Шпаргалка з фізики (задачі, тести)

Скачати файл
(1 бал, середній: 1,00 із 5)
Завантаження...

Увага! На сайті не відображаються формули та малюнки. Для того щоб їх бачити, необхідно скачати doc-файл!

Алюмінієвий дріт при температурі 0ºС має опір 4,25 Ом. Який опір матиме цей дріт при температурі 200ºС? ( =0,004К-1)

в) 7,65 Ом,
Амплітуда заряду на конденсаторі в коливальному контурі за одне повне коливання змінилась з 2·10-5 Кл до 2·10-5·е-2 Кл. Визначити логарифмічний декремент затухання.

В) 2;

Амплітудна значення змінної напруги U=312 В. Визначити  ефективну напругу

Г) 220 В;

Батарейку від ліхтарика, що має ЕРС 1,5 В і внутрішній опір 1,5 Ом, замкнули на опір 7,5 Ом. Яка напруга на затискачах батарейки?

а) 1,5 В,

Бозони-це частинки:

а)з нульовим спіном;

Біле світло падає нормально на дифракційну ґратку. При цьому четвертий дифракційний максимум в червоному (λ=700 нм) світлі співпадає з сьомим дифракційним максимумом в синьому світлі. Яка довжина його світлової хвилі?

А) 400 нм;

Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм?

д) 4 А/мм2.

Визначити опір провідника, якщо при напрузі на його кінцях 10В сила струму дорівнює 0,1 А.

в) 100 Ом,

Визначити густину струму в провіднику з електронною провідністю, якщо концентрація електронів n = 2·1028 м3, швидкість дрейфу електронів в електричному полі 0,002 м/с

д) 6,4·106 А/м2

Визначити питомий електричний опір металу, концентрація електронів в якому 5·1026 м-3, швидкість дрейфу електронів 0,05 м/с, а напруженість електричного поля 2·102 В/м

б) 5·10-6 Ом·м,

Визначити заряд іона, що рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V=106 м/с. Індукція магнітного поля В=0,05 Тл. доцентрова сила що діє на іон F=8×10-15 H.

Б) 1,6×10-19 Кл;

Визначити індукцію магнітного поля, в якому електрон (q=l,6×10-19 Кл) рухається із швидкістю 5×106 м/с і на нього діє сила Лоренца 0,05 Н.

Д) 6,25×1014 Тл.

Визначити радіус кола, по якому буде рухатися заряд q=0,01 Кл в перпендикулярному до швидкості магнітному полі (В=0,02 Тл). Швидкість руху заряду V=103 м/с, маса m=10-2 г.

Г) 50 м

В електричному колі з котушкою індуктивності L=0,01 Гн при вмиканні кола виникає е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити величину струму в колі, якщо він зменшився до нуля за 1 секунду.

Д . ) 5 А.

В котушці індуктивності за 0,05 секунди сила струму змінюється на 1 А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,5 Гн?

Г) 10 В;

В котушці індуктивності (L=0,022 Гн) за час t=0,05 c струм зростає в 2 рази і досягає З А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції?

В) 0,6 В;

64B8  Визначити індуктивність контура, якщо при проходженні струму І=5 А створюється магнітний потік Ф=0,2 Вб.

Б) 0,04 Гн;

Визначити індуктивність соленоїда без осердя довжиною l=0,5 м, площею поперечного перерізу S=2 см2. Кількість витків в соленоїді 300.

Г) 45×10-6 Гн;

Визначити роботу по переміщенню провідника довжиною 20 см перпендикулярно магнітному полю на відстань 5 см. Індукція магнітного поля В=0,02 Тл. Струм в провіднику І=3 А.

А) 6×10-4Дж;

Виток площею S=10 см2, по якому тече струм І=20 А вільно встановився в однорідному магнітному полі індукцією В=0,5 Тл. Виток повернули відносно діаметра на кут 90°. Визначити виконану роботу.

В) 10-2 Дж;

Визначити об’ємну густину енергії магнітного поля, якщо енергія магнітного поля соленоїда дорівнює W=0,2 Дж, а об’єм V=5×10-4 м3.

В) 400 Дж/м3;

Визначити частоту коливального контура з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ.

В) 318 Гц;

Визначити площу (в м2) поверхні абсолютно чорного тіла, якщо при потужності випромінювання 1кВт його інтегрована випромінювальна здатність рівна 500 Вт/м2.

Б) 2;

Визначити інтегральну випромінювальну здатність (у Вт/м2) абсолютно чорного тіла при температурі 100 К, якщо стала Стефана-Больцмана рівна 5,67·10-8 Вт/(м2·К4).

Г) 5,67;

Визначити потужність випромінювання (у Вт) абсолютно чорного тіла, якщо при площі його поверхні 100 мм2 його інтегральна випромінювальна здатність рівна 3·105 Вт/м2.

В) 30;

Визначити температуру (в К) абсолютно чорного тіла, якщо довжина хвилі, що відповідає його максимальній густині спектральної випромінювальної здатності при цій температурі, рівна 1 мкм. Значення сталої в законі зміщення Віпа становить 2,9·10-3 К·м.

В) 2900;

Визначити інтегральну випромінювальну здатність (у Вт/м2) абсолютно чорного тіла, якщо потужність випромінювання 0,02 Вт, а площа поверхні 1 см2.

А) 200;

Визначити довжину хвилі (в мкм), яка відповідає максимальній густині спектральної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла при кімнатній (290 К) температурі. Стала в законі Віна рівна 2,9·10-3 К·м.

Б) 10;

Визначити  інтегральну випромінювальну здатність (у Вт/м2) сірого тіла при температурі 100 К, якщо поглинальна здатність тіла 0,9, а стала Стефана-Больцмана  5,67·10-8 Вт/(м2·К4).

Г) 5,1;

Визначити температуру абсолютно чорного тіла (в К), якщо його інтегральні випромінювальна здатність 90,72 Вт/м2, а значення сталої Стефана-Больцмана 5,67·10-8 Вт/(м2·К4).

Г) 200;

Визначити максимальну спектральну густину випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла (у кВт/м3) при температурі 100 К, якщо стала у другому законі Віна рівна 1,29·10-5 Вт/м3·К5.

Б) 129

Визначити значення сталої Стефана-Больцмана (у нВт·м-2·К-4), якщо при температурі 100 К інтегральна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла рівна 5,7 Вт/м2.

Б) 57;

Визначити температуру абсолютно чорного тіла (в К), якщо його максимальна спектральна випромінювальна здатність 1,29·105 Вт/м3, а значення сталої в другому законі  Віна становить 1,29·10-5 Вт/м3К5.

Б) 100;

Визначити спектральну густину випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла (у Вт/м3), якщо інтервалу довжин хвиль 3 нм відповідає інтервал інтегральної випромінювальної здатності 9 мкВт/м2.

Д) 3000.

Визначити частоту монохроматичного світла, якщо імпульс фотона 6,626·10-28 Н·с. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,626·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

Б) 3·1014;

Визначити імпульс фотона (в нН·с), якщо довжина відповідної світлової хвилі жорсткого гамма-випромінювання рівна 3,313·10-25 м. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,626·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

Б) 2;

Визначити довжину хвилі (в нм) рентгенівського випромінювання, якщо імпульс відповідного фотона 6,626·10-25 Н·с. Значення  сталої Планка  6,626·10-34 Дж·с.

А) 1;

Визначити імпульс фотона (в нН·с), якщо частота жорсткого гамма-випромінювання 1,5·1033 Гц. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,626·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

Б) 3,313;

Визначити червону межу фотоефекту для натрію, якщо робота виходу становить 2,3 еВ. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,625·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

Д) 540 нм.

Визначити червону межу фотоефекту для калію, якщо робота виходу становить 2 еВ. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,625·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

Г) 620 нм;

Визначити червону межу фотоефекту для літію, якщо робота виходу становить 2,4 еВ. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,625·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

В) 517 нм;

Визначити сталу Планка, якщо відомо, що фотоелектрони, які вириваються з поверхні металу світлом з частотою 2,2·1015 Гц повністю затримуються зворотнім потенціалом 6,6 В, а які вириваються з поверхні металу світлом з частотою 4,5·1015 Гц повністю затримуються зворотнім потенціалом 16,5 В.

В) 6,9·10-34 Дж·с;

Визначити максимальну зміну довжини хвилі при комптонівському розсіюванні на електронах. Комптонівська довжина хвилі 2,43 пм.

А) 4,86 пм;

Визначити довжину хвилі де Бройля (в нм) для частинки масою 3,313·10-25 кг, яка рухається з швидкістю 2 м/с. Стала планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 1;

Визначити довжину хвилі де Бройля (в нм) для частинки масою 4·10-25 кг, яка має кінетичну енергію (3,313)2·10-25 Дж. Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

А) 1;

В колі змінного струму активний опір дорівнює R=50 Ом, реактивний опір XLXС=30 Ом. Визначити ефективне значення струму, якщо ефективна напруга дорівнює 220 В.

Г) 55 А;

В колі змінного струму струм визначається за формулою , а напруга — . Визначити зсув фаз між струмом і напругою.

Б) 30º;

Визначити ємність конденсатора в колі змінного струму, якщо ефективний струм і напруга відповідно рівні Іеф=1,5 А, Uеф=200 В. Період коливань струму і напруги

В) 75мкФ;

Визначити потужність змінного струму на конденсаторі С=2 мкФ, якщо ефективне значення струму Іеф=0,2 А, Uеф=125 В. Частота змінного струму 50 Гц.

В) 0;

Визначити коефіцієнт потужності і колі змінного струму, якщо при напрузі 220 В та ефективному струму 0,05 А виділяється потужність 4,4 Вт.

Б) 0,4;

В магнітному полі індукцією В=0,22 Тл знаходиться провідник довжиною 1,5 м. Яка сила діє на провідник, якщо сила струму в провіднику 2А, а кут між вектором індукції магнітного поля і провідником 30°?

Б) 3×10-2 Н;

Визначити індукцію магнітного поля, в якому на провідник довжиною 0,5 м діє сила 5×10-3 Н, при проходженні струму 10 А. Напрям силових ліній перпендикулярний до провідника.

А) 10-3 Тл;

В магнітне поле індукцією В=0,001 Тл помістили провідник довжиною 0,05 м під кутом 45° до напрямку магнітних силових ліній. Визначити струм у провіднику, якщо на нього діє сила Ампера FA=7,1×10-4 Н.

Г) 2 А;

Визначити силу Ампера, що діє на провід лінії електропередач довжиною 50 м, якщо по ньому тече струм 100 А. Індукція магнітного поля Землі дорівнює В=10-3 Тл. Кут між напрямком магнітних силових ліній і напрямом струму a=60°.

Г) 4,33 Н;

Визначити силу, що діє на прямий провідник довжиною 20 см в магнітному полі індукцією В=0,01 Тл, якщо струм в провіднику І=20 А складає кут 30° з вектором магнітної індукції.

А) 0,2 Н;

Визначити силу Ампера, що діє на провідник довжиною 0,2 м, розташований в напрямі магнітних силових ліній, якщо струм дорівнює І=5А, а індукція магнітного поля В=0,05 Тл.

В) 0 Н;

Визначити напруженість магнітного поля, якщо в парамагнетику магнітна проникність m=1,1, а індукція магнітного поля В=0,005 Тл.

В) 3,6×103 ;

Виток радіусом R=20 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,2 Тл. Знайти момент сили М, шо діє на виток, якщо площина витка перпендикулярна до силових ліній. Струм у витку І=20 А.

А) 0,5 Н ×м;

Визначити заряд іона, що рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V=106 м/с. Індукція магнітного поля В=0,05 Тл. доцентрова сила що діє на іон F=8×10-15 H.

Б) 1,6×10-19 Кл;

Визначити індукцію магнітного поля, в якому електрон (q=l,6×10-19 Кл) рухається із швидкістю 5×106 м/с і на нього діє сила Лоренца 0,05 Н.

Б) 6,25×109 Тл;

Визначити радіус кола, по якому буде рухатися заряд q=0,01 Кл в перпендикулярному до швидкості магнітному полі (В=0,02 Тл). Швидкість руху заряду V=103 м/с, маса m=10-2 г.

Д) 2 м.

Визначити напруженість магнітного поля, якщо в парамагнетику магнітна проникність m=1,1, а індукція магнітного поля В=0,005 Тл.

В) 3,6×103 ;

Виток радіусом R=20 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,2 Тл. Знайти момент сили М, шо діє на виток, якщо площина витка перпендикулярна до силових ліній. Струм у витку І=20 А.

А) 0,5 Н ×м;

Визначити напруженість магнітного поля на відстані 5 см від нескінченого прямолінійного провідника, яким тече струм 628 А.

Г) 20 А/м;

Визначити індукцію магнітного поля, створеного прямолінійним нескінченним провідником на відстані 20 см від нього, якщо провідником тече струм 5 А.

А) 5×10-6 Тл;

Визначити напруженість магнітного поля кругового струму 2 А в центрі витка, якщо діаметр витка дорівнює 0,2 м.

Г) 10 А/м;

Визначити напруженість магнітного поля котушки радіусом R=2м в центрі котушки. Котушка містить 20 витків, стум в кожному витку 2А. Довжина котушки 2 см.

Г) 2000 А/м;

Визначити індукцію магнітного поля в центрі витка радіусом 0,5 м. Витком тече струм 1 А.

Д) 4p×10-7 Тл.

Визначити індукцію магнітного поля вздовж вісі котушки зі струмом І=2 А. Радіус котушки 0,5 м, кількість витків 50, довжина котушки 5 см.

Б) 2,5×103 Тл;

Визначити напруженість всередині соленоїда довжиною 20 см і радіусом 2 см, якщо ним тече струм 2 А. Соленоїд містить 40 витків.

Б) 400 А/м;

Визначити індукцію магнітного поля всередині соленоїда довжиною 50 см і радіусом 2 см, якщо ним тече струм 2 А. Соленоїд містить 50 витків.

Г) 2,5×104 Тл;

Визначити різницю потенціалів на кінцях прямого провідника довжиною 0,5 м, якщо він рухається із швидкістю 1 м/с в магнітному полі напруженістю Н=5 А/м, перпендикулярно до магнітних силових ліній.

Б) p×106 В;

В електричному колі з котушкою індуктивності L=0,01 Гн при вмиканні кола виникає е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити величину струму в колі, якщо він зменшився до нуля за 1 секунду.

Д) 5 А.

В котушці індуктивності за 0,05 секунди сила струму змінюється на 1 А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,5 Гн?

Г) 10 В;

В котушці індуктивності (L=0,022 Гн) за час t=0,05 c струм зростає в 2 рази і досягає З А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції?

В) 0,6 В;    .

Визначити індуктивність контура, якщо при проходженні струму І=5 А створюється магнітний потік Ф=0,2 Вб.

Б) 0,04 Гн;

Визначити індуктивність соленоїда без осердя довжиною l=0,5 м, площею поперечного перерізу S=2 см2. Кількість витків в соленоїді 300.

Г) 45×10-6 Гн;   

Визначити роботу по переміщенню провідника довжиною 20 см перпендикулярно магнітному полю на відстань 5 см. Індукція магнітного поля В=0,02 Тл. Струм в провіднику І=3 А.

А) 6×10-4Дж;

Виток площею S=10 см2, по якому тече струм І=20 А вільно встановився в однорідному магнітному полі індукцією В=0,5 Тл. Виток повернули відносно діаметра на кут 90°. Визначити виконану роботу.

В) 10-2 Дж;

Визначити об’ємну густину енергії магнітного поля, якщо енергія магнітного поля соленоїда дорівнює W=0,2 Дж, а об’єм V=5×10-4 м3.

В) 400 Дж/м3;

Визначити намагніченість феромагнетика, якщо при напруженості магнітного пола Н=20 А/м магнітна сприятливість дорівнює c=150.

Г) 3000 А/м;

Визначити індукцію магнітного поля феромагнетика, якщо магнітна сприятливість c=200 при напруженості магнітного поля Н=30 А/м.

Г) 7,6 мТл;

Визначити  індукцію магнітного поля парамагнетика при напруженості магнітного поля Н=25 А/м, якщо магнітна сприятливість c=0,0035.

Б) 31мкТл;

Визначити намагніченість феромагнетика при напруженості Н=40 А/м. Магнітна проникність дорівнює 2×103.

В) 80×103 А/м;

Визначити індукцію магнітного поля діамагнетика, якщо напруженість поля дорівнює Н=25 А/м, магнітна сприятливість діамагнетика c=-0,00062.

В) 31,4×10-6 А/м;

Визначити циркуляцію напруженості магнітного поля контура, який охоплює три провідники із струмами І1=2 А, І2=-3 А, І3=-5 А.

В) 6 А;

Визначити власну частоту коливань в коливальному контурі, якщо рівняння вимушених коливань має вигляд  при резонансі.

Д) 3 Гц.

Визначити амплітудне значення напруженості електричного поля, яке описується рівнянням хвилі:

В) 0,02 В/м

Визначити циклічну частоту електромагнітної  хвилі:

А) 600π   с-1;

Визначити хвильове число електромагнітної  хвилі:

Г) 2·π·10-6

Визначити довжину електромагнітної  хвилі, якщо рівняння цієї електромагнітної хвилі::

Д) 106 м.

Визначити довжину електромагнітної хвилі, що випромінюється коливальним контуром з ємністю С=2·10-7 Ф, індуктивністю L=0,05 Гн.

Г) 1,9·105 м;

Вгнуте сферичне дзеркало дає на екрані зображення предмета, збільшене в 4 рази. Відстань від предмета до дзеркала 25 см. Визначити  радіус кривизни дзеркала.

В) 40 см

Визначити силу світла точкового джерела, повний світловий потік якої 1 лм.

Б) 0,08 кд;

Визначити кількість штрихів дифракційної ґратки шириною 15 мм, якщо її період 15 мкм.

Д) 1000.

Визначити міжплощинну відстань, якщо при довжині хвилі рентгенівського випромінювання 0,5 нм другий дифракційний максимум реалізується при куті ковзання рентгенівських променів 30º.

А) 1 нм;

Визначити довжину хвилі рентгенівського випромінювання, якщо другий дифракційний максимум при міжплощинній відстані 0,6 нм спостерігається при куті ковзання 30º.

Б) 0,3 нм;

Визначити  кут ковзання рентгенівських променів з довжиною хвилі 0,3 нм, якщо при міжплощинній відстані 0,9 нм порядок дифракційного максимуму рівний 3.

А) 30º;

Відстань від плоскої хвильової поверхні до точки спостереження збільшується в 4 рази. В скільки разів збільшуються при цьому радіуси зон Френеля?

А) 2

Визначити максимальну довжину хвилі рентгенівських променів, які можуть дифрагувати від кристалічної гратки міжплощинною відстанню 1 нм.

Б) 2 нм;

Визначити показник заломлення кварцової пластинки, якщо при геометричній різниці ходу променів 600 нм оптична різниця ходу променів становить 924 нм.

В) 1,54;

В установці для отримання кілець Ньютона з радіусом кривизни лінзи 50 м радіус другого світлого кільця у відбитому світлі рівний 7,5 мм. Яка довжина хвилі використаного монохроматичного світла?

Д) 750 нм.

В досліді Юнга отвори освічуються монохроматичним світлом з довжиною хвилі 600 нм. Яка відстань між ними, якщо відстань до екрана 6 м, а від центра екрана до першої інтерференційної смуги — 1,8 мм?

В) 2 мм;

Визначити відношення радіусів світлих інтерференційних кілець Ньютона у відбитому світлі, якщо їх порядкові номери, починаючи з центра рівні 1 і 5.

Б) 3;

Визначити відстань від щілин до екрану в досліді Юнга, якщо при освіченні їх світлом з довжиною хвилі 450 нм інтерференційні смуги віддалені одна від одної на 2 мм. Відстань між щілинами 2,25 мм.

Д) 10 м.

Визначити відношення радіусів світлих кілець Ньютона в прохідному світлі, якщо їх порядкові номери рівні 4 і 16.

А) 2;

Визначити радіус кривизни в установці Ньютона, якщо при їх освіченні світлом х довжиною хвилі 0,5 мкм радіус третього світлого кільця у відбитому світлі 5 мм.

А) 10 м;

В досліді Юнга щілини, відстань між якими 0,7 мм, освічувались монохроматичним світлом з довжиною хвилі 420 нм. Визначити відстань між двома сусідніми інтерференційними смугами, якщо відстань щілин від екрану 5 м.

В) 3 мм;

Відношення радіусів світлих інтерференційних кілець, отриманих у відбитому світлі в установці Ньютона, рівне 3. Визначити порядковий номер більшого кільця, якщо порядковий номер меншого кільця рівний 2.

Г) 14;

В досліді із дзеркалами Френеля уявні зображення джерела світла віддалені один від одного на 0,25 мм. Їх відстань до екрану 2,5 м. Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, при використанні якого інтерференційні смуги розміщені один від одного на відстані 5 мм.

Б) 0,5 мкм

Визначити відстань між двома уявними зображеннями джерела світла в біпризмі Френеля, якщо на екрані, віддаленому від цих зображень на відстань 1 м, відстань між двома сусідніми інтерференційними смугами в зеленому світлі (λ=0,5 мкм) становить 1 мм.

В) 0,5 мм;

Відношення радіусів світлих кілець Ньютона в прохідному світлі рівне 3. Визначити порядковий номер більшого кільця, якщо порядковий номер меншого кільця рівний 1.

Д) 9.

Визначити радіус другого світлого кільця Ньютона у відбитому світлі з довжиною хвилі 600 нм, якщо радіус кривизни лінзи 10 м.

Г) 4 мм;

Гальванічний елемент має ЕРС 1,5В і внутрішній опір 0,8 Ом. Який дістанемо струм в колі, якщо його зовнішня частина має опір 5,2 Ом?

б) 0,25 А,

До вузла входять струми I1 = 5 A та I2 = 10 A, а виходять з нього струми I3, I4, I5. Відомо, що I3 = 3 A, I4 = 2 A. Знайти величину струму I5.

в) 10 А,

Два паралельні прямі нескінченно довгі провідники знаходяться на відстані 2 см. Провідниками течуть струм І1=I2=5 А в одному напрямі. З якою силою притягується кожний метр першого провідника до другого?

Г) Г) 25×10-5 Н;     .

Два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть однакові струми, притягуються один до одного із силою 2×10-4 Н на кожний метр довжини. Визначити величину струму, що тече кожним провідником, якщо відстань між ним дорівнює 40 см.

Д).  20 А.

Друге рівняння Максвела і інтегральній формі. Закон повного струму.

А) ;

Довжина хвилі де Бройля для тіла, яке рухається з швидкістю 66,26 м/с, рівна 10-35 м. Визначити його масу (в кг). Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 1;

Довжина хвилі де Бройля для частинки масою 3,313·10-26 кг рівна 0,1 нм. Визначити її швидкість (в м/с), якщо стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Г) 200;

Довжина хвилі де Бройля для тіла з кінетичною енергією (3,313)2·10-6 Дж, рівна 10-31 м. Визначити масу тіла (в кг). Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 20;

Довжина хвилі де Бройля для тіла масою (3,313)2·10-3 кг становить 10-32 м. Визначити кінетичну енергію тіла (в Дж). Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 0,2;

До котушки з омічним опором 20 Ом та індуктивністю 0,5 Гн прикладена напруга 220 В частотою 50 Гц. Визначити cosφ — косинус зсуву фаз між струмом і напругою.

Б) 0,126;

Два паралельні прямі нескінченно довгі провідники знаходяться на відстані 2 см. Провідниками течуть струм І1=I2=5 А в одному напрямі. З якою силою притягується кожний метр першого провідника до другого?

Г) 25×105 Н;

Два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть однакові струми, притягуються один до одного із силою 2×10-4 Н на кожний метр довжини. Визначити величину струму, що тече кожним провідником, якщо відстань між ним дорівнює 40 см.

Д) 20 А.

До контура з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ підключена зовнішня періодична напруга. При якій циклічній частоті зовнішньої напруги в колі виникне резонанс?

А) 2·10-3 Гц;

Двояковипукла лінза має однакові радіуси кривизни поверхонь. Які це радіуси, якщо фокусна відстань 20 см? Показник заломлення скла 1,5.

А) 20 см;

Дифракційну картину від щілини спостерігають в зеленому (λ=500 нм) світлі. В скільки разів треба збільшити ширину щілини, щоб характер дифракційної картини не змінився, якщо зелене світло замінити червоним (λ=750 нм)?

Г) 1,5;

Дифракційна ґратка дає максимальну кількість спектрів 17 по обидві сторони від центрального максимуму в жовтому (λ=600 нм) світлі. Який її період?

Д) 10,2 мкм.

Електричне коло складається з джерела струму внутрішнім опором 15 Ом та електричної лампочки опором 5 Ом. Сила струму в колі дорівнює 0,5 А. Визначити ЕРС джерела струму.

г) 10 В,

Елементарна частинка має час життя  с. З якою найбільшою точністю (в нДж) може бути визначена її енергія? Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Г) 2;

Енергія частинки в одномірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками при значенні квантового числа n пропорційна :

в) n2;

За який час через поперечний переріз провідника площею 5 мм2 пройде заряд 100 Кл, якщо густина струму рівна 2·106А/м2?

а) 10 с,

За який час електричним струмом силою 10 А при напрузі 220 В буде виконана робота 22 кДж?

г)10 с,

Знайти густину струму в алюмінії ( =2,5·10-8 Ом·м), якщо напруженість електричного поля 120 В/м

а) 4,8·109 А/м2,

3 якою швидкістю рухається іон в магнітному полі з індукцією В=0,05 Тл, якщо на нього діє доцентрова сил Лоренца F=8×10-15H. Заряд іона q=3,2×10-19 Кл.

А) 5×105 м/с;

Заряджена частинка рухається із швидкістю 400 м/с в магнітному полі індукцією В=0,15 Тл під кутом 30° до магнітних силових ліній. На неї діє сила Лоренца F=3Н. Визначити заряд частинки.

А) 0,1 Кл;

З якою найбільшою точністю (в нН·с) може бути визначений імпульс електрона, якщо його місцеположення визначено з точністю  с? Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 10

З якою найбільшою точністю (в нм) може бути визначено місцеположення електрона, якщо його імпульс визначають з точністю 6,626·10-25 Н·с. Стала Планка рівна 6,626·10-34 Дж·с.

Б) 1;   

Зсув фаз між струмом і напругою в колі змінного струму з індуктивністю, ємністю і активним опором дорівнює 30º. Ефективне значення струму Іеф=0,6 А, напруга 220 В. Яка робота виконається в колі за 1 хвилину?

Д) 3960 Дж.

3 якою швидкістю рухається іон в магнітному полі з індукцією В=0,05 Тл, якщо на нього діє доцентрова сил Лоренца F=8×10-15H. Заряд іона q=3,2×10-19 Кл.

В) 1×105 м/с;

Заряджена частинка рухається із швидкістю 400 м/с в магнітному полі індукцією В=0,15 Тл під кутом 30° до магнітних силових ліній. На неї діє сила Лоренца F=3Н. Визначити заряд частинки.

В) 1 Кл;

З якою швидкістю рухається провідник довжиною l=1 м в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції В=0,1 Тл, якщо на кінцях його наводиться різниця потенціалів 0,2 В?

А) 2 м/с;

Ймовірність знаходження частинки біля стінки нескінченно глибокої потенціальної ями рівна:

а) 0;

Інтегральна випромінювальна здатність сірого тіла при температурі 100 К рівна 3,39 Вт/м2. Визначити величину сталої Стефана-Больцмана (у нВт/м2К2), якщо поглинальна здатність тіла рівна 0,6.

В) 56,5;

Інтегральна випромінювальна здатність сірого тіла рівна 45,36 Вт/м2. Визначити його температуру (в К), якщо поглинальна здатність 0,5, а стала Стефана-Больцмана рівна 5,67·10-8 Вт/(м2·К4).

В) 200;

Інтегральна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла рівна 50 Вт/м2. Визначити поглинальну здатність сірого тіла, якщо його інтегральна випромінювальна здатність при тій же температурі рівна 30 Вт/м2.

В) 0,6;

Інтегральна випромінювальна здатність сірого тіла при температурі 100 к рівна 2,835 Вт/м2. Визначити його поглинальну здатність, якщо стала Стефана-Больцмана 5,67·10-8 Вт/(м2·К4).

В) 0,5;

Інтегральна випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла ріна 40 Вт/м2. Визначити інтегральну випромінювальну здатність (у Вт/м2) сірого тіла при цій же температурі, якщо його поглинальна здатність рівна 0,75.

В) 30

Із скла з показником заломлення 1,5 потрібно виготовити плосковипуклу лінзу оптичною силою 5 дптр. Визначити радіус кривизни випуклої поверхні лінзи.

Б) 10 см;

Із двох годинникових стекол з радіусами кривизни 50 см склеєна двояковипукла «повітряна» лінза. Яка оптична сила такої лінзи у воді з показником заломлення 1,33?

Г) 1,32 дптр;

Котушка індуктивності підключена до джерела живлення. При вмиканні котушки за 1 секунду струм зменшився з 2 А до нуля і виникла е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити індуктивність котушки.

Б . Б) 0,025 Гн;

Котушка індуктивності (L=0,05 Гн) має опір 20 Ом. За який час струм в котушці зменшиться в е=2,72 рази при вимиканні

А) 2,5×10-3 с;

Котушка з омічним опором 15 Ом та індуктивністю 2 Гн включена в коло змінного струму частотою 50 Гц і напругою 200 В. Визначити силу струму в котушці.

Б) 0,34 А;

Кільце радіусом R=10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,318 Тл. Площина витка складає кут 30° з лініями індукції. Обчислити магнітний потік, що пронизує кільце.

Г) 5 мВб;

Коротка котушка у вигляді квадрата зі стороною а=5 см має 10 витків тонкого дроту. Знайти момент котушки при силі струму І=2 А.

Г) 5×10-2 А×м2;

Квадратна рамка зі стороною а=5 см розташована перпендикулярно до силових ліній однорідного магнітного поля індукцією В=0,08 Тл. Визначити магнітний потік через площину рамки.

А) 2×10-4 Вб;

Квадратну рамку зі стороною а=4 см пронизує магнітний потік Ф=0,02 Вб. Визначити індукцію магнітного поля, перпендикулярного до площини рамки

А) 12,5 Тл;

Коливальний контур з індуктивністю L=0,5 Гн, опором R=20 Ом, ємністю C=2·10-6 Ф підключено до зовнішньої напруги . Визначити частоту вимушених коливань.

Д) 2 Гц.

Коливальний контур з індуктивністю L=0,05 Гн, ємністю C=0,2 мкФ підключено до зовнішньої напруги . Як треба змінити індуктивність в контурі, лишаючи незмінною ємність, щоб в ньому наступив резонанс?

Б)збільшити в 4 рази;

Коливальний контур з індуктивністю L=0,02 Гн і ємністю C=2·10-6 Ф підключено до зовнішньої напруги . У скільки разів треба змінити частоту зовнішньої напруги, щоб в колі наступив резонанс?

В)зменшити в 2,5 рази;

Логарифмічний декремент затухання контура дорівнює 2. у скільки разів зменшиться заряд на конденсаторі за 1 період

В) в е2 разів;

Лінза виготовлена із скла з показниками заломлення 1,5 та 1,52 для червоних та фіолетових променів відповідно. Радіуси кривизни поверхонь лінзи однакові і рівні 1 м. Визначити різницю фокусних відстаней для червоних і фіолетових променів.

Д) 3,84 см.

Магістральний струм силою 10 А поділяється на два паралельно сполучених провідника. По одному з них тече струм силою 4 А. Який струм тече по другому провіднику?

а) 6 А,

Між полюсами підковоподібного магніту створюється магнітне поле індукцією В=0,002 Тл. Визначити довжину провідника, по якому тече струм 5А, якщо при внесені його між полюси магніту на нього діє сила 10-3 Н.

Б) 0,1 м;

Магнітний момент кругового витка дорівнює рм=0,2 А×м2. Визначити силу струму у витку, якщо площа витка дорівнює 10 см2.

Б) 200 А;

Монохроматичний паралельний пучок світла падає нормально на дифракційну ґратку з періодом 20 мкм. Визначити довжину хвилі цього світла, якщо двадцятий максимум спостерігається під кутом 30º. 

Б) 500 нм;

На скільки треба нагріти стальний провідник, який має температуру 0ºС, щоб його опір збільшився вдвічі? ( = 0,006 К-1)

а) 167 град,

На цоколі лампочки написано: 3,5 В; 0,25 А. Визначити опір у робочому режимі.

б) 14 Ом,

На якій відстані знаходяться два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть струми І1=2 А і І2=3 А, якщо сила взаємодії між ними дорівнює 1,2×10-5 Н на кожний метр довжини?

В).  0,1 м;

На основі яких рівнянь створена система рівнянь Максвела для електромагнітного поля?

А) ;                                ;                                      ;                                    ;

На поверхню площею 100 см2 щохвилини падає 63 Дж світлової енергії. Визначити величину світлового тиску (в мкПа), коли поверхня повністю відбиває всі промені.

Б) 0,7;

На поверхню площею 100 см2 щохвилини падає 63 Дж світлової енергії. Визначити величину світлового тиску (в мкПа), коли поверхня повністю поглинає всі промені.

Г) 0,35;

На лінію передачі довжиною 50 м в магнітному полі землі індукцією В=10-5 Тл діє сила Ампера FA=0,1 Н. Індукція магнітного поля перпендикулярна до проводів. Визначити силу струму в проводах.

Д) 200 А.

Напруженість магнітного поля Н=100А/м. Обчислити магнітну індукцію В цього поля у вакуумі.

Б) 1,26×10-4 Тл;

Напруженість магнітного поля Н=100А/м. Обчислити магнітну індукцію В цього поля у вакуумі.

Б) 1,26×10-4 Тл;

Напруженість всередині соленоїда 200 А/м. Соленоїд містить 50 витків. Струм в соленоїді 2 А. Визначити довжину соленоїда.

Г) 0,25 м;

На якій відстані знаходяться два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть струми І1=2 А і І2=3 А, якщо сила взаємодії між ними дорівнює 1,2×10-5 Н на кожний метр довжини?

В) 0,1 м;

Напруженість електричного поля в певній точці Е=120 В/м, напруженість магнітного поля в цій же точці Н=3,2 А/м. Визначити енергію, яка передається електромагнітною хвилею через площу 2 м за 1 хвилину.

Б) 45868 Дж;

На плівку із кедрового масла нормально до її поверхні падає біле світло. При товщині плівки 140 нм прохідні промені мають синій (λ=420 нм) колір. Який показник заломлення кедрового масла?

Г) 1,5;

На масляну плівку з показником заломлення 1,3 нормально до її поверхні падає біле світло. При якій найменшій товщині плівки прохідні промені мають зелений колір(λ=520 нм)?

А) 0,1 мкм;

На масляну плівку з показником заломлення 1,33 нормально до її поверхні падає біле світло. При товщині плівки 70 нм відбиті промені мають фіолетовий колір. Визначити довжину хвилі цього світла.

В) 376,2 нм;

На мильну плівку нормально до її поверхні падає біле світло. При якій найменшій товщині плівки відбиті промені будуть мати червоний (λ=748 нм) колір? Показник заломлення мильної води 1,33.

Д) 0,1406 мкм.

На мильну плівку нормально до її поверхні падає біле світло. При товщині плівки 76 нм відбиті промені мають синій (λ=400 нм) колір. Визначити показник заломлення плівки.

Б) 1,31;

На мильну плівку з показником заломлення 1,3 дивляться в нормальному напрямі до її поверхні. При якій мінімальній товщині плівки вона буде темною, якщо спостерігання проводять у відбитому монохроматичному світлі з довжиною хвилі 624 нм?

В) 0,12 мкм;

На мильну плівку з показником заломлення 1,33 падає біле світло під кутом 45º. При якій найменшій товщині плівки відбиті промені будуть жовтого (λ=600 нм) кольору?

В) 0,13 мкм;

На поверхню скляного об’єктива нанесена тонка просвітлююча плівка. При якій найменшій товщині цієї плівки відбудеться максимальне послаблення відбитого світла в середній частині видимого спектру (λ=600 нм)? Показник заломлення матеріалу плівки 1,2.

В) 0,12 мкм.

На дифракційну ґратку шириною 25 мм нанесено 2500 штрихів. Визначити період дифракційної ґратки.

Б) 10 мкм

На щілину шириною 0,7 мкм нормально падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі 700 нм. Під яким кутом буде спостерігатись перший дифракційний мінімум?

А) 30º;

На щілину нормально падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі 500 нм. Визначити ширину щілини, якщо четвертий дифракційний максимум спостерігається під кутом 30º.

Г) 4,5 мкм;

На щілину шириною 3 мкм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі 600 нм. Визначити порядок дифракційного максимуму, якщо він спостерігається під кутом 30º.

Б) 2;

На вузьку щілину нормально падає паралельний пучок білого світла. Визначити довжину хвиля зеленого світла, якщо його четвертий дифракційний максимум співпадає з третім дифракційним максимумом червоного (λ=700 нм) світла.

В) 544 нм;

На вузькій щілині вкладається дві зони Френеля. Яка інтенсивність дифрагованого світла (в частках інтенсивності падаючого світла)?

А) 0;

На щілину шириною 2 мкм нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла. Визначити довжину хвилі цього світла, якщо третій дифракційний максимум спостерігається під кутом 30º.

Б) 142 нм;

На щілину шириною 0,25 мкм нормально падає пучок монохроматичного світла. Яка максимальна довжина хвилі цього світла, при якій ще реалізується перший дифракційний максимум?

В) 500 нм;

Обчислити внутрішній опір елемента, ЕРС якого 1,2 В, і при зовнішньому опорі 5 Ом струм в колі дорівнює 0,2 А?

а) 1 Ом,

Оцінити величину сталої в законі зміщення Віпа (в К·мм), якщо при температурі 6000 К довжина хвилі, яка відповідає максимуму спектральної густини випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла, рівна 0,5 мкм.

В) 3;

Оцінити значення сталої в другому законі Віпа (у мкВт/К5·м3), якщо при температурі 10 К максимальна густина спектральної випромінювальної  здатності абсолютно чорного тіла рівна 1,3 Вт/м3.

Б) 13;

Обчислити ємнісний опір в колі змінного струму з індуктивністю L=0,05 Гн, ємністю С=0,2 мкФ і активним опором 20 Ом. Частота 50 Гц.

А)  Ом;

Обчислити період коливань в коливному контурі з ємністю С=2×10-6 Ф та індуктивністю L=0,02 Гн.

Б) 4p×10-4 с;

Обчислити частоту коливань в контурі з індуктивністю L=p×10-4 Гн та ємністю 4p×10-12 Ф.

В) 0,25×106 Гц;

Обчислити вектор Пойтінга — енергія, яка передається хвилею за одиницю часу через одиницю площі для електромагнітної хвилі з напруженістю електричного поля Е=120 В/м та напруженістю магнітного поля Н=3,2 А/м в одній точці.

Б) 38,4 Дж/(м2·с);

Обчислити об’ємну густину енергії електричного поля в точці, де напруженість електричного поля дорівнює Е=40 В/м. ε0=8,85·10-12 Ф/м, середовище — повітря.

А) 7,1·10-9 Дж/м3;

Обчислити об’ємну густину енергії магнітного поля в електромагнітній хвилі з напруженістю магнітного поля Н=4 А/м. µ0=4π·10-7 Гн/м. Середовище — повітря.

Б) 10-5 Дж/м3;

Оптична різниця ходу променів у гліцерині з показником заломлення 1,5 рівна 750 нм. Визначити геометричну різницю ходу променів.

В) 500 нм;

Оптична різниця ходу двох когерентних променів рівна 0,3 від довжини хвилі. Визначити їх різницю фаз.

Б) 0,6π;

Принцип дії магнітогідродинамічного генератора.

  1. B) Додатні і від’ємні частинки полум’я вентилятором проганяються між полюсами магніту. Під дією сили Лоренца додатні заряди відхиляються до одного електрода, від’ємні – до другого, утворюючи е.р.с;

Протон рухається по колу радіусом 1 см в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл. З якою швидкістю рухається протон? Заряд протока q=l,6×10-19 Кл, маса протона m=1,67×10-27 кг.

Д) 1,9×105 м/с.

Під яким кутом до швидкості руху частинки напрямлене магнітне поле В=0,05 Тл, якщо заряд частинки q=1 Кл і вона рухається зі швидкістю V=400 м/с. На неї діє сила Лоренца 20 Н.

Д) 90°

При вмиканні електричного кола струм змінюється на 1 А за 1 секунду. Індуктивність в колі дорівнює 0,02 Гн. Визначити електрорушійну силу самоіндукції в момент вмикання кола.

В . 0,02 В;

По провіднику, зігнутому у вигляді квадрата площею S=10-2 м2 тече струм І=20 А. Площина квадрату перпендикулярна магнітним силовим лініям поля. Індукція магнітного поля В=0,1 Тл. Визначити роботу, яку треба виконати, щоб винести провідник за межі поля.

Б) 0,02 Дж

Прямий провідник довжиною 20 см рухається із швидкістю 2 м/с перпендикулярно лініям магнітної індукції В=10-3 Тл. Яку роботу він виконує за 2 секунди, якщо струм в провіднику І=0,5 А?

В) 4×10-4 Дж;

Перше рівняння Максвела і інтегральній формі. Закон електромагнітної індукції.

В) ;

По котушці індуктивності L=0,5 Гн тече струм 8 А. Яку енергію магнітного поля має ця котушка?

Г) 16 Дж;

Поглинальна здатність сірого тіла рівна 0,5, а його інтегральна випромінювальна здатність 125 Вт/м. Визначити інтегральну випромінювальну здатність (у Вт/м2) абсолютно чорного тіла при тій же температурі.

Г) 250;

Пучок монохроматичного світла (λ=662 нм) падає на зачорнену поверхню і чинить на неї тиск 0,3 мкПа. Визначити концентрацію електронів у пучку. Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,626·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

В) 1012 м-3;

Потенціальна яма квантового лінійного гармонійного осцилятора є: 

в) параболічною;

Пробійна напруга конденсатора 375 В. Яка допустима ефективна напруга в колі змінного струму?

В) 264 В;

Провідник довжиною 1м тече струм 0,1 А. Яка сила діє на провідник, розташований в напрямі від північного полюса до південного в магнітному полі індукцією В=5×10-3 Тл.

А) 5×10-4 Н;

Принцип дії магнітогідродинамічного генератора.

  1. B) Додатні і від’ємні частинки полум’я вентилятором проганяються між полюсами магніту. Під дією сили Лоренца додатні заряди відхиляються до одного електрода, від’ємні – до другого, утворюючи е.р.с;

Протон рухається по колу радіусом 1 см в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл. З якою швидкістю рухається протон? Заряд протока q=l,6×10-19 Кл, маса протона m=1,67×10-27 кг

Д) 1,9×105 м/с.

Під яким кутом до швидкості руху частинки напрямлене магнітне поле В=0,05 Тл, якщо заряд частинки q=1 Кл і вона рухається зі швидкістю V=400 м/с. На неї діє сила Лоренца 20 Н.

Б) 30°;

Провідник при русі перетинає магнітний потік 5×10-4 Вб за 0,1 с. Яка різниця потенціалів виникне на кінцях провідника?

А) 0,5×104 В;

При наближенні постійного магніту до котушки магнітний потік зростає з 10-3 Вб до 2×10-2 Вб за час 0,02 с. Визначити електрорушійну силу індукції, яка виникає в котушці.

Б) 0,95 В;  .

Прямий провідник довжиною 40 см рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції (В=0,05 Тл). Яка електрорушійна сила індукції наводиться у провіднику, якщо він рухається із швидкістю 4 м/с?

В) 0,08 В;

При піднесенні магніту до контура, приєднаного до гальванометра, індукція магнітного поля зросла від нуля до 0,5 Тл за 0,5 с. Площа контура S=20 см2 Визначити е.р.с. індукції, яка індукувалась в контурі.

Г) 2×103 В;

При вмиканні електричного кола струм змінюється на 1 А за 1 секунду. Індуктивність в колі дорівнює 0,02 Гн. Визначити електрорушійну силу самоіндукції в момент вмикання кола.

В) 0,02 В;

По провіднику, зігнутому у вигляді квадрата площею S=10-2 м2 тече струм І=20 А. Площина квадрату перпендикулярна магнітним силовим лініям поля. Індукція магнітного поля В=0,1 Тл. Визначити роботу, яку треба виконати, щоб винести провідник за межі поля.

Б) 0,02 Дж;

Прямий провідник довжиною 20 см рухається із швидкістю 2 м/с перпендикулярно лініям магнітної індукції В=10-3 Тл. Яку роботу він виконує за 2 секунди, якщо струм в провіднику І=0,5 А?

Г) 2×10-4 Дж ;

Перше рівняння Максвела і інтегральній формі. Закон електромагнітної індукції.

Г) ;

По котушці індуктивності L=0,5 Гн тече струм 8 А. Яку енергію магнітного поля має ця котушка?

Г) 16 Дж;

Під яким кутом до горизонту падають промені сонця на воду, якщо відбити промені повністю поляризовані. Показник заломлення води n=1,33:

В) 57º

При проходженні природного світла через два поляризатори інтенсивність зменшилася в 4 рази. Визначити кут між площинами поляризації аналізатора і поляризатора.

Б) 45º;

Рамку із струмом І=1,5 А вносять в магнітне поле. Магнітний потік, що проходить через рамку, перпендикулярний до її площини, дорівнює 4 Вб. Визначити роботу по переміщенню рамки

Д) 6 Дж

Рентгенівські промені з довжиною хвилі 0,0708 нм зазнають комптонівського розсіювання на ***. Визначити довжину хвилі променів, розсіяних в напрямі 90º. Вважати, що комптонівська довжина хвилі 2,426 пм.

Б) 0,0732 нм;

Рівень Фермі-це:

б)найвищий енергетичний рівень,повністю заповнений електронами при 0 К;

Радіус кривизни опуклого дзеркала 50 см. Предмет міститься на відстані 1 м від дзеркала. Визначити відстань від дзеркала до зображення.

Б) 20 см;

Радіус кривизни лінзи в установці Ньютона 40,5 м, а радіус світлого четвертого кільця в прохідному світлі 9 мм. Визначити довжину хвилі використовуваного монохроматичного світла.

Б) 0,5 мкм;    .

Рентгенівські промені з довжиною хвилі 0,2 нм падають під кутом 30º до кристалографічної площини. Визначити порядок дифракційного максимуму, якщо міжплощинна відстань 1 нм.

Д) 5.

Сила струму в металевому провіднику 0,8 А, а площа поперечного перерізу 4 мм2. Знайти середню швидкість електронів, якщо концентрація n = 2,5·1022 см-3.

в) 0,05·10-3 м/с,

Сила струму в котушці рівномірно збільшується за допомогою реостата з І1=0,5 А до І2=1,5 А за 0,5 секунди. Індуктивність котушки L=2 мГн. Визначити середнє значення е.р.с. самоіндукції.

Г) 4×10-3 В;

Соленоїд індуктивністю L=0,3 Гн підключений до джерела струму (І=10 А). Визначити енергію магнітного поля соленоїда.

В) 15 Дж.

Струм в колі змінного струму змінюється за законом    . Визначити ефективне значення струму.

В) 0,176 А;

Світильник із матового скла має форму сфери діаметром 20 см. Сила світла рівна 80 кд. Визначити повний світловий потік.

В) 2 клм;

Світло з довжиною хвилі 700 нм падає нормально на дифракційну ґратку. Визначити порядок дифракційного максимуму, який спостерігається під кутом 30º при значенні періоду дифракційної ґратки 7 мкм.

Д) 5.

Світло з довжиною хвилі 500 нм падає нормально на дифракційну ґратку з періодом 10 мкм. Визначити кут, під яким видно десятий дифракційний мінімум.

А) 30º

Світло з довжиною хвилі 500 нм падає нормально на дифракційну ґратку. Визначити  її період, якщо п’ятий дифракційний максимум спостерігається під кутом 30º.

В) 5 мкм;

Теорема Остроградського-Гауса для електричного поля.

Б) ;

Теорема Гауса для магнітного поля.

Д) .

Температура абсолютно чорного тіла підвищується від 100 К до 300 К. В скільки разів збільшується при цьому його максимальна спектральна густина випромінювальної здатності?

Г) 243;

Температура абсолютно чорного тіла підвищується від 400 К до 800 К. У скільки разів збільшується при цьому його інтегральна випромінювальна здатність?

Д) 32.

Товщина скляної пластинки з показником заломлення 1,5 рівна 1 мм. На скільки зміниться оптична довжина шляху променя, якщо світло падає на пластинку нормально?

Д) 0,5 мм.

У відбитому промені переважають коливання світлового вектора:

А) перпендикулярні до площини падіння;

У заломленому промені переважають коливання світлового вектора:

Б) паралельні площині падіння;

У скільки разів зменшиться відстань між інтерференційними смугами на екрані в досліді Юнга, якщо замість монохроматичного світла з довжиною хвилі 600 нм використати світло з довжиною хвилі 400 нм?

А) 1,5;

Установка для отримання кілець Ньютона з радіусом кривизни лінзи 50 м освічується монохроматичним світлом (λ=500 нм). Визначити порядок світлого кільця в прохідному світлі, якщо його радіус 5 мм.

А) 1;

Установка для отримання кілець Ньютона освічується світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначити радіус першого світлого кільця в прохідному світлі, якщо радіус кривизни лінзи 50 м.

Г) 5 мм;

Установка для отримання кілець Ньютона освічується монохроматичним світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначити радіус кривизни лінзи, якщо радіус другого світного кільця в прохідному світлі рівний 10 мм.

Г) 100 м;

Установка для отримання кілець Ньютона з радіусом кривизни лінзи 4 м освічується монохроматичним світлом з довжиною хвилі 500 нм. Визначити порядковий номер світлого кільця радіусом 5 мм у відбитому світлі.

В) 13;

Формула ефекту Хола:

  1. A) ;

Ферміони -це частинки:                                               

б) з половинним спіном;

Фокусна відстань вгнутого дзеркала 15 см. Дзеркало дає дійсне зображення предмета, зменшене в 3 рази. Визначити відстань від предмета до дзеркала.

Г) 60 см;

Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля для будь-якого замкнутого контура:

В) ;

Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля для будь-якого замкнутого контура:

А) ;

Червона межа фотоефекту для деякого металу рівна 275 нм. Яке мінімальне значення енергії фотона викликає фотоефект? Значення  сталої Планка і швидкості світла у вакуумі рівні 6,626·10-34 Дж·с і 3·108 м/с відповідно.

Б) 4,5 еВ;

Частинка в потенціальній ямі шириною ℓ міститься в збудженому стані (n=2). В яких точках густина ймовірності знаходження частинки має максимальне значення?

В) ℓ/4, 3ℓ/4;    .

Частота власних коливань в електричному контурі ν=200 Гц, частота вимушених коливань νв=400 Гц. З якою частотою будуть відбуватися вимушені коливання в контурі?

Г) 400 Гц;

Чому рівна оптична різниця ходу променів у склі з показником заломлення 1,6, якщо геометрична різниця ходу цих променів 0,5 мм?

Г) 0,8 мкм;

Що означає п і а у формулі Холла?

Б) n концентрація зарядів, а – ширина пластини;

Що означає U в ефекті Холла?

Г) поперечна різниця потенціалів в пластинці, по якій тече струм в магнітному полі;

Що означає п і а у формулі Холла?

Б) n концентрація зарядів, а – ширина пластини;

Що означає U в ефекті Холла?

Г) поперечна різниця потенціалів в пластинці, по якій тече струм в магнітному полі;

Яку силу струму покаже гальванометр, якщо крізь нього за 10 хв. пройде заряд 18 Кл.?

а) 0,03 А,

Якої довжини треба взяти мідну дротину з площею поперечного перерізу 0,5 мм2, щоб виготовити опір 2 Ом? ( =0,017·10-6 Ом·м)

в) 58,8 м,

Яку роботу виконує електричний струм силою 2 А при напрузі 100 В за час 10 с?

б) 2 кДж,

Яка потужність електричної лампи, яка споживає струм силою 0,5 А при напрузі 22 В?

а) 11 Вт,

Якою повинна бути температура атомарного кисню, щоб середня кінетична енергія поступального руху атомів була достатньою для іонізації шляхом зіткнення. Потенціал іонізації кисню 13,6 В.

б) 100 кК,

Яку найменшу швидкість повинен мати електрон щоб іонізувати атом азоту, якщо потенціал іонізації азота 14,5 В.

А) 2,3·106 м/с;

Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість перпендикулярна до індукції магнітного поля? B=const.

В) по колу;

Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість напрямлена під гострим кутом до індукції магнітного поля? B=const.

Б) по спіралі;

Яка сила діє на електрони в перпендикулярному магнітному полі індукцією В=0,1 Тл при швидкості руху електронів v = 5×104 м/с? Заряд електрона е=1,6×10-19 Кл.

В) 8×10-16  Н;

Яка сила діє на заряджену частинку q=5×10-5 Кл , що рухається із швидкістю V=400 м/с в перпендикулярному полі індукцією В=0,05Тл?

Д) 10-3 Н.

Яку силу треба прикласти до провідника довжиною 5 м, яким тече струм 2 А, щоб втримати його на відстані 1 м від другого паралельного нескінченого провідника, яким тече струм 5 А в протилежному напрямі?

Б). 10-5 Н

Який магнітний потік створює котушка індуктивністю 0,02 Гн при проходженні струму І=2,5 А?

В) 0,05 Вб;

Яка об’ємна густина енергії магнітного поля індукцією В=2,5 Тл у вакуумі? m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 2,5 МДж/м3;    .

Яка напруженість магнітного поля в повітрі, якщо об’ємна густина енергії магнітного поля дорівнює 0,4p Дж? m0=4p×10-7 Гн/м.

Д) 1,4×103 А/м .

Який коефіцієнт затухання β в коливному контурі, який містить С=0,5 мкФ, L=0,02 Гн, R=20 Ом?

А) 500;

Яку циклічну частоту має коливний контур з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ?

Д) 2·103 с-1.

Який період коливань в контурі з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ?

Б) π·10-3 с;

Якою була довжина хвилі рентгенівського випромінювання, якщо при комптонівському розсіюванні цього випромінювання графітом  під кутом 60º довжина хвилі розсіяного випромінювання виявилась рівною 0,0254 нм? Комптонівська довжина хвилі рівна 2,426 пм.

А) 0,024 нм;

Яким часом життя (в нс) характеризується елементарна частинка, якщо максимальна точність у визначенні її енергії становить  Дж?

Д) 0,5.

Який індуктивний опір в колі змінного струму з індуктивністю L=0,05 Гн та ємністю С=2·10-6 Ф? Частота змінного струму 50 Гц.

Г) 5π Ом;

Яку роботу виконує змінний струм на індуктивності за 10 секунд? (Uеф=220 В, Iеф=0,5 А, L=0,02 Гн, частота 50 Гц)

Д) 0.

Яка потужність виділяється на активному опорі в колі змінного струму частотою 50 Гц? R=440 Ом, Iеф=0,5 А, Uеф=220 В.

Г) 110 Вт;

Який струм тече провідником довжиною 0,2 м, вміщеним в магнітне поле індукцією В=0,02 Тл перпендикулярно до магнітних ліній, якщо на нього діє сила 2×10-3 Н?

Г) 0,5 А;

Який максимальний механічний момент діє на рамку площею 10 см2 в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл. Струм в рамці І=2 А.

А) 4×10-4 Н×м;

Який магнітний момент має рамка площею S=20 см2, по якій тече струм І=5 А.

А) 10-2 А×м2;

Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість перпендикулярна до індукції магнітного поля? B=const.

В) по колу;

Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість напрямлена під гострим кутом до індукції магнітного поля? B=const.

Б) по спіралі;

Яка сила діє на електрони в перпендикулярному магнітному полі індукцією В=0,1 Тл при швидкості руху електронів v = 5×104 м/с? Заряд електрона е=1,6×10-19 Кл.

Б) 4×10-16   Н;

Яка сила діє на заряджену частинку q=5×10-5 Кл , що рухається із швидкістю V=400 м/с в перпендикулярному полі індукцією В=0,05Тл?

А) 2×102 Н;

Який максимальний механічний момент діє на рамку площею 10 см2 в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл. Струм в рамці І=2 А.

А) 4×10-4 Н×м;

Який магнітний момент має рамка площею S=20 см2, по якій тече струм І=5 А.

А) 10-2 А×м2;

Який струм тече витком радіусом 20 см, якщо напруженість магнітного поля в центрі витка дорівнює 3 А/м?

Г) 1,2 А;

Яку силу треба прикласти до провідника довжиною 5 м, яким тече струм 2 А, щоб втримати його на відстані 1 м від другого паралельного нескінченого провідника, яким тече струм 5 А в протилежному напрямі?

Б) 105 Н;

Яка електрорушійна сила індукції наводиться у замкнутому провіднику, якщо магнітний потік зростає з 2×10-4 Вб до 10-3 Вб за час 0,04 с?

Д) 2×102 В.

Який магнітний потік створює котушка індуктивністю 0,02 Гн при проходженні струму І=2,5 А?

В) 0,05 Вб;

Яка об’ємна густина енергії магнітного поля індукцією В=2,5 Тл у вакуумі? m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 2,5 МДж/м3;

63В32. Яка напруженість магнітного поля в повітрі, якщо об’ємна густина енергії магнітного поля дорівнює 0,4p Дж? m0=4p×10-7 Гн/м.

Д) 1,4×103 А/м.

Яка циклічна частота коливального контура з індуктивністю L=0,004 Гн та ємністю С=2,5×10-6 Ф.

В) 104 с-1;

Яка найменша можлива відстань між предметом і його дійсним зображенням, утвореним збирною лінзою з фокусною відстанню 12 см?

А) 24 см;

Який мінімальний зсув фаз між когерентними променями, якщо результатом їх інтерференції є послаблення світла?

В) 180º;

Яка мінімальна різниця ходу відповідає двом когерентним променям, якщо результатом їх інтерференції є підсилення світла?

А) 0;

Який максимальний порядок дифракційного максимуму при дифракції рентгенівського випромінювання (довжиною хвилі l=0,1 нм) від кристала (міжплощинна віддаль d=0,4 нм).

В) 7;

Який максимальний порядок дифракційного спектру, отриманому в світлі з довжиною хвилі 800 нм, якщо стала ґратки 4 мкм?

Г) 5;

Яка різниця відстаней (в частках довжини хвилі монохроматичного світла) від першої і п’ятої зони Френеля до екрану?

Б) 2;

Якою повинна бути мінімальна ширина щілини, щоб можна було спостерігати перший дифракційний максимум в монохроматичному світлі з довжиною хвилі 500 нм?

А) 0,25 мкм;

Якщо природне світло падає на межу розділу двох середовищ під кутом Брюстера, то кут між заломленим і відбитим променями рівний:

В) 90º;

Схожі записи:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *