Математика 3 клас. Календарне планування (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької). Нова програма

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків з математики для 3 класу до підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької. За новою програмою.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 12
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1  mb
1 семестр

№ з/п Тема уроку Дата
Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
1 Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел
2 Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на знаходження суми трьох доданків
3 Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння
4 Зв’язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка
5 Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг
6 Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника
7 Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язування обернених задач
8 Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменованими числами
9 Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником
10 Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником
11 Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами
12 Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата
13 Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника
14 Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знахо- дження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій
15 Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв’язування задач і зна- ходження значень виразів
16 Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
17 Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
18 Контрольна робота № 1
Розділ 2. Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000
19 Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101–199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
20 Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом
21 Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
22 Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв’язування складеної задачі
23 Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр
24 Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини
25 Розв’язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов’язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника
26 Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)
27 Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці
28 Контрольна робота № 2
29 Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187–1). Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня
30 Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня
31 Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи
32 Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці
33 Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)
34 Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
35 Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією ви- вчених видів простих задач
36 Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430. Розширена задача на спосіб зведення до оди- ниці. Розв’язування задачі виразом
37 Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 – 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
38 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 – 250. Складання задачі за коротким записом. Розв’язування нерівностей
39 Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи
40 Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач
41 Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 + 80. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
42 Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 – 80. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони
43 Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій
44 Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
45 Додавання і віднімання вивчених видів. Розв’язування задач
46 Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
47 Контрольна робота № 3
48 Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд
49 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею
50 Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника
51 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума де- сятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим виразом. Істинні та хибні висловлювання
52 Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць
53 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд
54 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння
55 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 –17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць
56 Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події
57 Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події
58 Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням
59 Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
60 Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зве- дення до одиниці
61 Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
62 Контрольна робота № 4
Розділ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення
63 Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків
64 Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

2 семестр

№ з/п тема уроку Дата
Розділ 3. Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення (продовження)
65 Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
66 Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
67 Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток
68 Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею
69 Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
70 Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі
71 Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь
72 Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці
73 Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів)
74 Множення круглого числа на одноцифрове (40 · 2; 400 · 2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
75 Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбіна- цією вивчених видів простих задач
76 Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток
77 Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці
78 Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків
79 Контрольна робота № 5
80 Аналіз контрольної роботи. Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок вико- нання дій у виразах. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
81 Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12 · 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
82 Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 · 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
83 Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 · 3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів
84 Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 · 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
85 Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)
86 Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 242). Розв’язування задач вивчених видів
87 Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених видів. Самостійна робота
88 Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених видів
89 Контрольна робота № 6
90 Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число
91 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці
92 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)
93 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці
94 Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними
95 Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
96 Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення
97 Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
98 Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв’язування задач вивчених видів
99 Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного
100 Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного
101 Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
102 Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного
103 Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами
104 Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого і другого ступенів
105 Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число
106 Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
107 Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
108 Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2–4 дії, які с комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота
109 Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин
110 Контрольна робота № 7
111 Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень чис- лових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
розділ 4. Частини
112 Поняття «частини». Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2–4 дії. які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів)
113 Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
114 Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
115 Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів)
116 Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами
117 Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа
118 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною
119 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. Самостійна робота
120 Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
121 Контрольна робота № 8
Повторення вивченого за рік
122 Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії). Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини
123 Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2–3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць
124 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків
125 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння
126 Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
127 Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці
128 Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
129 Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр  прямокутника
130 Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)
131 Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків
132 Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач вивчених видів. Обернені задачі
133 Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці
134 Контрольна робота № 9 (річна)
135 Аналіз контрольної роботи. Прийоми раціональних обчислень. «Цікаві» задачі
136 Підсумковий урок за рік

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *