Математика 3 клас. Календарне планування (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької). Нова програма (зі змінами)

Скачати файл
(немає оцінок)
Завантаження...

Календарно-тематичне планування уроків математики в 3 класі до підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької. За новою програмою, зі змінами.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 15
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb

      №

п/п

Тема уроку Підручник Дата При-

мітки

Розділ 1

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

 

1

 

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел с.4-6
2

 

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як вла­стивості предметів навколишнього світу. Задачі на зна­ходження суми трьох доданків с.6-9
3

 

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння с.9-10
4

 

Зв’язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжи­ни. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на зна­ходження невідомого доданка с.10-12
5

 

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшува­ного, від’ємника. Співвідношення між одиницями дов­жини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг с.12-13
6

 

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й від­німання від зміни одного з компонентів. Задачі на збіль­шення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульо­вані у непрямій формі. Периметр многокутника с.13-15
7

 

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’я­зування обернених задач с. 15-16
8

 

Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменова­ними числами с.16-17
9

 

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за го­динником
10

 

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порів­няння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником с.17-19
11

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які е комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами с.19-20
12

 

Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між мно­женням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і скла­дені задачі на табличне множення. Периметр квадрата с.20-21
Із

 

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і ре­зультату дії ділення. Числові рівності та нерівності. За­дачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр пря­мокутника с.21-22
14

 

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій мно­ження і ділення ; Задачі на знаходження невідомих — множ­ника, діленого, дільника. Залежність результатів мно­ження і ділення від зміни одного з компонентів дій

 

с.23-24
15

 

Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів

 

16

 

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про­стих задач вивчених видів с.24-25
17

 

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про­стих задач вивчених видів с.26-27
18

 

Контрольна робота № 1

 

Розділ 2

Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

 

19

 

Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворен­ня трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів с.28-30
20

 

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Дода­вання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом с.30-31
21

 

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів с.32-33
22

 

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв’язування складеної задачі с.33-34
23

 

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр

 

с.35-36
24

 

Додавання і віднімання на основі розрядного складу чи­сла. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Спів­відношення між одиницями вимірювання довжини с.37-39
25

 

Розв’язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов’язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника с.39-40
26

 

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид) с.40-41
27

 

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропор­ційного способом зведення до одиниці
28

 

Контрольна робота № 2

 

29

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання чи­сла 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у на­туральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерів­ності. Задачі на дві дії першого ступеня с.42-43
З0

 

Додавання на основі десяткового складу числа. Знахо­дження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня с.43-44
31

 

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайом­лення з групами взаємопов’язаних величин, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи с.44-46
32

 

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

 

с.46-47
33

 

Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена за­дача на зведення до одиниці (перший вид)

 

с.48-49
34

 

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.49-50
35

 

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.50-52
36

 

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом с.52-53
37

 

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 – 250. За­дача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.53-54
38

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430;

480 – 250. Складання задачі за коротким записом. Розв’язування нерівностей

с.55-56
39

 

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу­вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи
40

 

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. По­рівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач с.56-57
41

 

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 + 80. Розв’язування рівнянь. Скла­дені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач с.57-59
42

 

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом че­рез розряд виду 230 – 80. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відо­мим периметром і довжиною іншої його сторони с.59-61
43

 

Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 — 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметич­них дій с.61-62
44

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на зна­ходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох до­данків с.63
45

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Розв’язування задач
46

 

Додавання і віднімання вивчених видів. Складені зада­чі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
47

 

Контрольна робота № 3

 

48

 

Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання пись­мового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд с.64-65
49

 

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею с.66-67
50

 

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через роз­ряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника с.67
51

 

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим ви­разом. Істинні та хибні висловлювання с.68-70
52

 

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць с.70-72
53

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд

 

с.72-73
54

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чи­сел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння с.73
55

 

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 – 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць с.74-75
56

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трициф­рових чисел

(з переходом через розряд). Прості та скла­дені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

с.76
57

 

Перевірка правильності виконання дій додавання й від­німання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходжен­ня числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події с.76-78
58

 

Закріплення письмових прийомів додавання й відніман­ня чисел у межах 1000. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифме­тичними діями з поясненням с.78-79
59

 

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.79-80
60

 

Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення До одиниці

 

с.81-82
61

 

Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонен­тів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
62

 

Контрольна робота № 4

 

Розділ 3

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

 

63

 

Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множен­ня. Задачі на кратне порівняння добутків с.83-85
64

 

Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь с.85-86
65

 

Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.86-88
66

 

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.88-89
67

 

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток с.90
68

 

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею с.91-92
69

 

Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження чет­вертого пропорційного с.92-93
70

 

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі с.93-94
71

 

Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь с.94-95
72

 

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці с.95-97
73

 

Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності.  Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів) с.97-98
74

 

Множення  круглого числа  на одноцифрове  (40-2; 400 • 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.98-99
75

 

Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.100-101
76

 

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алго­ритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток с.101-103
77

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці с.103-104
78

 

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків с.104-106
79

 

Контрольна робота № 5
80

 

Аналіз контрольної роботи. Розподільний закон множен­ня відносно додавання. Порядок виконання дій у вира­зах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивче­них видів  задач с.106-108
81

 

Множення   двоцифрового   числа   на   одноцифрове (12 • 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.108-109
82

 

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.110
83

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 • 3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів с.111-112
84

 

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 • 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим вира­зом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного с.112-113
85

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) с.113-114
86

 

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 242). Розв’язування задач вивчених видів с.114-115
87

 

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених видів. Самостійна робота с.115-117
88

 

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених видів с.117-118
89

 

Контрольна робота № 6

 

90

 

Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число с.118-119
91

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці с.119-120
92

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування  простих  задач  способом  складання рівняння (алгебраїчний метод)

 

с.120-122
93

 

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці

 

с.122
94

 

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними

 

с.123-124
95

 

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифро­вого числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом/Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.124
96

 

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення с.125
97

 

Ділення круглого числа на кругле

(420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.126-127
98

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : З0). Розв’язування задач вивчених видів с.127-128
99

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого про­порційного с.128-130
100

 

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого про­порційного с.130
101

 

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле спосо­бом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.131
102

 

Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного с.132-133
103

 

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами с.133-134
104

 

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів с.134-135
105

 

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число с.135-136
106

 

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного с.136-137
107

 

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.137-138
108

 

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота с.138-139
109

 

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин с.139-141
110

 

Контрольна робота № 7

 

111

 

Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множен­ня і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

с.141
Розділ 4

Частини

 

112

 

Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

с.142-145
113

 

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.145-146
114

 

Поняття   «чисельник»,   «знаменник».   Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.147-148
115

 

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.148-150
116

 

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами с.150-151
117

 

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа с.152-153
118

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною с.153-155
119

 

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знахо­дження числа за його частиною. Самостійна робота с.155-157
120

 

Повторення   і   закріплення   вивченого   про   части­ни. Розв’язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.157-158
121

 

Контрольна робота № 8

 

Повторення вивченого за рік
122

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) чи­сла на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини с.159-160
123

 

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розряд­ний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць с.160-161
124

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків с.162-163
125

 

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння с.163-164
126

 

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь с.164-165
127

 

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зве­дення до одиниці с.165-167
128

 

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.167-168
129

 

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три­цифрових чисел

(з переходом через розряд). Периметр прямокутника

 

с.168-169
130

 

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на

2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

 

с.169-170
131

 

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

 

с.171-172
132

 

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове числа та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач вивчених видів. Обернені задачі с.172-173
133

 

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на Подвійне зведення до одиниці с.173-175
134

 

Контрольна робота № 9 (річна)

 

135

 

Аналіз контрольної роботи. Прийоми раціональних обчислень. «Цікаві задачі» с.175-176
136

 

Підсумковий урок

 

с.177-181

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *