Уживання апострофа 48
2.5. Спрощення груп приголосних 52
2.6. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків 57
2.7. Позначення на письмі змін приголосних за збігу їх 61
2.8. Правопис префіксів 66
2.9. Написання складних і складноскорочених слів 70
2.10. Правопис не, ні з різними частинами мови 82
2.11. Правопис слів іншомовного походження 87
2.12. Уживання великої літери 95
Лексикологія. Фразеологія
3.1. Лексичне значення слова. Багатозначність слів 102
3.2. Омоніми 106
3.3. Синоніми 109
3.4. Антоніми 113
3.5. Лексика української мови з погляду її походження 117
3.6. Склад української лексики з погляду сфер уживання 121
3.7. Українська лексика зі стилістичного погляду 122
3.8. Активна і пасивна лексика 127
3.9. Ознаки й типи фразеологічних одиниць 131
Морфеміка. Словотвір
4.1 Морфемна будова слова 135
4.2 Способи словотвору 144
Морфологія
5.1. Частини мови, їх класифікація 150
5.2. Іменник як частина мови 155
5.3. Прикметник як частина мови 172
5.4. Числівник як частина мови 180
5.5. Займенник як частина мови 188
5.6. Дієслово як частина мови. Дієслівні форми 196
5.7. Прислівник як частина мови 206
5.8. Службові частини мови 211
5.8.1. Прийменник 211
5.8.2. Сполучник 216
5.8.3. Частка 222
5.9. Вигук 226
Синтаксис. Пунктуація
6.1. Поняття синтаксису і пунктуації 230
Словосполучення: поняття, типи, способи зв’язку між компонентами 231
6.3. Речення: поняття, типи. Порядок слів у реченні 237
6.4. Просте двоскладне речення 242
6.4.1. Головні члени речення 247
6.4.2. Другорядні члени речення 252
6.4.3. Тире між підметом і присудком 257
6.4.4. Тире на місці пропущеного члена речення 261
6.5. Типи односкладних речень 265
6.6. Просте ускладнене речення 270
6.6.1. Речення з однорідними членами та їх пунктуаційне оформлювання 270
6.6.2. Речення з відокремленими членами та їх пунктуаційне оформлювання 275
6.6.3. Речення зі вставними і вставленими компонентами та їх пунктуаційне оформлювання 283
6.6.4. Звертання: будова, позиційні можливості, пунктуаційне оформлювання 285
6.7. Складне речення 292
6.7.1. Складносурядні речення, розділові знаки в них 293
6.7.2. Складнопідрядні речення, розділові знаки в них 299
6.7.3. Безсполучникові речення, розділові знаки в них 307
6.8. Складні синтаксичні конструкції 313
6.9. Речення з чужим мовленням 317
6.10. Складне синтаксичне ціле 323
Стилістика
7.1. Стилі сучасної української літературної мови 324
ІІ Тренінговий рівень
1. Орфографічний та пунктуаційний практикум 333
2. Редагування текстів 343
3. Власне висловлення 346
ІІІ Рейтинговий рівень
Тренувальні тести у форматі ЗНО 362
Бланк відповідей (зразок) 493
Ключі-відповіді

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *