Усі уроки української мови 3 клас. Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків української мови у 3-му класі (для навчальних закладів із навчанням українською мовою), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) з опорою на матеріали чинних підручників.

Автор:
 М. О. Володарська, О. М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 209
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.91  mb

Цікавий дидактичний матеріал, добірка навчальних ігор, тренувальних та тестових завдань, матеріали для проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та уроків контролю і корекції знань, зразки наочно-дидактичного матеріалу.

Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування . 9
І семестр
Мова і мовлення . 16
Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування.
Рідна мова — мова державна. Український алфавіт . 16
Урок 2. Культура усного і писемного мовлення 19
Урок 3. Культура мовлення і спілкування. Практичне засвоєння
слів увічливості. Ввічливі звертання . 23
Текст . 29
Урок 4. Розширення уявлень про текст та його будову. Тема, мета
і заголовок тексту 29
Урок 5. Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання
до них заголовків . 32
Урок 6. Визначення та інтонаційне виділення у реченнях тексту
слів, найважливіших для вираження думки 36
Урок 7. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання
розповіді за поданим планом 40
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить
заголовок 43
Урок 9. Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту 46
Урок 10. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних
та ділових текстів 50
Урок 11. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення
іграшки 54
Урок 12. Особливості текстів-листів. Складання письмових
привітань, запрошень. Правила написання адреси 57
Урок 13. Контроль та оцінювання знань за темами «Мова і мовлення»,
«Текст» . 61
Речення . 64
Урок 14. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення.
Доповнення незавершених речень 64
Урок 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
Розділові знаки в кінці речень . 67
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді
за планом і опорними словами 71
Урок 17. Звертання. Розділові знаки при звертаннях . 74
Урок 18. Головні і другорядні члени речення . 77
Урок 19. Зв’язок слів у реченні 81
Урок 20. Побудова речень за зразками і схемами . 84
Урок 21. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення» . 87
Слово. Значення слов а . 90
Урок 22. Слова із прямим і переносним значенням. Спостереження
за значенням слів . 90
Урок 23. Слова, що мають кілька значень. Складання речень 94
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язних
речень за малюнком і планом . 98
Урок 25. Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання
речень . 101
Урок 26. Слова, близькі за значенням (синоніми) . 105
Урок 27. Ознайомлення з фразеологізмами 108
Урок 28. Слова, протилежні за значенням (антоніми).
Спостереження за роллю антонімів у тексті 111
Урок 29. Перевірна робота. Диктант . 114
Будов а слов а . 116
Урок 30. Будова слова. Закінчення слова. Зміна форми слова за
допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв’язку слів
у реченні . 116
Урок 31. Основа слова . 120
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу . 123
Урок 33. Частини основи: префікс, корінь, суфікс . 132
Урок 34. Спільнокореневі слова. Корінь слова . 136
Урок 35. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів різних форм
одного й того самого слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 36. Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково,
але мають різне значення 143
Урок 37. Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в коренях слів . 146
Урок 38. Чергування приголосних звуків [г] — [з’] — [ж];
[к] — [ц’] — [ч]; [х] — [с’] — [ш] у коренях слів 151
Урок 39. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом . 155
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-
міркування «Книга — твій друг, без неї — як без рук» 159
Урок 41. Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для
перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] . 162
Урок 42. Правопис слів із двома ненаголошеними [е], [и] в коренях 165
Урок 43. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях,
що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним
словником . 168
Урок 44. Контроль та оцінювання знань за темами «Речення»,
«Слово. Значення слова», «Будова слова» 171
Урок 45. Аналіз перевірної роботи. Дзвінкі та глухі приголосні.
Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими
приголосними 173
Урок 46. Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними
звуками 177
Урок 47. Правильна вимова слів із глухими приголосними.
Перевірна робота. Діалог . 180
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування
деформованого тексту 183
Урок 49. Перевірка правопису слів із глухими приголосними
звуками. Закріплення вивченого про дзвінкі
та глухі приголосні звуки . 185
Урок 50. Префікс. Словотворча роль префіксів. Утворення слів
за допомогою найуживаніших префіксів . 189
Урок 51. Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням
та способом написання 193
Урок 52. Правопис префіксів роз-, без- . 197
Урок 53. Правопис префіксів з- (с-) 201
Урок 54. Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса
і кореня . 205
Урок 55. Правило вживання апострофа після префіксів
перед я, ю, є, ї. Перенос слів з апострофом
після префікса . 207
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ
тексту за складеним планом . 211
Урок 57. Суфікс. Словотворча роль суфіксів. Перевірна робота.
Аудіювання 214
Урок 58. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення
їх у речення. Перевірна робота. Списування . 220
Урок 59. Творення слів за допомогою суфікса -ар-. 222
Урок 60. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі
кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких
слів для переносу . 225
Урок 61. Перевірна робота. Диктант . 228
Урок 62. Аналіз контрольного диктанту. Усний та письмовий
розбір слів за будовою 229
Урок 63. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного
твору за поданим зачином (за основною частиною
і за кінцівкою) 232
Урок 64. Підсумковий урок за семестр . 235
ІІ семестр
ЧастинИ мов и . 238
Урок 65. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення
чистин мови за їхнім значенням, питаннями
та роллю в реченні . 238
Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими
ознаками та за смисловими групами у межах кожної
частини мови 241
Урок 67. Добирання спільнокореневих слів, які належать до різних
частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням,
роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами 244
Урок 68. Урок розвитку зв’язного мовлення. Як писати листи . 248
Іменник . 253
Урок 69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль
та зв’язок з іншими словами в реченні за допомогою
закінчень і прийменників). Іменники, що означають назви
істот, неістот . 253
Урок 70. Власні та загальні іменники. Написання власних іменників
з великої букви 256
Урок 71. Закріплення навичок написання власних і загальних
іменників . 260
Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених
від прикметників . 263
Урок 73. Поняття предметності на прикладах іменників,
що означають дію 266
Урок 74. Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту
за планом та опорними словами . 269
Урок 75. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній 272
Урок 76. Вправи на визначення роду іменників. Родові закінчення
іменників . 275
Урок 77. Змінювання іменників за числами. Іменники,
що вживають лише в однині або лише у множині 279
Урок 78. Практичне ознайомлення з відмінками іменника 282
Урок 79. Зв’язок іменника з іншими словами в реченні
за допомогою закінчень і прийменників. Розбір іменника
як частини мови . 286
Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки
за уявою на тему «Як подорожує краплинка води» 289
Урок 81. Узагальнювальний урок за темою «Іменник» . 293
Урок 82. Контроль та оцінювання знань за темою «Іменник» . 297
Прикметник . 300
Урок 83. Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття
про прикметник. Значення прикметників у мовленні 300
Урок 84. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні.
Доповнення тексту прикметниками . 304
Урок 85. Змінювання прикметників за числами і за питаннями
у сполученні з іменниками . 307
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення.
Письмове висловлювання про ситуації з життя класу . 310
Урок 87. Змінювання прикметників за родами у сполученні
з іменниками. Родові закінчення прикметників . 313
Урок 88. Вправи на визначення роду і числа прикметників за
відповідними іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Урок 89. Розбір прикметника як частини мови 320
Урок 90. Уживання прикметників у прямому
й переносному значеннях 323
Урок 91. Спостереження за вживанням прикметників
у загадках . 327
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-опис людини
з використанням порівнянь 330
Урок 93. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми.
Використання їх у зв’язних висловлюваннях . 333
Урок 94. Вправи на засвоєння різних форм прикметників
у сполученні з іменниками . 336
Урок 95. Закріплення знань про прикметник як частину мови 340
Урок 96. Перевірна робота. Диктант . 343
Дієслово . 345
Урок 97. Аналіз перевірної роботи. Дієслово. Загальне поняття
про дієслово 345
Урок 98. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ . 348
Урок 99. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень
за малюнками 351
Урок 100. Уживання дієслів у переносному значенні 355
Урок 101. Спостереження за влучним добиранням дієслів автором
тексту для змалювання подій, явищ 358
Урок 102. Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Розпізнавання
дієслів у реченнях . 361
Урок 103. Час дієслова. Перевірна робота. Усний твір . 364
Урок 104. Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота.
Письмовий переказ 368
Урок 105. Змінювання дієслів за часами 371
Урок 106. Вправи на розрізнення часових форм дієслів у тексті.
Перевірна робота. Усний твір 374
Урок 107. Закріплення знань про часові форми дієслова 377
Урок 108. Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього,
минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях 381
Урок 109. Контрольне списування на швидкість (перевірка швидкості
письма, культури оформлення роботи, поєднання літер,
нахилу, розміру, форми) . 384
Урок 110. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-
міркування «Чому ластівки відлітають першими» . 386
Урок 111. Написання частки не з дієсловами. Розбір дієслова
як частини мови . 389
Урок 112. Перевірна робота. Аудіювання . 392
Урок 113. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Дієслово».
Контроль та оцінювання знань за темою «Дієслово» 396
Урок 114. Перевірна робота. Диктант . 397
Пов торення вивченого за рік . 400
Урок 115. Повторення. Аналіз перевірних робіт.
Повторення вивченого про текст, речення . 400
Урок 116. Урок розвитку зв’язного мовлення.
Редагування текстів 404
Урок 117. Повторення вивченого про будову слова 406
Урок 118. Повторення вивченого про частини мови . 410
Урок 119. Узагальнення й систематизація знань учнів

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *