Історія України 7 клас. Дидактичні матеріали до уроків

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Пропонований посібник містить повний комплект дидактичних матеріалів до уроків курсу історії України в 7 класі. Він передбачає завдання з усіх видів діяльності учнів на уроці, а саме: робота з картою, формування хронологічних вмінь, творчі та пошукові запитання, тести, таблиці, схеми, різноманітні ігри.

Автор: Н.М. Морозова, Н.І. Харківська
Видавництво:
 Основа
Рік видання:
 2007
Кількість сторінок: 143
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.6 mb

Видання розраховане на вчителів, методистів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Зміст
СлОвнИК-дОвіднИК дО КурСу
Календарне планування (35 годин)
СИнхрОніСтИчна таблИця
з іСтОрії уКраїнИ та вСеСвітньОї іСтОрії

Тема 1. вИнИКнення та рОзвИтОК КИївСьКОї руСі
Урок 2. Слов’яни під час Великого переселення народів ……………………………..45
Урок 3. Становлення держави з центром у Києві …………………………………………48
Урок 4. зміцнення Київської держави ………………………………………………………..51
Урок 5. Суспільний устрій та господарське життя
Київської русі у ІХ–Х ст. ………………………………………………………………..56
Урок 6. Узагальнення за темою «Виникнення та розвиток Київської русі» …….59
Урок 7. Тематичне оцінювання за темою
«Виникнення та розквіт Київської русі» ………………………………………….60

Тема 2. КИївСьКа руСь напрИКінці х — в першій пОлОвИні хі Ст.
Урок 8. Київська русь за часів Володимира Великого (980–1015) ………………….64
Урок 9. Київська держава за правління Ярослава Мудрого ……………………………67
Урок 10. Політичний та соціально-економічний устрій Київської русі ……………71
Урок 11. Культура Київської русі ………………………………………………………………….73
Урок 12. Узагальнення за темою «Київська русь
наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.» ……………………………………….74
Урок 13. Тематичне оцінювання за темою «Київська русь
наприкінці Х — в першій половині ХІ ст.» ……………………………………….78

Тема 3. КИївСьКа руСь за чаСів рОздрОбленОСті
Урок 14. Київська держава за наступників Ярослава ……………………………………..82
Урок 15. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха ………..84
Урок 16. Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств ………………………86
Урок 17. Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького та Волинського князівств
Урок 18. Культурний розвиток Київської русі в ХІ — І пол. ХІІІ ст. ………………..91
Урок 19. Узагальнення за темою «Київська русь за часів роздробленості» ……….94
Урок 20. Тематичне оцінювання за темою
«Київська русь за часів роздробленості» …………………………………………..96

Тема 4. ГалИцьКО-вОлИнСьКа держава
Урок 21. Утворення Галицько-Волинської держави за романа Мстиславича ……99
Урок 22. Боротьба проти монгольських завойовників ………………………………….101
Урок 23. Князювання Данила романовича Галицького ………………………………..104
Урок 24. Галицько-Волинська держава за наступників Данила романовича …..107
Урок 25. Особливості розвитку культури та історичне значення Галицько-
Волинської держави в розвитку української державності ………………..110
Урок 26. Узагальнення за темою «Галицько-Волинська держава» ………………….115
Урок 27. Тематичне оцінювання за темою «Галицько-Волинська держава» ……117

Тема 5. уКраїнСьКі землі у СКладі велИКОГО КнязівСтва лИтОвСьКОГО та іншИх держав (друГа пОлОвИна хіV– XV Ст.)
Урок 28. Початок польського та литовського панування
на українських землях ………………………………………………………………….120
Урок 29. Українські землі під владою Литви наприкінці ХІV–ХV ст. ……………..123
Урок 30. Українські землі у складі Угорщини,
Молдавії та Московської держави …………………………………………………125
Урок 31. Соціальний устрій і господарське життя в Україні в другій половині
ХІV — першій половині ХV ст. ………………………………………………………127
Урок 32. Культурне й церковне життя України
у ІІ пол. ХІV ст. — І пол. ХV ст. ………………………………………………………129
Урок 33 Узагальнення за темою
«Українські землі у складі Великого князівства
Литовського та інших держав (друга половина ХIV ст. — XV ст.) ………..132
Урок 34. Тематичне оцінювання за темою «Українські землі
у складі Великого князівства Литовського та інших держав
(друга половина XIV ст. — XV ст.) ………………………………………………………….133
література

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *