Географія 8 клас. Календарно-тематичне планування (В. Ю. Пестушко)

Скачати файл
(2 бал, середній: 3,50 із 5)
Завантаження...

Складено до підручника: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. Географія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова, А.І.Довгань. – Київ : Генеза, 2016 згідно з чинною навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з ураху­ванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.

Формат файлу: .docx

№ УРОКУ ДАТА ТЕМА УРОКУ ПРИМІТКИ
     

ВСТУП  (2 год)

 
1.   Що вивчає географія України

 

 
2.   Географічні відомості про Україні в минулому. Сучасні географічні дослідження  
 РОЗДІЛ 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (6 год)
     

Тема 1. Географічна карта

 
3.   Зображення України в картографічних творах

 

 
4.   Картографічні проекції, способи картографічного зображення. Класифікація карт  
 5.   Навчальні карти та атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Географічні інформаційні системи  
     

 

Тема 2. Топографічні карти

 
6   Топографічні карти. Номенклатура та умовні знаки топографічних карт

 

 
7.   Читання і практичне використання топографічних карт

 

 
    Практична робота № 1

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою

 
    Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їхнє  обґрунтування

 
8.   Плани міст, схеми руху транспорту

 

 
 РОЗДІЛ 2. Географічний простір  України (5 год)
     

Тема 1.  Україна на політичній  карті Європи і світу

 
9.   Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в Україні  
10.   Географічне положення, державна територія та державні кордони України  
    Практична робота № 2

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності  території України в градусах і кілометрах.

 
    Дослідження

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2–3 на вибір)

 
     

Тема 2Формування території України

 
11.   Територіальні зміни меж України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій  
     

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

 
12.   Міжнародна система відліку часу

 

 
13.   Час в Україні

 

 
    Практична робота № 3

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу

 
    Дослідження

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них  порівняно  з київським

 
 РОЗДІЛ 3. Природні умови і ресурси  України (34 год)
    Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси  
14.   Форми земної поверхні. Простягання гір, низовин, височин, річкових долин  
15.   Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури  
16.   Геологічна будова. Вплив геологічної будови і тектоніки на діяльність людини  
    Практична робота № 4

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України.

 
17.   Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини  
18.   Корисні копалини України. Паливні корисні копалини  
19.   Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобутку  
20.   Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів  
    Дослідження

1.      Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.

2.     Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським,
В. Бондарчуком (на вибір)

 
     

Тема 2Клімат і кліматичні ресурси

 
21.   Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхя – та їхня взаємодія  
22.   Кліматотвірні чинники: циркуляція атмосфери

 

 
23.   Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження  
    Практична робота № 5

Визначення вологості повітря за заданими показниками

 
24.   Регіональні відмінності клімату

 

 
    Практична робота № 6

Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм

 
25.   Сезонні погодні умови і явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси  
    Дослідження

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в  інтернет-джерелах, ЗМІ

 
     

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

 
26.   Поверхневі води. Річкові басейни і системи

 

 
27.   Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова долина  
28.   Озера і лимани. Болота

 

 
29.   Водосховища та канали. Підземні води

 

 
    Практична робота № 7

Позначення на контурній карті назв найбільших річок,  озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України

 
30.   Водні ресурси України

 

 
    Дослідження

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій  України

 
     

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

 
31.   Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родючість  
32.   Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси  
    Практична робота № 8

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

 
    Дослідження

Вплив людини на родючість ґрунтів

 
     

Тема 5. Рослинність

 
33.   Рослинний покрив України, закономірності його поширення  
     

Тема 6. Тваринний світ України

 
34.   Різноманітність тваринного світу України, закономірності його поширення  
    Дослідження

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії

 
     

Тема 7. Ландшафти України

 
35.   Ландшафт як просторово-цілісна система

 

 
36.   Районування природних ландшафтів

 

 
37.   Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

 

 
38.   Природні зони України. Зона мішаних і широколистих лісів  
39.   Лісостепова природна  зона

 

 
40.   Степова природна зона

 

 
41.   Гірські ландшафти Українських Карпат

 

 
42.   Гірські ландшафти Кримських гір

 

 
43.   Природні умови і ресурси Чорного моря

 

 
44.   Природні умови і ресурси Азовського моря

 

 
    Практична робота № 9

Складання порівняльної характеристики природних зон  України (за вибором)

 
    Дослідження

Ландшафти своєї місцевості, освоєння і використання їх.

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України

 
     

 

Тема 8. Природокористування

 
45.   Природно-ресурсний потенціал України та його використання  
46.   Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація  
    Дослідження

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

 
47.   Природно-заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища  
    Практична робота № 10

Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України

 
 Розділ 4. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  І СВІТУ (12 год)
    Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України  
48.   Кількість населення. Природний рух населення світу та України  
    Практична робота № 11

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

 
49.   Статево-віковий склад населення світу та України. Механічний рух населенння  
    Практична робота № 12

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

 
50.   Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика  
     

Тема 2. Розселення

 
51.   Густота населенння у світі та Україні

 

 
52.   Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення  
53.   Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

 

 
54.   Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське  населення  
    Дослідження

Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення

 
     

Тема 3. Етнічний склад населення

 
55.   Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни  
56.   Національний склад населення України. Етнічні групи  
     

Тема 4. Релігійний склад населення

 
57.   Світові релігії. Релігійні вірування в Україні

 

 
     

Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні

 
58.   Трудові ресурси. Економічно активне населення

 

 
59.   Зайнятість населення. Безробіття

 

 
Розділ 5. ПРИРОДА  ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ (5 год)
     

Тема 1. Географічне положення,  адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

 
60.   Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій  
     

Тема 2. Природа регіону

 
61.   Природні умови і ресурси області

 

 
62.   Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду  
    Дослідження (екскурсія)

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

 
     

Тема 3. Населення регіону

 
63.   Кількість і структура населення. Національний склад  
64.   Економічно активне населення. Зайнятість населення  
РЕЗЕРВ ЧАСУ (6 год)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *