Українська мова 2 клас. Календарне планування за підручником М.С. Вашуленко (оновлена програма)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарне планування за оновленою навчальною програмою 2016 року для другого класу. Документ містить календарні плани з української мови складено згідно з підручником Вашуленко М.С., Дубовик С.Г..

№ уроку Тема уроку №№ завдань Дата Скориговано
Звуки і букви. Склад. Наголос  
Звуки мовлення, букви якими вони позначаються. 1-6    
УРЗМ      
Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків.Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова так, щоб вийшло інше слово (сон – слон). 7-11    
Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру. 12-15    
Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.. Вимова і написання слова алфáвіт і алфавíт 16-20    
Великі літери української абетки. 21-25    
Розташування слів за абеткою. Вимова і написання слова червоний. 26-31    
Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.. Вимова і написання слова вересень. 32-36    
Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах (ба-бу-ся).Перенос слів з рядка в рядок складами. 37-41    
УРЗМ      
Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків 42-44    
Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків (закріплення).      
Правило переносу слів з буквами й та ь у середині слова. 45-49    
Правила переносу із буквосполученнями дж, дз, йо, ьо      
Правило переносу слів з апострофом.      
Правило переносу слів з подвоєними приголосними. Вимова і написання слова завдáння, співчуття.      
Контрольна робота: диктант (Назва диктанту)      
Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків 50-54    
УРЗМ      
Позначення буквами я, ю, є, ї  двох звуків. Спостереження за позначенням сполучення звуків [йо]. Вимова і написання слова заєць. 55-57    
Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки. 58-61    
Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі ( Вимова і написання слів ознáка, пóмилка, помúлка, але помилки).      
Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати. Повний звуковий аналіз слів. 62-66    
Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. 67-72    
Аналіз контрольної роботи. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. 79-83    
УРЗМ, вимова і написання слова чернетка      
Звук [ф],буква Ф,ф. 84-89    
Звук [ф], звукосполучення [хв]. 90-94    
Звуки [дж],[дз],[дз’] – вимова і позначення на письмі. Перенос слів з цими буквосполученнями. Орфоепічні вправляння. 95-98    
Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимовляння звуків[ґ] – [г]. Вимова і написання слова ґудзик. 100-104    
Буква щ, її звукове значення. 105-110    
УРЗМ      
Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки. Вимова і написання слова ведмíдь. 11-117    
Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких – глухих, твердих – м’яких приголосних звуків. 118-121    
Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка, берізка. 122-126    
Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). 127-131    
Позначення м’якості приголосних перед [о]. Перенос слів зі знаком м’якшення. 132-135    
Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. 136-140    
Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Вимова і написання слів дятел, рюкзак. 141-144    
Контрольна робота: списування      
Аналіз контрольної роботи. М’який приголосний звук [й]. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. 145-149    
Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. 152-155    
Подовженні м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі. 156-160    
Перенос слів із м’якими подовженими звуками. 161-166    
Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними. 167-170    
Контрольна робота з мовної теми «Звуки і букви. Склад. Наголос» 171-173    
Аналіз контрольної роботи. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів. Вимова і написання слова .      
УРЗМ      
Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї. Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання (твердо вимовляючи приголосні звуки [б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сполученнями [йа], [йу, [йе], [йі]). 174-178    
Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. Вимова і написання слова  духмяний. 179-181    
Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. Правило переносу слів з апострофом. Вимова і написання слова комп’ютер, п’ятниця . 182-186    
УРЗМ      
Контрольна робота: диктант (назва диктанту в лапках)      
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань      
ІІ семестр

Мова і мовлення

 
Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками.      
Усне і письмове мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. 192-196    
Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. 197-201    
Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм спілкування. Формування  вміння будувати діалог. Вимова і написання слів будь ласка, до побачення, на добраніч 202-204    
Текст  
Що таке текст? Добір до тексту заголовка. Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту. 205-212    
Спостереження за побудовою тексту. Зачин, основна частина, кінцівка. 213-215    
Спостереження за роллю абзаців у тексті.      
Дотримування абзаців, які відповідають трьом основним частинам висловлювання (зачин – основна частина – кінцівка).      
Речення  
Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення . 222-226    
Спостереження за основними ознаками речення. Велика буква у першому слові в реченні. Вимова і написання слова теáтр. 227-230    
УРЗМ. Спостереження за використанням слів (він, вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того) для зв’язку речень у тексті.      
Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення. 231-234    
Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Засвоєння питальних слів. 235-238    
Вправи на інтонаційне виділення слів, важливих для вираження думки. Інтонація речень, різних за метою висловлювання. 239-242    
Речення, у яких є повідомлення, запитання, прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень. 247-250    
Контрольна робота: списування      
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення. Знак оклику в кінці речень, що вимовляються з сильним почуттям. 251-255    
Головні слова в реченні. Вимова і написання слова ноутбук. 258-262    
УРЗМ. Робота над інтонацією розповідних і питальних речень. 243-246    
Визначення головних слів у реченні. 263-265    
Зв’язок слів у реченні за питаннями. 266-269    
Побудова речень. Поширення речення за питаннями, поданими вчителем. Розуміння змісту речень. 270-274    
Слово  
Спостереження за лексичним значенням слова      
Складання рядів слів за певною змістовою ознакою (видовою або родовою). Вимова і написання слів понеділок, середа, четвер, понеділок, неділя.      
Тематичні групи слів. Розподіл слів на тематичні групи за такими ознаками, як колір, матеріал, форма, почуття та ін.      
УРЗМ. Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням, і ті, що були вжиті раніше.      
Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії. Вимова і написання  слова метрó.      
Слова, близькі за значенням черевúки.      
Слова, протилежні за значенням.      
Слова, які означають назви предметів (іменники)  
Уявлення про слова – назви предметів (іменники). Вимова і написання слова предмéт. 279-282    
Розпізнавання іменників за питаннями хто? що? Вимова і написання слова диван. 283-287    
Змінювання іменників за зразком: один – багато. Вимова і написання слова дитина. 288-295    
УРЗМ. Добір слів для доповнення речення, складання речень зазначеного змісту (скласти речення, яке можна було б використати під час обговорення письмової роботи однокласника, використати слова, потрібні для визначення позитивного в роботі).      
Велика буква в іменах, по-батькові та прізвищах людей. 296-303    
Велика буква у кличках тварин. 304-306    
Велика буква у кличках тварин. 307-311    
Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Вимова і написання слова Батьківщúна, вулиця. 312-317    
Контрольна робота з мовної теми «Іменник»      
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.      
Повторення матеріалу з теми «Іменник»      
Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)  
Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів (прикметники). Вимова і написання слова ознака.   318-322    
Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикметників разом з іменниками за зразком: один – багато. Вимова і написання слова  червóний, черговúй. 323-326    
Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками. 327-330    
УРЗМ.      
Назви ознак близькі і протилежні за значенням. Вимова і написання слова  календáр. 331-334    
Тренувальні вправи на добір слів протилежних за значенням. 335-338    
Контрольна робота: складання діалогу      
Повторення матеріалу з теми «Прикметник»      
Слова, що означають дії предметів (дієслова)  
Уявлення про слова, що означають дії предметів (дієслова). 339-342    
Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. 343-345    
Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множині (без уживання термінів). Вимова і написання слова ясен. 346-349    
 Складання розповіді за малюнком і опорними словами. Вимова і написання слів медаль, герой 353-356    
Спостереження за словами – назвами дій, близькими і протилежними за значенням. 357-359    
Спостереження за багатозначними словами – назвами дій. 360-364    
Контрольна робота з мовної теми «Дієслово»      
Аналіз контрольної роботи      
Службові слова  
Уявлення про службові слова і їх роль у реченні. 365-367    
Спостереження за роллю службових слів у реченні. 368-371    
Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях. 372-375    
Повторення вивченого за рік  
Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми. 416-418    
УРЗМ. Робота над діалогом насиченим дієслівними формами. Виразне читання. 350-352    
Диктант.      
Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми. 419-421    
Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми. 422-424    
Узагальнення та систематизація знань за рік      

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *