Загальна географія 6 клас. Мій конспект. Нова програма

Скачати файл
(3 бал, середній: 2,67 із 5)
Завантаження...

Ми пропонуємо вам базову основу (мету, тип уроку, опорні поняття, план викладу матеріалу тощо), а зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах до-зволять творчому вчителеві робити необхідні примітки щодо форм, прийомів та методів роботи для кожного класу й створювати власний урок. Для вчителів географії.

Автор: Н. І. Павлюк
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2 mb

Зміст
ВСТУП
Урок 1. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їхнє значення
Урок 2. Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень. Дослідження «Спостереження на місцевості за змінами в природі»

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ
Тема 1. Уявлення про Землю в давнину
Урок 3. Уявлення єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян про Землю. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі
Урок 4. Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом
Урок 5. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана. Навколосвітні експедиції, їхнє географічне значення (Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський). Відкриття Австралії та Антарктиди

Тема 3. Сучасні дослідження
Урок 6. Дослідження Землі в ХХ на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною
Урок 7. Підсумковий урок «Географія — наука про Землю», «Розвиток географічних знань про Землю»

РОЗДІЛ 2. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
Тема 1. Орієнтування на місцевості
Урок 8. Способи орієнтуванн на місцевості. Компас
Урок 9. Визначення напрямків на місцевості. Поняття про азимут

Тема 2. Способи зображення Землі
Урок 10. Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах
Урок 11. Масштаб та його види. Практична робота 1. Розв’язування задач із використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, які відповідають цим відстаням (початок)

Тема 3. План, його основні ознаки
Урок 12. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків

Тема 4. Географічні карти
Урок 13. Географічні карти, їхні елементи. Класифікація карт за масштабом та просторовим охопленням. Практичне значення карт
Урок 14. Легенда карти. Географічні атласи. Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, які відповідають цим відстаням (продовження)

Тема 5. Географічні координати
Урок 15. Градусна сітка на глобусі й географічній карті
Урок 16. Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і довготи. Географічні координати свого населеного пункту
Урок 17. Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою
Урок 18. Підсумковий урок розділу «Земля на плані та карті»

РОЗДІЛ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
Урок 19. Внутрішня будова Землі
Урок 20. Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їхніх переміщень. Внутрішні процеси, які зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Сейсмічні пояси Землі
Урок 21. Землетруси. Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів (початок)
Урок 22. Вулканізм і вулкани, гейзери. Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів (продовження)
Урок 23. Зовнішні процеси, які зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків
Урок 24. Абсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення за картами і планами. Горизонталі та шкала висот
Урок 25. Практична робота 4. Визначення за картами абсолютної і відносної висоти місцевості
Урок 26. Основні форми рельєфу суходолу — гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів (продовження)
Урок 27. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу. Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів (продовження)
Урок 28. Рельєф дна океану. Серединно- океанічні хребти — найвищі і найдовші гори Світового океану. Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів (продовження)
Урок 29. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їхня охорона
Урок 30. Підсумковий урок із теми «Літосфера»

Тема 2. Атмосфера
Урок 31. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері
Урок 32. Добовий і річний хід температури повітря, причини їхнього коливання. Практичне значення вимірювання температури повітря. Практична робота 5 (початок). Розв’язування задач на зміну температури повітря з висотою. Практична робота 6 (початок). Складання графіка зміни
температури повітря, його аналіз
Урок 33. Карта ізотерм, теплові пояси Землі
Урок 34. Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Практична робота 5 (продовження). Розв’язування задач на зміну атмосферного тиску з висотою
Урок 35. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх визначення сучасними приладами й на око (візуально). Місцеві вітри. Практична робота 6 (продовження). Складання рози вітрів, її аналіз
Урок 36. Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря, зміни вологості повітря. Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах. Практична робота 5 (продовження). Розв’язування задач на зміну вологості
Урок 37. Хмари і туман, відмінності в їхньому утворенні. Форми хмар, хмарність. Опади, з хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів. Практична робота 6 (продовження). Складання діаграм хмарності та опадів, їхній аналіз
Урок 38. Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами в своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди
Урок 39. Клімат, основні кліматичні показники
Урок 40. Кліматичні пояси
Урок 41. Зміни клімату. Вплив людської діяльності на атмосферу і клімат
Урок 42. Підсумковий урок із теми «Атмосфера»

Тема 3. Гідросфера
Урок 43. Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Практична робота 7. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів
Урок 44. Властивості вод Світового океану
Урок 45. Рухи води в Океані
Урок 46. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина
Урок 47. Води суходолу — поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну річки світу. Практична робота 7. Позначення на контурній карті річок (продовження)
Урок 48. Живлення, водний режим і робота річок. Пороги і водоспади. Найповноводніші річки світу. Практична робота 7. Позначення на контурній карті водоспадів (продовження)
Урок 49. Озера, їхня різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота 7. Позначення на контурній карті озер (продовження)
Урок 50. Болота, особливості їхнього утворення та поширення. Штучні водойми: ставки, водосховища, канали
Урок 51. Льодовики — багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота — підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти
Урок 52. Підземні води, умови їхнього утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води
Урок 53. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу
Урок 54. Підсумковий урок із теми «Гідросфера»

Тема 4. Біосфера та ґрунти
Урок 55. Складові біосфери, особливості їхнього поширення на земній кулі
Урок 56. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

Тема 5. Природні комплекси
Урок 57. Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості
Урок 58. Природні зони Землі, їхні особливості
Урок 59. Практична робота (на місцевості) 8. Ознайомлення з одним із природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами

РОЗДІЛ 4. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
Урок 60. Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая
Урок 61. Найчисельніші народи світу

Тема 2. Держави світу
Урок 62. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу. Практична робота 9. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їхніх столиць

Тема 3. Вплив людини на природу
Урок 63. Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона
Урок 64. Підсумковий урок із тем «Біосфера», «Кількість і розміщення населення Землі», «Держави світу», «Вплив людини на природу»
Урок 65–70. Резерв

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *