Фізика. Відповіді на тест ЗНО 2016

Скачати файл
(5 бал, середній: 4,40 із 5)
Завантаження...

Відповіді до завдань тестового зошита (сертифікаційної роботи) зовнішнього незалежного оцінювання з біології за 2016 рік.

Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 11
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.5 mb

1. Під дією постійної сили 6 Н швидкість руху тіла протягом 2 с збільшилася від нуля до 6 м/с. Визначте масу тіла.

Відповідь: 1,5 кг.

2. Ескалатор в метро піднімається 2,5 м/с. Чи може людина, яка знаходиться на ньому, перебувати в стані спокою в системі відліку, пов’язаній із Землею?

Відповідь: може, якщо рухається по ескалатору вниз зі швидкістю ескалатора.

3. Дві матеріальні точки рухаються вздовж осі Ox. На рисунку зображено графіки залежності координат x цих тіл від часу t. Виберіть із запропонованих такий момент часу, у який швидкості руху обох точок однакові.
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 3
Відповідь: 2 с.

4. Тіло кинули вертикально вгору. Який із наведених графіків відображає залежність кінетичної енергії Ek тіла від часу t? Опір повітря не враховуйте.
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 4
Відповідь: Б.

5. Площа меншого поршня гідравлічного преса дорівнює 3 см2, а площа більшого поршня дорівнює 600 см2. Визначте швидкість піднімання більшого поршня, якщо менший опускається зі швидкістю 0,4 м/с.

Відповідь: 0,002 м/с.

6. На рисунку (p — тиск, V — об’єм) точки 1—4 відповідають різним станам ідеального газу незмінної маси. Яка точка відповідає стану газу з найменшою температурою?
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 6
Відповідь: точка 1.

7. На рисунку наведено схематичний графік залежності температури T речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходилася в кристалічному стані. Яка точка відповідає початку процесу плавлення речовини?
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 7
Відповідь: точка 2.

8. Ідеальний газ отримав кількість теплоти 12 кДж під час ізохоричного нагрівання. Після цього газ ізотермічно розширився, отримавши кількість теплоти 20 кДж. Визначте зміну внутрішньої енергії газу внаслідок цих процесів.

Відповідь: 12 кДж.

9. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 477 C, а температура холодильника становить 7 C.Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 9,4 кДж.

Відповідь: 15 кДж.

10. Маленькі кульки A і B мають однакові електричні заряди. Визначте, у якій із точок 1—4 (див. рисунок) напруженість електричного поля кульок є мінімальною за модулем.
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 10
Відповідь: у точці 2.

11. На рисунку зображено схему експериментальної установки.
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 11
Під час замикання вимикача спостерігається короткочасне відхилення стрілки гальванометра в один бік, а під час розмикання — в інший. За якого взаємного розташування котушок відхилення стрілки буде максимальним?
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 11-2
Відповідь: Г.

12. Три резистори опором 10 Ом кожний з’єднані послідовно та приєднані до батареї гальванічних елементів. Один із резисторів замінили на резистор опором 4 Ом. У скільки разів змінилася загальна потужність струму в резисторах? Напругу на полюсах батареї вважайте незмінною.

Відповідь: збільшилася в 1,25 раза.

13. Під час електролізу розчину CuSO4 позитивні йони Cu2+ за 1 хв перенесли на катод заряд 60 Кл. Визначте силу струму в колі, частиною якого є електролітична ванна.

Відповідь: 1 А.

14. На рисунку схематично зображено математичні маятники 1 і 2. Період вільних коливань математичного маятника 1дорівнює 1,20 с. Визначте період малих вільних коливань математичного маятника 2.

Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 14
Відповідь: 0,80 с.

15. Яка з точок 1, 2, 3, 4 є зображенням точкового джерела світла A в плоскому дзеркалі (див. рисунок)?
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 15
Відповідь: точка 3.

16. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Укажіть співвідношення, якими напрямок вектора швидкості c⃗ пов’язаний із напрямками векторів напруженості електричного поля E⃗  і магнітної індукції B⃗ .

Відповідь: c⃗ E⃗ ,  c⃗ B⃗ .

17. Зарджений конденсатор приєднали до котушки індуктивності. Чому дорівнює заряд q на пластинах конденсатора ідеального контуру в ту мить, коли від початку коливань пройшло 3/4 періоду коливань.

Відповідь: q=0.

18. У фантастичному творі описано ракету, яка стартує з космічної станції. Двигун надає їй швидкості 0,9c відносно станції (c — швидкість світла у вакуумі). Станція рухається зі швидкістю 0,8c відносно землі (див. схематичний рисунок). Якою може бути максимальна швидкість ракети відносно Землі?
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 18
Відповідь: 0,99c.

19. Унаслідок ядерної реакції між ядрами Гелію 32He і Тритію 31H утворилося ядро Гелію 42He та ще одна частинка. Яка саме частинка утворилася?

Відповідь: ядро Дейтерію.

20. На рисунку зображено спектри випромінювання атомів Стронцію (Sr), Кальцію (Ca) та лінійчатий спектр, отриманий при дослідженні зразка невідомої речовини. У зразку невідомої речовини.
Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 20
Відповідь: містяться атоми Стронцію, але немає атомів Кальцію.

21. Установіть відповідність між напрямком рівнодійної F⃗  усіх діючих на тіло сил (1—4) і прикладом руху (А—Д), де υ⃗  — швидкість руху тіла.

1. напрямки F⃗  і υ⃗  збігаються
2. напрямок F⃗  протилежний напрямку υ⃗ 
3. напрямки F⃗  і υ⃗  утворюють гострий кут
4. напрямки F⃗  і υ⃗  утворюють прямий кут

А. автобус гальмує перед зупинкою, рухаючись прямолінійно
Б. футбольний м’яч піднімається, спрямований воротарем на іншу половину футбольного поля
В. снаряд рухається всередині ствола гармати при пострілі
Г. електрон рухається в магнітному полі під кутом до ліній магнітної індукції
Д. камінець, який кинули під кутом до горизонту, опускається

Відповідь: 1-В; 2-А; 3-Д; 4-Г.

22. На рисунку зображено замкнутий цикл, який здійснює ідеальний газ незмінної маси (p — тиск, V — об’єм). Цикл складається із процесів 12, 23, 34, 41 (ділянка 34 є частиною гіперболи). Укажіть назву (А—Д) кожного процесу (1—4).

Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 22
1. процес 12
2. процес 23
3. процес 34
4. процес 41

А. ізобарне охолодження
Б. ізохорне нагрівання
В. ізотермічне розширення
Г. ізотермічне стиснення
Д. ізобарне нагрівання

Відповідь: 1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А.

23. Установіть відповідність між явищем (1—4), що лежить в основі принципу дії технічного пристрою, та назвою (А—Д) цього пристрою.

1. хімічна дія струму
2. теплова дія струму
3. явище електромагнітної індукції
4. взаємодія постійних магнітів

А. компас
Б. ванна для електролізу
В. генератор змінного струму
Г. напівпровідниковий діод
Д. лампа розжарювання

Відповідь: 1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А.

24. Установіть відповідність між назвою фізичного явища (1—4), пов’язаного із деякими особливостями поширення світлових хвиль, і його основним фізичним змістом (А—Д).

1. інтерференція
2. дисперсія
3. дифракція
4. заломлення

А. явище залежності показника заломлення середовища від довжини електромагнітної хвилі
Б. явище зміни напрямку поширення хвилі при її проходженні через плоску межу двох однорідних середовищ
В. явище повного внутрішнього відбивання світла від межі поділу двох середовищ
Г. явище накладання когерентних хвиль, унаслідок якого спостерігається стійка в часі картина їх посилення та послаблення в різних точках простору
Д. явище потрапляння світлових хвиль в область геометричної тіні, тобто відхилення їх від прямолінійного поширення

Відповідь: 1-Г; 2-А; 3-Д; 4-Б.

25. Два супутники рухаються навколо планети коловими орбітами. Радіус орбіти першого супутника в 4 рази менший від радіуса орбіти другого.

1. У скільки разів прискорення руху першого супутника більше за прискорення руху другого?

2. У скільки разів швидкість руху першого супутника більша за швидкість руху другого?

Відповідь надайте у вигляді двох чисел, розділених крапкою з комою.

Відповіді: 16; 2.

26. Пластини плоского конденсатора, кожна з яких має площу 100 см2, розташовані на відстані 2 мм одна від одної. Напруга на конденсаторі становить 40 В. Уважайте, що електрична стала дорівнює 9  1012 Ф/м, а діелектрична проникність повітря становить 1.

1. Визначте електроємність конденсатора. Відповідь запишіть у пікофарадах (пФ).

2. Визначте енергію, що виділиться під час розрядження цього конденсатора. Відповідь запишіть у наноджоулях (нДж).

Відповідь надайте у вигляді двох чисел, розділених крапкою з комою.

Відповіді: 45; 36.

27. Край дошки підняли на 1,5 м над підлогою. Яку найменшу швидкість необхідно надати невеликому тілу в нижній точці дошки, щоб воно, ковзаючи по ній, змогло досягти верхньої точки? Довжина дошки — 2,5 м, коефіцієнт тертя ковзання становить 0,15; прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2. Опором повітря знехтуйте.

Відповідь запишіть у метрах за секунду (м/с).

Відповідь: 6.

28. Гарячу воду за температури 90 C долили в калориметр, що містив 220 г холодної води, температура якої дорівнює 19 C. У калориметрі встановилася кінцева температура 35 C. Визначте масу гарячої води. Теплоємність калориметра та теплообмін з навколишнім середовищем не враховуйте.

Відповідь запишіть у грамах (г).

Відповідь: 64.

29. У першій зачиненій кімнаті об’ємом 20 м3 відносна вологість повітря становить 60 %, а в другій зачиненій кімнаті об’ємом 30 м3 — 80 %. Визначте відносну вологість повітря, яка встановиться в кімнатах після того, як відчинять двері між ними. Температура повітря в кімнатах була однаковою і не змінилася.

Відповідь запишіть у відсотках (%).

Відповідь: 72.

30. Дві однакові кульки підвішено в одній точці на нерозтяжних і невагомих нитках однакової довжини. Кулькам надали однаковий заряд, у результаті чого нитки з кульками розійшлися на кут α. Після цього кульки занурили в гас, густина якого дорівнює 800 кг/м3, кут між нитками не змінився (див. рисунок). Діелектрична проникність гасу — 2. Визначте густину матеріалу, із якого виготовлені кульки.

Відповіді ЗНО 2016. Фізика. завд 30
Відповідь запишіть у кілограмах на метр кубічний (кг/м3).

Відповідь: 1600.

31. Металевий провідник, що утворює замкнене коло, розташували в горизонтальній площині перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля індукцією 103 Тл. Який заряд пройде через поперечний переріз провідника, якщо надати йому форму квадрата, а провідник весь час залишатиметься в горизонтальній площині? Довжина провідника дорівнює 1 м, площа його поперечного перерізу — 1,57 мм2, питомий опір металу становить 0,43 мкОм  м. Уважайте, що π=3,14.

Відповідь запишіть у мікрокулонах (мкКл).

Відповідь: 62,5.

32. Коливальний контур радіоприймача складається з котушки індуктивністю 0,27 мГн та конденсатора змінної ємності. Контур може налаштовуватися на хвилі довжиною від 188 м до 540 м. Визначте максимальну ємність конденсатора. Уважайте, що π2=10, швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі дорівнює 3  108 м/с2.

Відповідь запишіть у пікофарадах (пФ).

Відповідь: 300.

33. Яку відстань пройде світло у вакуумі за той час, за який воно проходить 10 м у склі з показником заломлення 1,6?

Відповідь запишіть у метрах (м).

Відповідь: 16.

34. Довжина хвилі дорівнює 600 нм. Визначте, за якої швидкості електрон має такий самий за модулем імпульс, як і фотон цього світла. Уважайте, що маса електрона дорівнює 9  1031 кг, а стала Планка становить 6,6  1034 Дж  с.

Відповідь запишіть у кілометрах за секунду (км/с) і округліть до десятих.

Відповідь: 1,2.

Ну ось і все, шановні абітурієнти!
Відповіді до наступних предметів (географія, хімія) будуть публікуватися так само!
Не забувайте про нас, рекомендуйте друзям!

Офіційні відповіді будуть опубліковані на сторінці:

Схожі записи:

One thought on “Фізика. Відповіді на тест ЗНО 2016

  1. Мне кажется, у вас ошибка в условии к 34 задаче: там длина волны не 600 нм, а – 660. И тогда ответ получается 1,1. Или у всех цифры разные?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *