Природознавство 3 клас (за підручником Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак) (Серія “Мій конспект”). Нова програма

Скачати файл
(1 бал, середній: 4,00 із 5)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків природознавства в 3 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак (К. : Видавництво «Генеза», 2013).

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст українською мовою
Орієнтовне календарне планування
ВСТУП
Урок 1. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною

Тема 1. ВОДА
Урок 2. Вода в природі. Світовий океан, його частини
Урок 3. Властивості води
Урок 4. Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини
Урок 5. Прісна та морська вода
Урок 6. Робота води в природі
Урок 7. Використання води людиною. Охорона води
Урок 8. Перевірна робота

Тема 2. ПОВІТРЯ
Урок 9. Повітря, його склад та властивості
Урок 10. Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею
Урок 11. Рух повітря
Урок 12. Охорона повітря від забруднення
Урок 13. Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення
Урок 14. Перевірна робота

Тема 3. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ
Урок 15. Поняття про гірські породи, їхня різноманітність
Урок 16. Як добувають корисні копалини
Урок 17. Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини
Урок 18. Ґрунт — важливе тіло природи
Урок 19. Чому ґрунти потребують охорони
Урок 20. Перевірна робота

Тема 4. СОНЦЕ — ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ
Урок 21. Що таке енергія
Урок 22. Сонце — найпотужніше джерело енергії
Урок 23. Використання енергії вітру
Урок 24. Енергія рухомої води
Урок 25. Як зберегти тепло в будинку
Уроки 26–27. Як потрібно економити електроенергію
Урок 28. Перевірна робота

Тема 5. РОСЛИНИ , ТВАРИНИ ТА ЇХ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ
Урок 29. Різноманітність рослин
Урок 30. Рослини — організми
Урок 31. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин
Урок 32. Умови розвитку рослин
Урок 33. Як виростити нову рослину без насіння
Урок 34. Пристосування квіткових рослин до різних умов життя
Урок 35. Різноманітність культурних рослин
Урок 36. Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи
Урок 37. Тварини. Різноманітність тварин
Урок 38. Комахи
Урок 39. Риби
Урок 40. Птахи
Урок 41. Звірі, або ссавці
Урок 42. Хто чим живиться. Ланцюги живлення
Урок 43. Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких
Урок 44. Гриби — організми. Значення грибів для природи
Урок 45. Гриби їстівні та отруйні
Урок 46. Бактерії
Урок 47. Віруси
Урок 48. Охорона рослинного і тваринного світу
Урок 49. Червона книга України
Урок 50. Заповідники. Ботанічні сади
Урок 51. Заповідні території рідного краю
Урок 52. Перевірна робота

Тема 6. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ
Урок 53. Організм людини
Урок 54. Опора тіла і рух
Урок 55. Формування постави
Урок 56. Травна система
Урок 57. Харчування
Урок 58. Дихальна система
Урок 59. Кровоносна система
Урок 60. Шкіра. Як берегти шкіру
Урок 61. Органи чуття. Гігієна органів чуття
Урок 62. Здоровий спосіб життя
Урок 63. Перевірна робота

Тема 7. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ
Урок 64. Вода — руйнівник чи рятівник? Печери
Урок 65. Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури? Материнські сльози (маргаритки). Лелека. Про криницю-журавля. Соловейко
Урок 66. Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?
Урок 67. Як поліпшити властивості ґрунту?
Урок 68. Перевірна робота (річна). Як досліджувати природу влітку?

Содержание на русском языке
Ориентировочное календарное планирование
ВСТУП
Урок 1. Разнообразие природы. Познание природы человеком

Тема 1. ВОДА
Урок 2. Вода в природе. Мировой океан, его части
Урок 3. Свойства воды
Урок 4. Вода – растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества
Урок 5. Пресная и морская вода
Урок 6. Работа воды в природе
Урок 7. Использование воды человеком. Охрана воды
Урок 8. Проверочная работа

Тема 2. Воздух
Урок 9. Воздух, его состав и свойства
Урок 10. Как нагревается воздух над сушей и водной поверхностью
Урок 11. Движение воздуха
Урок 12. Охрана воздуха от загрязнения
Урок 13. Мини-проект. Выявление пыли в воздухе и установление источников его загрязнения
Урок 14. Проверочная работа

Тема 3. Гирские ПОРОДЫ. Грунты
Урок 15. Понятие о горных породах, их разнообразие
Урок 16. Как добывают полезные ископаемые
Урок 17. Виды полезных ископаемых. Использование полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека
Урок 18. Почва – важное тело природы
Урок 19. Почему почвы нуждаются в охране
Урок 20. Проверочная работа

Тема 4. СОЛНЦЕ – ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ НА ЗЕМЛЕ
Урок 21. Что такое энергия
Урок 22. Солнце – мощный источник энергии
Урок 23. Использование энергии ветра
Урок 24. Энергия движущейся воды
Урок 25. Как сохранить тепло в доме
Уроки 26-27. Как нужно экономить электроэнергию
Урок 28. Проверочная работа

Тема 5. РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ И ИХ СРЕДЫ жизни
Урок 29. Разнообразие растений
Урок 30. Растения – организмы
Урок 31. Цветковые растения. Размножение цветковых растений
Урок 32. Условия развития растений
Урок 33. Как вырастить новое растение без семян
Урок 34. Приспособления цветковых растений к различным условиям жизни
Урок 35. Разнообразие культурных растений
Урок 36. Хвойные растения. Значение хвойных растений для природы
Урок 37. Животные. Разнообразие животных
Урок 38. Насекомые
Урок 39. Рыбы
Урок 40. Птицы
Урок 41. Звери, или млекопитающие
Урок 42. Кто чем питается. Цепи питания
Урок 43. Домашние животные. Происхождение домашних животных от диких
Урок 44. Грибы – организмы. Значение грибов для природы
Урок 45. Грибы съедобные и ядовитые
Урок 46. Бактерии
Урок 47. Вирусы
Урок 48. Охрана растительного и животного мира
Урок 49. Красная книга Украины
Урок 50. Заповедники. Ботанические сады
Урок 51. Заповедные территории родного края
Урок 52. Проверочная работа

Тема 6. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОРГАНизм
Урок 53. Организм человека
Урок 54. Опора тела и движение
Урок 55. Формирование осанки
Урок 56. Пищеварительная система
Урок 57. Питание
Урок 58. Дыхательная система
Урок 59. Кровеносная система
Урок 60. Кожа. Как беречь кожу
Урок 61. Органы чувств. Гигиена органов чувств
Урок 62. Здоровый образ жизни
Урок 63. Проверочная работа

Тема 7. По вопросам ЯК прирОДИ
Урок 64. Вода – разрушитель или спаситель? Пещеры
Урок 65. Какие легенды о растениях и животных составляли наши предки? Материнские слезы (маргаритки). Аист. О колодец-журавля. Соловей
Урок 66. Почему бактерии называют и друзьями, и врагами человека?
Урок 67. Как улучшить свойства почвы?
Урок 68. Проверочная работа (годовая). Как исследовать природу летом?

One thought on “Природознавство 3 клас (за підручником Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак) (Серія “Мій конспект”). Нова програма

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *