Хімія довідник для абітурієнтів та школярів. Повний курс підготовки для вступу до ВНЗ

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

У навчально-методичному посібнику-довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Кожен розділ посібника супроводжується тестовими завданнями, задачами, вправами для самоконтролю. Узагальнено зразки розв’язків розрахункових задач відповідно до шкільного курсу хімії, а також підвищеного рівня складності.

Автор: М. В. Гриньова, Н. І. Шиян
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 468
Формат файлу: .djvu
Розмір файлу: 10.5  mb

Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поповнити свої знання з хімії.

Зміст

Шановні старшокласники та абітурієнти! З

Частина перша. ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 6

Предмет і завдання хімії 6

Хімія і суспільний прогрес 6

Роль хімії в охороні навколишнього середовища 7

Атомно-молекулярне вчення

Атоми, молекули 9

Хімічний елемент 10

Речовина, властивості речовин. Фізичні та хімічні перетворення 13

Прості та складні речовини 16

Відносна атомна та відносна молекулярна маса 20

Валентність 22

Розрахунки за хімічними формулами 24

Кількість речовини. Моль. Стала Авогадро. Молярна маса 27

Визначення хімічної формули ЗО

Закон Авогадро. Молярний об’єм 31

Відносна густина газу 33

Хімічні рівняння 34

Складання хімічних рівнянь 35

Класифікація хімічний реакцій 39

Розрахунки мас елементів і продуктів реакції за хімічним рівнянням 39

Відношення об’ємів газів за перебігу хімічних реакцій 41

Тестові завдання 43

БУДОВА АТОМА. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 50

Будова атома 50

Історичний розвиток теорії будови атома 50

Будова електронної оболонки атома 52

Квантові числа 53

Складання електронно-конфігураційних формул та електронно-графічні

зображення атомів 59

Завдання для самоконтролю 60

Тестові завдання 61

Хімічний зв’язок 62

Властивості ковалентного зв’язку 63

Напрямленість ковалентного зв’язку 65

Теорія гібридизації 66

зр-Гібридизація 66

«р2-Гібридизація 67

$р3-Гібридизація 68

Типи ковалентних молекул 68

Валентні можливості елементів 69

Йонний зв’язок 70

Водневий зв’язок 72

Металічний зв’язок 74

Міжмолекулярна взаємодія 75

Завдання для самоконтролю 76

Тестові завдання 77

Ступінь (стан) окиснення елементів 79

Окисно-відновні реакції 80

Ряд електрохімічних потенціалів металів 82

Електроліз 84

Завдання для самоконтролю 85

Тестові завдання 86

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА

ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА 88

Історія відкриття періодичного закону 88

Періодичний закон Д.І. Менделєєва на основі теорії будови атома 91

Періодичність зміни хімічних і фізичних властивостей елементів 93

Завдання для самоконтролю 94

Тестові завдання 95

Задані 97

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 99

Хімічні процеси. Бнергетика хімічних реакцій 99

Швидкість хімічних реакцій 101

Хімічна рівновага 105

Тестові завдання 108

Задані 108

РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ 110

Розчини. Розчинення речовин 110

Концентрація розчинів 111

Розчини електролітів 113

Тестові завдання 115

Задані 115

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 117

Оксиди 117

Основи 121

Кислоти 123

Солі 125

Гідроліз солей 128

Солеподібні бінарні сполуки. Металіди (інтерметаліди) 130

Завдання для самоконтролю 132

Тестові завдання 135

ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ 137

Гідроген 137

Галогени 141

Флуор 141

Хлор 142

Бром 144

Йод 146

Астат 147

Тестові завдання 147

Задані 148

ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ 161

Оксиген та його сполуки 151

Озон 153

Сульфур та його сполуки 154

Сірководень, сульфіди 155

Сульфур(ГУ) оксид 156

Сульфур(УІ) оксид. Сульфатна кислота. Сульфати 157

Завдання для самоконтролю 160

Тестові завдання 161

Задачі 162

ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ 163

Нітроген та його сполуки 163

Амоніак 165

Оксиди Нітрогену 167

Нітратна кислота. Солі нітратної кислоти 169

Фосфор та його сполуки 172

Завдання для самоконтролю 177

Тестові завдання 177

Задачі 178

ПІДГРУПА КАРБОНУ

Карбон. Алотропні модифікації 180

Силіцій 185

Тестові завдання 188

Задачі 189

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ 192

Особливості будови атомів металів 192

Внутрішня будова металів 192

Класифікація металів 194

Фізичні властивості металів 195

Хімічні властивості металів 197

Добування металів із руд 201

Сплави 203

Завдання для самоконтролю 204

Тестові завдання 205

Задачі 205

МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП 207

Елементи головної підгрупи І групи (луясні метали) 207

Загальна характеристика елементів головної підгрупи І групи 207

Елементи головної підгрупи II групи (лужноземельні метали) 213

Загальна характеристика елементів головної підгрупи II групи 213

Твердість води та способи її усунення 218

Елементи головної підгрупи III групи 219

Загальна характеристика елементів головної підгрупи III групи 219

Германій, Станум, Плюмбум як представники елементів-металів

головної підгрупи IV групи 224

Загальна характеристика елементів-металів головної підгрупи IV групи 224

Завдання для самоконтролю 226

Тестові завдання 227

Задані 229

МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП 230

Родина Феруму 230

Ферум та його сполуки 231

Сполуки Кобальту й Ніколу 236

Доменний процес виробництва чавуну 237

Виробництво сталі 241

Завдання для самоконтролю 244

Тестові завдання 246

Задачі 246

Частина друга. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 248

Предмет органічної хімії 248

Класифікація органічних сполук 260

Номенклатура органічних сполук 262

Класифікація органічних реакцій 255

Типи розриву хімічного зв’язку 257

Ізомерія органічних сполук 258

Будова і валентні стани атома Карбону 260

Природа хімічних зв’язків 262

Сучасні уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі 264

Індукційний ефект 264

Мезомерний ефект (ефект спряження) 266

Завдання для самоконтролю 269

Тестові завдання 270

ВУГЛЕВОДНІ 271

Насичені вуглеводні 271

Насичені ациклічні вуглеводнів …..271

Насичені аліциклічні вуглеводні (циклоалкани) 275

Ненасичені вуглеводні 277

Етиленові вуглеводні (алкени) 277

Діенові вуглеводні (алкадієни) 281

Ацетиленові вуглеводні (алкіни) 285

Ароматичні вуглеводні (арени) 289

Природні джерела вуглеводнів 298

Завдання для самоконтролю 300

Тестові завдання 302

Задачі 303

461

ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 806

Спирти 306

Етери ; 313

Феноли 313

Завдання для самоконтролю 317

Тестові завдання $19

Задачі 321

Альдегіди і кетони 322

Альдегіди 322

Кетони 326

Завдання для самоконтролю 327

Тестові завдання 328

Задачі 329

Карбонові кислоти . 330

Естери .336

Жири 338

Завдання для самоконтролю

Тестові завдання 342

Задачі .343

Вуглеводи 344

Глюкоза (СеН120б) 347

Фруктоза (СбН^Ое) 349

Сахароза (С12Н22011) 349

Крохмаль (СбНюОб)д 360

Целюлоза (С6Н10Об)п 362

Завдання для самоконтролю «364

Тестові завдання 356

Задачі 366

НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 367

Нітросполуки 367

Аміни 360

Амінокислоти 366

Білки 368

Нуклеїнові кислоти 370

Завдання для самоконтролю 373

Тестові завдання 377

Задачі 378

ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ 380

Основні позначення фізичних величин та формули

для їх визначення 380

Обчислення за хімічною формулою 380

Задачі на приготування розчинів 387

Задачі на розрахунки за законом об’ємних відношень газів 392

Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції

маси, об’єму та кількості речовини 398

Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції надлишку

однієї з реагуючих речовин 401

Задачі на обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції

за відомою кількістю речовини, масою або об’ємом вихідної речовини,

яка містить домішки 406

Задачі на обчислення виходу продукту від теоретично можливого 409

Розрахункові задачі за термохімічними рівняннями реакцій 414

Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції між розчином

солі та металом 416

Задачі на обчислення еквівалента елемента за формулою та еквівалента

речовини за рівнянням хімічної реакції 421

Задачі на виведення молекулярної формули речовини 423

Задачі на обчислення швидкості хімічної реакції. Хімічна рівновага 429

Задачі на знаходження маси, об’єму, масової чи об’ємної частки

компонентів суміші 433

Глосарій 440

Відповіді на тестові завдання 449

Відповіді до задач 451

Предметний покажчик

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *