Українська мова 3 клас, 1 семестр (за підручником М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун) (Серія “Мій конспект”). За новою програмою 2014 року

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 3 класі (I семестр) для шкіл з українською мовою навчання, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун (К. : Видавництво «Грамота», 2013).

Автор: М. О. Володарська, А.І. Настенко, О.М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 143
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 5.2 mb

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.

Зміст українською мовою
Орієнтовне календарне планування

Мова і мовлення
Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування
Урок 2. Рідна та державна мова
Урок 3. Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості

Текст
Урок 4. Текст і його ознаки
Урок 5. Змістовний зв’язок між частинами тексту
Урок 6. Абзац. Роль абзаців у тексті
Урок 7. Ознаки художнього та наукового текстів
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі»
Урок 9. Ознаки ділового тексту
Урок 10. План тексту
Урок 11. Текст-розповідь
Урок 12. Текст-опис
Урок 13. Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»

Речення
Урок 14. Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення
Урок 15. Види речень за метою висловлювання
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом
Урок 17. Речення окличні та неокличні
Урок 18. Звертання. Розділові знаки при нихї
Урок 19. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
Урок 20. Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення
Урок 21. Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за темою «Речення»

Слово. Значення слова
Урок 22. Пряме й переносне значення слів
Урок 23. Слова, що мають кілька значень
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом
Урок 25. Слова, що звучать однаково, але мають різні значення
Урок 26. Синоніми. Роль синонімів у тексті
Урок 27. Антоніми
Урок 28. Фразеологізми
Урок 29. Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант

Будова слова
Урок 30. Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення
Урок 31. Основа _____слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і плано
Урок 33. Корінь слова. Спільнокореневі слова
Урок 34. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів
Урок 35. Чергування приголосних[г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’] Урок 36. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом
Урок 37. Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] Урок 38. Поняття «орфограма»
Урок 39. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»
Урок 41. Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»
Урок 42. Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
Урок 43. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
Урок 44. Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог
Урок 45. Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими
Урок 46. Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки
Урок 47. Закріплення вивченого про голосні і приголосні звуки
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа
Урок 49. Префікс. Словотворча роль префіксів
Урок 50. Творення слів із найуживанішими префіксами
Урок 51. Префікси, співзвучні з прийменниками
Урок 52. Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами
Урок 53. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня
Урок 54. Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання
Урок 55. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запрошення (привітання)
Урок 58. Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів
Урок 59. Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах
Урок 60. Творення слів із найуживанішими суфіксами
Урок 61. Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса
Урок 62. Поділ слів із суфіксами для переносу
Урок 63. Узагальнення вивченого про будову слова
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний переказ
Содержание на русском языке
Ориентировочное календарное планирование

Язык и речь
Урок 1. Язык – важнейшее средство человеческого общения
Урок 2. Родной и государственный язык
Урок 3. Культура устной и письменной речи. Слова вежливости

Текст
Урок 4. Текст и его признаки
Урок 5. Содержательный связь между частями текста
Урок 6. Абзац. Роль абзацев в тексте
Урок 7. Признаки художественного и научного текстов
Урок 8. Урок развития связной речи. Написание правил по теме «Поведение в осеннем лесу»
Урок 9. Признаки делового текста
Урок 10. План текста
Урок 11. Текст-рассказ
Урок 12. Текст-описание
Урок 13. Текст-рассуждения. Проверочная работа. Проверка знаний по темам «Язык и речь», «Текст»

Предложение
Урок 14. Анализ проверочной работы. Закрепление и обобщение изученного о предложении
Урок 15. Виды предложений по цели высказывания
Урок 16. Урок развития связной речи. Работа с деформированным текстом
Урок 17. Предложение восклицательные и невосклицательное
Урок 18. Обращение. Знаки препинания при них
Урок 19. Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении
Урок 20. Связь между словами в предложениях. Словосочетания
Урок 21. Однородные члены предложения. Обобщение изученного по теме «Предложение»

Слово. Значение слова
Урок 22. Прямое и переносное значение слов
Урок 23. Слова, имеющие несколько значений
Урок 24. Урок развития связной речи. Работа с деформированным текстом
Урок 25. Слова, которые звучат одинаково, но имеют разные значения
Урок 26. Синонимы. Роль синонимов в тексте
Урок 27. Антонимы
Урок 28. Фразеологизмы
Урок 29. Культура сказанного слова. Проверочная работа. Диктант

Строение слова
Урок 30. Анализ проверочной работы. Понятие об окончании
Урок 31. Основа _____ слова. Части основы: корень, приставка, суффикс
Урок 32. Урок развития связной речи. Составление художественного текста началом, сюжетными рисунками и планом
Урок 33. Корень слова. Однокоренные слова
Урок 34. Чередование гласных [о], [е] из [и] в корнях слов
Урок 35. Чередование согласных [г], [к], [х] с [ж], [ч], [ш] и [с ‘], [ц’], [с ‘] Урок 36. Произношение и правописание слов с безударными [е], [и] в корне, проверяемых ударением
Урок 37. Добирание однокоренных слов и изменение формы слова проверка правописания с безударными [е], [и] Урок 38. Понятие «Однозначные»
Урок 39. Произношение и правописание слов с безударными [е], [и] в корне, не проверяются ударением
Урок 40. Урок развития связной речи. Составление инструкции «Как сделать рамку для фотографии »
Урок 41. Работа с орфографическим словарем. Проверочная работа. Проверка знаний по темам «Предложение», «Слово. Значение слова »,« Строение слова »
Урок 42. Анализ проверочной работы. Произношение и правописание слов со звонкими и глухими согласными звуками
Урок 43. Правило проверки правописания слов типа просьба, борьба, когти, ногти
Урок 44. Правильное произношение и правописание слов со звонкими согласными в конце и середине слов перед глухими. Проверочная работа. Диалог
Урок 45. Повторение правописания слов со звонкими согласными в конце и середине слов перед глухими
Урок 46. Закрепление изученного о звонкие и глухие согласные звуки
Урок 47. Закрепление изученного о гласные и согласные звуки
Урок 48. Урок развития связной речи. Написание письма
Урок 49. Префикс. Словообразовательная роль префиксов
Урок 50. Создание слов с употребляемыми префиксами
Урок 51. Префиксы, созвучны с предлогами
Урок 52. Правописание приставок раз-, без-. Перенос слов с приставками
Урок 53. Наблюдение за совпадением одинаковых согласных на грани префикса и корня
Урок 54. Написание префиксов из (п.). Проверочная работа. Аудирование
Урок 55. Апостроф после префиксов перед я, ю, есть, и. Проверочная работа. Списывание
Урок 56. Урок развития связной речи. Написание приглашение (приветствие)
Урок 57. Перенос слов с приставками. Проверочная работа. Диктант
Урок 58. Анализ проверочной работы. Суффикс. Роль суффиксов
Урок 60. Создание слов с употребляемыми суффиксами
Урок 61. Совпадение одинаковых согласных звуков на грани корня и суффикса
Урок 62. Разделение слов с суффиксами для переноса
Урок 63. Обобщение изученного о строении слова
Урок 64. Урок развития связной речи. Учебный перевод

3 thoughts on “Українська мова 3 клас, 1 семестр (за підручником М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун) (Серія “Мій конспект”). За новою програмою 2014 року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *