Відповіді на запитання екзамену з хімії

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Хвор.65р.з озн.Заг.Ожир- Метіоніну
Хво.знах.у ст.г пог.коми.- інсул іну
Хворий зверн зі скаргами на погане зажив Аплікації трипсином\
Хворий скарж на гост опоясуючий більІнгібітори протео ферм)
Хворий скаржиться на зниження ваги, Білків
Хворий, 55 років, госпіталізований Кислої фосфатази
Хворій 54 років із хрон панкреатитом Частк прот мол зимогена
Хворому провели довготривалий інгібування цитохромів
Хімічна сполука 2,4-динітрофенол В аном трансп протонів
Холестерин виконує в організмі Є джерелом енергії
Холестерин є джерелом синтезу: Жовчних кислот
Центральним проміжним подуктом всіх обмінів Ацетил-КоА
Ціанід калію, що є отрутою,Цитохромоксидази
Чер.Деяк.час п с. нтен.Ф з.Тренув.- Лактат
Як відомо, моб л. гл ког.в м’яз.-Актив.кінази фосфорилази шл. Фосфо
Через 36 годин після наро у немо Карбомоїлфосфатсинтетаза
Чим визначається субстратна специ структурою субстрату;
Чол, 25 р, звер. д л к з скар. – Глюконеогенезу
Чол.42р.вели. порц шмат.Тор.а-Гексок нази
Як змін рівень цукру у крові при збу ЦНС Підвищиться
Яка з нав макроергічних сполук утво в ЦТК?сукциніл –КоА;
Яка із наведених нижче реч вх до скл активного центру ПАЛФ.
Яке із тверджень про оптимальне значення рН для α-амілази 6,8 – 7,4;
Який з нав нижче доказів спец α-амілази: гідроліз крохмалю до глюкози;
Який з нав ферм нал до екзопептидаз: Карбоксипептидаза
Який з наведених нижче гідроліз лактози до глюкози і галактози.
Який із зазн гормонів має гіпоглік ефект інсулін
Який із перелічених нижче компонентів не зустрічає лактат.
Який із перелічених нижче компонентів шлункового соку НСl.
Який тип реакцій кат метилтрансферази: міжмолекулярного
Яким із зазн мех зді регул і трипсиногену?Обмежений протеоліз
Яким із зазн механізмів здійсн трипсиногену?Обмежений протеоліз
Які з ферментних препаратів вик для лізису гною Трипсин
Які критерії пок в основу поділу фер на класи: тип реакції;
Які фактори зум акт ліпази жовчні кислоти і коліпаза;
Які фун по відн ліпідів Емульгують ж, акт панкреатичну ліпазу
Анал. шлун с.хв.Пок.Пов.- Молочна кислота
Атеросклероз – хвороба, ЛПНЩ
Багата клітковиною їжа утримання води
Біосин. Пурин. К л.в дб. на рибо.- Пентозофосф цикл
Біох.Анал.кро32р.пац- Глюконеогенезу
В гастроенте.в д.у- Пепсину
В експерим.твар.що .знах.на безб- Холін
В клініках вик визн акті ізоферм.Вия локалізацію пат процесу
В орг людини осн місцем депону триацилгліцеролів ЛПНЩ
В організмі людини дефіцит заліза. каталази;
В організмі людини хімотрипсин секретується Трипсину
В реан.в д.дост.немовля з – Гексозо-1-фосфатуридилтрас
В результаті ок фосфор Утв електрохім пот протонів
Визначення активності ферментів 250С;
Визначення якого з перерахованих ферментів Діастази
Висл.скар.хв.л к.зап д.у – Пробу на толерантн сть до глюкози
Висока токсичність метанолу Введення в кров глюкози
Відносні концентрації АТФ та АДФ в АДФ
Вкажіть, який з вітамінів входить до складу коферментівНікотинамід
Вкажіть, який з коф бере участь у β-ок Флавінмононуклеотид
Внасл.Трива.Голод.в орган. Люд- Глюконеогенез
Внаслідок анаеробного гліколізу утв 2 АТФ
Внаслідок попадання окропу на шкіру гістамін
Для п дв.резул.в спорт.рекомен.при.преп-Транс жирх к в міт
Для підвищення результативності тренування Субстрат ЦТК
До ферментів з абсолютною специфічністю аргіназу;
До ферментів з від специфічністю хімотрипсин;
До ферментів з відносною специфічністю відносять:хімотрипсин;
До ферментів з стереоспецифічністю фумаразу;
Дослідж. Встан.що у дор. Люд- Холестерину
Експерим. Твар.дав.надлишк.к л.глюк- Пальмітиновій кислот
Еритр.Жив.кл.для життед.Потреб.енерг.вигляд АТФ-Анаер гліколіз
Є декілька шляхів знешкодження аміаку Утворення глутаміну
Ж.40р.п с.вжив.жирн.в дчув- Жовчних кислот
З пор обміну яких амі пов’ вини хв “кленового сиропу”? Ва, ле, ізо.
Застосовувані в медицині препарати, що містять ртуть, Цистеїн
Застосування роз’єднувальних агентів Зб коеф фосфорилювання
Зв’язування ферменту з субст в конт ділянці активного центру;
Зниження швидкості утворення АТФ Авітаміноз В1
Із сироватки крові людини виділили Однакова електрофоретична
Клітковина є росл полісахаридом, β-глюкоза
Коефіцієнт фосфорилювання при окисленні НАД+ – 3;
Коефіцієнт фосфорилювання при окисленні НАД+ 3;
Коефіцієнт фосфорилювання при окисленні ФАД – 2;
Концентрація якого метаболіту впл на роботу ЦТК?Оксалоацетату
Лактаза каталізує гідроліз лактози глюкози – реакцією Фелінга
Мальтоза розщеплюється в ШКТ мальтази
Мальтоза утворюється як проміжний крохмалю;
Мільйо. Насел.в кра.Афр.та Аз- Пентозофосфатного шляху
Молочний цукор розщеплюється в ШКТ лактази
Нав.при трив. Голод- Глюконеогенез
Недост.секр.як.ферм.зумовл.неповн- Панкреатично ліпази
Назвати останній компонент дих ланцюга Убіхінон
Назвіть вітаміни, які в якості коферментів Вітамін РР та В2
Назвіть гормон який не має контрінсул дії: Гастрин.
Назвіть реч, що потрібна для функ цикла Креб Ацетил – КоА
Назвіть ферменти, що локалізуються у лізосомах Гідролази
Наявність пептидних зв’язків у молекулі біуретової;
Недостатність якого вітаміну позн на синтезі флавінових В2
Незамінними ліноленова, арахідонова, лінолева
Немовля відм від год запах Дегідрог розгалужених альфа-кеток
Нижче наведено перелік кофакторів, Піридоксальфосфат
Одним з насл хрон алкогол По аеробного окиснення глюкози
Одним з шля.окисл. глюк.- Утворення НАДФН2 пентоз
Основною мол формою вив Карбамоїлфосфатсинтетази
Основний шлях знешкодження аміаку печінці;
Пац.з вис.ступ.ожир.як харч.доб. – Транспорт ВЖК з цитозоля в мтох
Пац.скар.на п дв.втому п сл.роб.- 8,5 ммоль/л.
Пацієнт зверн зі скаргам на напади затру дихЦитохромоксидази
Педіатр при огляді дитини 4 років відзна. Фенілкетонурія
Під дією якої пари зазначених факторів трипсиноген НСl і трипсин;
Під час обст хв Т. вияв токс гепатит,Аланінамінотрансферази
Післ. лікув.Протимал.препа. – Протид я перекисному окисле
Після перех.з груд.Вигодо.на жу-Фруктозо-1-фосфат-альдолази
Післ.Викон.Важ.м’яз.Роб.Хрон.- Гіпоглікемія
Пухл.,що поход.з гормонсин. Кл т-Гіпоглікемїя
Порушен.проц.в м л н.Нер.Вол- Сінголіпідів
При інтенс.Ф з.Прац.шви змен.- Аланін
При аналізі ліпограми хворого виявлено ЛПНЩ.
При афінній хроматографії як ліганд амілаза;
При гідролізі сахарози утв. глюкоза і фруктоза
При дослідженні дії одного з харчових Інгібується ЦКТ
При зниже.р в.глюко.в кр.актив.глюконеогенез- Піруваткарбокс
При кисн.Недост.як дж.енер.викор.Гл-Окисл глюкози до лактату
При лаб.Обстеж.Кро.Хво- Ліпопротеїнліпази кров
При метастазуванні раку передміхурової Гідролази
При обстеж.у хво.45р.виявл.п дв- Атеросклероз
При обстеж.Хв.з озн атероскл.в -Лецитинхолестеролацилтрансф
При прийом.естро.в кр.зрост- Забир холестерин з тканин
При хрон.перед.глюкокор.у хво.розви.г пер-Глюконеогенез
При хрон.передоз.глюкок- Глюконеогенез
При отр.Ам а.спост.р зка слаб.- – кетоглутарату
При отруєнні ціанідами Інгібують цитохромоксидазу
При отруєнні чадним газом Цитохромоксидаза.
При уч якого фер кат гідроліз тригліцеридів в кишк: Ліпази
При якій температурі зберігають органи і –5-0 0С;
Процес синтезу АТФ, що йде спряже окисним фосфорилюванням
Процес синтезу АТФ, що йде спряжено Окисним фосфорилюванням
Процес утворення сечовини є ендергонічним Перетв яблучної
Реакції окислювання, що протікають Оксидазами
Ризик розв. Атероскл.у ж.менш.-Естрогени стим синтез апол проте
Реакц утворення АТФ в анаеробному гл кол з реакц ями-Субст.фосфо
Ряд косметичних засобів,Є комп дих ланцюга мітохондрій
Скарги та об.Дан.Дозв.прип.наявн.-Холестерин
Скільки молекул АТФ утв при окисленні до СО2 і Н2О 12;
Скільки молекул АТФ утворюється при окисленні до СО2 і Н2О 12;
Студент напередодні заліку Окиснювальне фосфорилювання
У відділення інте терапії дост жінку 50 р Аспартатамінотрансферази
У головному мозку аміак,Циклу трикарбонових кислот
У дитини 10 років, спостерігаються часті судоми, метіоніну;
У дитини 2-х років спостерігається рвота, Орнітиновий цикл
У доб.Рац.Дор.зд люд.Пов. -80 – 100
У новон.дит.спост.зниж.Апет- Орнітинового циклу
У клініку пост пац, що перевищив дозу снотв Гальмув дих ланцюга
У крові хв вияв збіл конце аміакуАргініносукцинатси
У люд.,як трив.час переб.у ст.гіподинам-Нагромад.в м’яз.мол.к-ти.
У немовляти на 6 день життя в сечі Фенілаланіну
У нов.Дит.П.год.молоком спостер.диспеп. розлади-Лактаза
У дит.1 м.жит.спостер.жовтя.,збльш.Розм.печ-Галактозо-1-фосфат-уридил
У кр. Вияв. Вис. вм ст галактози.концен. глюк пониж. – Галактозем я
У 6 м.дит.Спост.Блюво.д аре.вжив.фрук-Фрукток нази
У хво.з скар.на м’язе.Слабк.-Недостатн сть активност гл когенфосфор
У хво.в печ.Спостер.Накоп.Надм.к.гл.- г поглюкозем
У хв. 38 р. п с. Прий. Асп р- НАДФН2
У хв.молоко викл.Блюваю пронос.-лактаза киш
У процесі дихання в орг над кисень.Виво у виг вуглекислого газу
У процесі тканинного дихання до вуглекислого газу Глюкози
У реакціях ЦТК утворюються відновлені флавінові 2 АТФ
У реанім відділ привезли люд з ознаками отр Етан зв’язує формальдегід,
У регуляції акт ферм важливе місце. За участю цАМФ
У регуляції акти ферментів Фосфорил-дефосфорил
У хво. 34 р. ма м. пониж. Витр. д ф з. Нава – Глікогенфосфор
У пац.Неперенос.молока.Чим можна поясн.-В дсу.уШКТ -галакто
У хво.,що зверн.до л к.виявл п дв- Гіперкетонем я, кетонурія
У хво.Вияв.Ст.ахло- Пепсину.
У пац.п с.одноч. прий меду- К+, Nа+-АТФазу
У новон. Дити. у шл. В дбув- Ренін
У хво.57р.,як.Стражд.Цукр.Д абе- Оксалоацетату
У хво.виник.розл.Травл.Всмокту.Л п .- Можуть виник. А, Д, Е, К, F
У хво.з хрон.Холецис.Виявл.- Емульгування жир в
У новон.Недон.Дит.Спостер.Прист- Карн тину
У хвор,що прох.курс.л кув.голод- Глутамново к.
У хворих тиреотоксикозом Розпаду АТФ
У хворого 45 років прояв тупий біль в попере Алкаптонурія
У хворого є недостатність секреції підшлункової Глікогену
У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність Підшлункової
У хворого підвищена кислотність шлункового Гастрин.
У хворого після загоєння опікових ранТрипсин, лізоцим
У хворої 25 років діагнос хво Хартнупа. Всмок триптофану
У хворої із злоякісним карциноїдом Триптофан
У чол.40р.конце.глюк.в плазм кр- виз тол до глюкози
У хво.Вияви.глюкоз,вм.Глюк.в кров- Функц кори наднирни
У чоловіка 30 років знижена вага, Тканинне дихання
У чоловіка 50-ти років, який зловж алкоголеАмілази
У юнака 19 років явні ознаки депігментації Тирозину.
Фермент трипсин гідролізує розщеплення відносно специфічних;
Хвор.з д аг.атерос.суд.- лінолева
Хрон. запал печ.жовч м х. в пац.- Для розч жовчних каменів

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *