Хімія у визначенях, таблицях і схемах (Серія “Рятівник”)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Зміст посібника відповідає чинній програмі з хімії для середніх загальноосвітніх шкіл. Зручне розташування матеріалу у вигляді таблиць і схем, а також посилання на відповідні сторінки значно полегшують роботу. Посібник допоможе школярам повторити, узагальнити і систематизувати свої знання з хімії.

Автор:
 Бочеваров А.Д.
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 129
Формат файлу: .djvu
Розмір файлу: 4.1  mb

Призначено для учнів 7-11 класів, абітурієнтів і вчителів хімії.

Зміст

Основні ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Предмет хімії 11

Речовини 11

Суміші 12

Процеси 13

Склад речовини 14

Іони 14

Хімічні елементи 15

Прості речовини 16

Складні речовини 16

Закон сталості складу 17

Хімічні формули , 17

Атомна одиниця маси 18

Масова частка елемента в речовині 18

Валентність та ступінь окисйення 19

Валентність 19

Ступінь окиснення 20

Кількісні відношення в хімії 21

Атомно-молекулярне вчення 21

Закон збереження маси , 21

Хімічні рівняння 21

Кількість речовини 22

Молярна маса 22

Закон Авогадро 23

Молярний об’єм газу… 23

Склад повітря за об’ємом 24

Відносна густина газів 24

Закон об’ємних відношень 24

Основні класи неорганічних сполук 25

Оксиди 25

Оксиди у природі 25

Фізичні властивості найважливіших оксидів 26

Класифікація оксидів 26

Хімічні властивості оксидів 27

Кислоти . 27

Головні неорганічні кислоти 29

Практично важливі кислоти 29

Хімічні властивості кислот ЗО

Основи ЗО

Фізичні властивості основ 31

Хімічні властивості основ 31

Індикатори 31

Солі 32

Фізичні властивості солей 32

Хімічні властивості солей 32

Взаємозв’ язок основних класів

неорганічних речовин 33

Основні поняття теорії будови речовиїти 34

Основні поняття теорії атома 34

Будова атома 34

Ядерні реакції 34

Періодичний закон 35

Структура Періодичної таблиці 35

Електронна будова атома 36

Квантова природа електрона 36

Електрон в атомі 36

Черговість заповнення орбіталей електронами 37

Визначення властивостей елемента

за його положенням у Періодичній таблиці 38

Приклади характеристики елементів

за їх положенням у Періодичній системі 39

Хімічний зв’язок 39

Типи хімічного зв’язку 39

Полярність хімічного зв’язку 40

Ковалентний зв’язок 40

Радикали 41

Іонний зв’язок 42

Порівняльна характеристика

ковалентного та іонного зв’язку 42

Будова твердих речовин 42

Основні типи кристалічних решіток 43

Хімія розчинів 44

Розчини 44

Зв’язок розчинності речовини з її будовою 44

Способи вираження

концентрації розчиненої речовини 45

Вода —
найважливіший розчинник 45

Кругообіг води у природі 46

Процеси розчинення у воді 46

Електролітична дисоціація 47

Електролітична дисоціація кислот, основ та солей 47

Реакції іонного обміну 48

Гідроліз 49

Окиснювальио—відновні реакції 50

Підбір коефіцієнтів у рівняннях

окисгіювально-відновних реакцій 51

Закономірності перебігу хімічних реакцій 52

Енергетика хімічних реакцій ..52

Швидкість хімічної реакції 53

Хімічна рівновага 54

Хімія металів 55

Спільні властивості металів 55

Корозія металів 56

Лужні метали Na, К, Rb, Cs….. 56

Лужноземельні метали Mg, Са, Sr, Bat Ra 57

Алюміній А1 . 57

Ферум Fe 58

Метали у природі та їх одержання 59

Стопи 60

Одержання стопів заліза із руд 61

Екологічний бік металургії 61

Хімія неметалів . 62

Спільні властивості неметалів 62

Гідроген Н 62

Оксйген О …..64

Кругообіг Оксигену в природі 65

Галогени F, Cl, Br, І ! 66

Сульфур S 67

Сульфатна (сірчана) кислота H2S04 69

Нітроген N 70

Аміак NH3 71

Солі амонію 72

Нітратна (азотна) кислота HN03 73

Нітрати 73

Кругообіг нітрогену у природі 74

Фосфор Р 74

Ортофосфатна (ортофосфорна) кислота Н3Р04 75

Ортофосфати 76

Фосфор у природі 76

КарбонС 77

Оксиди карбону 77

Карбонатна (вугільна) кислота Н2С03 79

Карбонати 79

Кругообіг карбону у природі 80

Силіцій Si 81

Оксид силіцію SiO, 81

Силікатна (кремнієва) кислота H2Si03 82

Силікати 82

Використання сполук силіцію

Силіцій у природі 82

Органічна хімія 83

Різниця між органічними та неорганічними сполуками

Значення органічної хімії 84

Теорія хімічної будови

органічних сполук 85

Алкани (насичені вуглеводні) 85

Ізомери : 86

Гомологічний ряд 86

Вуглеводневі радикали 86

Гомологічний ряд алканів 87

Номенклатура алканів 87

Гібридизація 88

Фізичні властивості алканів 88

Хімічні властивості алканів * 89

Алкани у природі 89

Застосування алканів 89

Циклоалкани *. 90

Алкени 90

Номенклатура алкенів 90

Етилен 91

Стереоізомери 91

Хімічні властивості алкенів 91

Алкіни 92

Номенклатура алкінів 92

Хімічні властивості алкінів 93

Етилен та ацетилен у промисловості 93

Одержання етилену і ацетилену 94

Ароматичні вуглеводні 94

Хімічні властивості бензену 95

Одержання бензену . 96

Застосування бензену 96

Взаємозв’язок алканів, алкенів, алкінів і ароматичних вуглеводнів .. 96

Природні джерела вуглеводнів та переробка вуглеводнів 97

Природний та супутний нафтовий гази 97

Коксування кам’яного вугілля 98

Спирти 98

Гомологічний ряд насичених спиртів 99

Міжмолекулярний водневий зв’язок 99

Хімічні властивості одноатомних спиртів 100

Промисловий синтез етанолу 100

Застосування спиртів …..101

Зв’язок між насиченііми,

ненасиченими вуглеводнями та спиртами 101

Багатоатомні спирти 101

Феноли

Альдегіди

Гомологічний ряд насичених альдегідів 104

Будова формільної групи 104

Хімічні властивості альдегідів 104

Одержання альдегідів^ 105

Застосування альдегідів 105

Карбонові кислоти 105

Гомологічний ряд одноосновпих

насичених карбоновик кислот 106

Будова карбоксильної групи 106

Міжмолекулярний водневий зв’язок 106

Хімічні властивості карбонових кислот 107

Деякі представники карбонових кислот 107

Зв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами та карбоновими кислотами 108

Естери 108

Одержання естерів у реакції естерифікації 109

Жири .. 109

Одержання жирів 110

Гідроліз жирів 110

Гідрогенізація (гідрування) жирів 110

Вуглеводи 111

Глюкоза 111

Фруктоза /. 113

Цукроза 113

Застосування глюкози і цукрози 114

Крохмаль і целюлоза 115

Аміни 116

Номенклатура амінів 117

Хімічні властивості амінів 117

Анілін 118

Амінокислоти 118

Хімічні властивості амінокислот… 119

Номенклатура амінокислот 119

Білки 119

Полімери 121

Синтетичні високомолекулярні Сполуки й полімерні матеріали на їх основі 121

Основні методи сидтезу полімерів 122

Найважливіші представники полімерів 123

Каучуки : 123

Синтетичні волокна 124

Одержання капрону 1 124

Алфавітний покажчик 125

Література

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *